Epson uvádza svoju najmenšiu a najľahšiu mobilnú tlačiareň účteniek

Roz­ši­ruj­te mož­nos­ti svoj­ho pod­ni­ku a rea­guj­te rých­lej­šie na pot­re­by svo­jich zá­kaz­ní­kov vďa­ka ra­du mo­bil­ných tla­čiar­ní úč­te­niek TM-P20.Tie­to ma­lé a ľah­ké tla­čiar­ne sú ideál­ne pre per­so­nál ma­loob­chod­ných pre­daj­ní, po­hos­tin­stiev a akých­koľ­vek ďal­ších pod­ni­kov, kto­ré vy­ža­du­jú mo­bil­nú tlač úč­te­niek.

Na­še no­vé tla­čiar­ne TM-P20 (TM-P20 BT a TM-P20 Wi-Fi) ma­jú obid­ve o po­lo­vi­cu men­šiu veľ­kosť ako pred­chá­dza­jú­ci mo­del a prib­liž­ne o dve tre­ti­ny niž­šiu hmot­nosť. Po­nú­ka­jú rých­lu tlač a vý­drž ba­té­rie až osem ho­dín (Blue­tooth) ale­bo šesť ho­dín (Wi-Fi), tak­že sú ideál­ne pre mo­bil­nú tlač. Aby za­ru­čo­va­li spo­ľah­li­vú a nep­retr­ži­tú pre­vádz­ku, ma­jú tla­čiar­ne cer­ti­fi­ká­ciu IP-54 pre od­ol­nosť vo­či ná­ra­zom a vo­de a sú od­ol­né vo­či pá­du z vý­šky do 150 cm.

Obid­ve za­ria­de­nia sú vy­ba­ve­né in­te­li­gen­tnou tech­no­ló­giou ePOS­spo­loč­nos­ti Ep­son. Vďa­ka to­mu mô­žu tie­to tla­čiar­ne ko­mu­ni­ko­vať s webo­vý­mi pre­hlia­dač­mi a umož­ňu­jú pria­mu tlač z aké­ho­koľ­vek mo­bil­né­ho za­ria­de­nia bez nut­nos­ti in­šta­lo­vať či ak­tua­li­zo­vať ov­lá­da­če. Fun­kcia jed­no­du­ché­ho nas­ta­ve­nia na­vy­še za­bez­pe­ču­je rých­le a bez­prob­lé­mo­vé pri­po­je­nie k sie­ti Wi-Fi (len mo­del TM-P20 Wi-Fi) bez nut­nos­ti pou­ží­vať ďal­ší hardware. Fun­kcia NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion) pre bez­drô­to­vú ko­mu­ni­ká­ciu na krát­ku vzdia­le­nosť umož­ňu­je mo­bil­ným za­ria­de­niam a tab­le­tom jed­no­du­ché spá­ro­va­nie s tla­čiar­ňa­mi. V prí­pa­de za­ria­de­ní bez fun­kcie NFC je mož­né tiež rých­le a jed­no­du­ché spá­ro­va­nie na zá­kla­de čia­ro­vých kó­dov.

Laura Hen­nig­feld, pro­duk­to­vá ma­na­žér­ka spo­loč­nos­ti Ep­son Euro­pe, ho­vo­rí: „Vy­po­ču­li sme ná­zo­ry zá­kaz­ní­kov na mo­del P60II a roz­ší­ri­li na­šu po­nu­ku o ďal­šie mož­nos­ti pre trh mo­bil­ných tla­čiar­ní. Za­tiaľ čo mo­del TM-P60II po­nú­ka ro­bus­tnú od­ol­nosť a dlh­šiu vý­drž ba­té­rie, no­vé mo­de­ly TM-P20 sú men­šie a ľah­šie. Tiež sme pri­da­li rad no­vých fun­kcií, nap­rík­lad pá­ro­va­nie po­mo­cou fun­kcie NFC a čia­ro­vých kó­dov pre jed­no­du­ché a rých­le nas­ta­ve­nie. Dú­fa­me, že s tý­mi­to za­ria­de­nia­mi bu­de­me môcť lep­šie vy­ho­vieť pot­re­bám zá­kaz­ní­kov v seg­men­te mo­bil­nej tla­če, do kto­ré­ho pat­rí nap­rík­lad ob­lasť po­hos­tin­stva."

Oba mo­de­ly sú vy­ba­ve­né aj spo­nou na opa­sok pre jed­no­du­ché no­se­nie a ko­lís­ko­vou na­bí­jač­kou.

Mo­del TM-P20 Wi-Fi bu­de dos­tup­ný od no­vem­bra 2014 a mo­del TM-P20 BT od de­cem­bra 2014.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter