Testovanie IT zručností je voľne dostupné aj na mobilných zariadeniach

Slo­ven­skí auto­ri IT Fit­ness tes­tu, kto­rý je ur­če­ný na pre­ve­re­nie zruč­nos­tí pre prá­cu s in­for­mač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi, sprís­tup­ni­li toh­to­roč­né tes­ty for­mou ap­li­ká­cií pre mo­bil­né za­ria­de­nia.

Zá­ujem­co­via si mô­žu bez­plat­ne stiah­nuť ap­li­ká­ciu pre plat­for­my iOS, An­droid a Win­dows. Uží­va­te­lia tab­le­tov a chyt­rých mo­bi­lov ju mô­žu (na roz­diel od prih­lá­se­nia sa na webe tes­to­va­nia) pou­žiť viac­ná­sob­ne. Svo­je zruč­nos­ti si tak mô­žu otes­to­vať jed­not­li­ví čle­no­via do­mác­nos­ti, prí­pad­ne si mož­no od­me­rať zlep­še­nie po­čas vy­učo­va­nia IT zruč­nos­tí.

Ap­li­ká­cia IT Fit­ness tes­tu ko­pí­ru­je otáz­ky z ofi­ciál­ne­ho me­ra­nia zruč­nos­tí pre prá­cu s in­for­mač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi a je roz­de­le­ná na zá­klad­ný test a test pre žia­kov zá­klad­ných škôl. Ab­sol­ven­to­vi tes­tu prog­ram vy­ge­ne­ru­je cer­ti­fi­kát, kto­rý si mô­že ulo­žiť a nás­led­ne zdie­ľať na so­ciál­nych sie­ťach ale­bo vy­tla­če­ný umies­tniť vo svo­jej kan­ce­lá­rii.

Ofi­ciál­ne tes­to­va­nie zruč­nos­tí bo­lo uzav­re­té na kon­ci jú­la a bu­de vy­hod­no­te­né v rám­ci IT Sum­mi­tu vo štvr­tok 25. sep­tem­bra 2014. Zá­mer reali­zo­vať tes­to­va­nie IT zruč­nos­tí v Slo­ven­skej re­pub­li­ke, IT FIT­NESS TEST, vzni­kol v ro­ku 2009, ako sú­časť ini­cia­tí­vy Európ­skej ko­mi­sie, ozna­čo­va­nej ako „Týž­deň IT zruč­nos­tí (eS­kills Week)". Ak­tuál­ne tes­to­va­nie je sú­čas­ťou kam­pa­ne Európ­skej ko­mi­sie „eS­kills for Jobs". Pro­jekt IT FIT­NESS TEST 2014 or­ga­ni­zu­je v rám­ci ús­peš­nej ak­ti­vi­ty tes­to­va­nia z ro­kov 2010 a 2012 v úz­kej spo­lup­rá­ci IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska, Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií SR, Mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR a os­tat­ných par­tne­rov. Ge­ne­rál­nym par­tne­rom po­du­ja­tia je spo­loč­nosť Slo­va­net.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter