ZyXEL One Network – revolúcia v správe sietí

Spo­loč­nosť ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions pred­sta­vu­je rie­še­nie ZyXEL One Network, kto­ré jej zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je rých­le, efek­tív­ne a sku­toč­ne in­teg­ro­va­né nas­ta­ve­nie a údr­žbu sie­ťo­vých za­ria­de­ní. Tá­to re­vo­luč­ná sa­da nás­tro­jov a uti­lít je vý­sled­kom de­sať­ro­čí prá­ce na zá­kaz­níc­ky orien­to­va­ných ino­vá­ciách. Je rie­še­ním, kto­ré pre uží­va­te­ľa zna­me­ná lep­šiu, jed­no­duch­šiu a efek­tív­nej­šiu prá­cu so sie­ťou.

ZyXEL One Network pok­rý­va všet­ky za­ria­de­nia nut­né k pre­vádz­ke sie­te ma­lej ale­bo stred­nej veľ­kos­ti. Umož­ňu­je, aby sa ich ad­re­so­va­nie, kon­fi­gu­rá­cie, re­se­to­va­nie a re­boo­to­va­nie od­oh­rá­va­li cen­trál­ne. To šet­rí čas, eli­mi­nu­je pot­re­bu opa­ko­va­ne reali­zo­vať jed­ny a tie is­té úlo­hy a zvy­šu­je dos­tup­nosť a efek­ti­vi­tu sie­te.

„Má­me je­di­neč­nú príl­eži­tosť, aby sme za­is­ti­li ús­peš­nosť to­ho­to re­vo­luč­né­ho rie­še­nia uni­fi­ko­va­nej sprá­vy sie­tí. Pro­jek­tu­je­me a bu­du­je­me kom­plet­né por­tfó­lio pok­ro­či­lých fi­rem­ných sie­ťo­vých pro­duk­tov. Na roz­diel od kon­ku­ren­čných zna­čiek do­ká­za­la spo­loč­nosť ZyXEL vy­tvo­riť napl­no in­teg­ro­va­ný ba­lí­ček zá­kaz­níc­ky orien­to­va­ných rie­še­ní s dopl­nko­vý­mi a vzá­jom­ne spo­lup­ra­cu­jú­ci­mi uti­li­ta­mi pre nas­ta­ve­nie

a in­šta­lá­ciu," poz­na­me­ná­va Mar­tin Bra­ti­čák, Head of Chan­nel CEE v spo­loč­nos­ti ZyXEL. „Na­ším cie­ľom vždy bo­lo vy­tvo­riť napl­no in­teg­ro­va­né rie­še­nie One Network a zrý­chliť a zjed­no­du­šiť ad­mi­nis­tra­tív­ne úlo­hy bez nut­nos­ti zria­ďo­vať nák­lad­ný a špe­cia­li­zo­va­ný software pre sprá­vu sie­tí," do­dá­va M. Bra­ti­čák.

Rie­še­nie ZyXEL One Network pri­ná­ša jed­no kom­plexné roz­hra­nie pre ce­lé por­tfó­lio znač­ky ZyXEL, od drô­to­vej a bez­drô­to­vej infra­štruk­tú­ry po bez­peč­nos­tné brá­ny a fi­rewal­ly. Rie­še­nie je pos­ta­ve­né na troch hlav­ných kom­po­nen­toch.

Pr­vým je uti­li­ta ZyXEL ZON. Ta pred­sta­vu­je nás­troj pre uni­fi­ko­va­né nas­ta­ve­nie a de­tek­ciu sie­te, kto­rý cen­tra­li­zu­je nas­ta­ve­nie IP, up­gra­dy firmwaru a údr­žbu, čím pod­stat­ne zjed­no­du­šu­je ria­de­nie sie­te.

Dru­hým je nás­troj ZyXEL Smart Con­nect pre preh­ľad o ďal­ších za­ria­de­niach ZyXEL. Ten­to nás­troj umož­ňu­je auto­ma­tic­kú iden­ti­fi­ká­ciu okol­ných za­ria­de­ní, di­aľ­ko­vý mo­ni­to­ring ich ria­dia­ce­ho roz­hra­nia a di­aľ­ko­vú ob­no­vu vý­cho­dzích nas­ta­ve­ní. ZyXEL Smart Con­nect šet­rí prá­cu a sú­čas­ne mô­že byť roz­ší­re­ný na všet­ky pro­duk­ty umož­ňu­jú­ce LLDP (Link Layer Dis­co­ve­ry Pro­to­col), a to bez oh­ľa­du na ich vý­rob­cu. Obzvlášť prak­tic­ký je v kom­bi­ná­cii so ši­ro­kou pa­le­tou PoE swit­chov znač­ky ZyXEL, pre­to­že do­ká­že okam­ži­te ur­čiť prí­kon jed­not­li­vých por­tov a vzdia­le­ne re­se­to­vať na­pá­ja­né za­ria­de­nia.

Tre­tím kľú­čo­vým kom­po­nen­tom rie­še­ní ZyXEL One Network je po­tom in­teg­rá­cia tech­no­ló­gie AP kon­tro­le­rov (APC) ZyXEL do ce­lé­ho por­tfó­lia ko­mer­čných brán tej­to znač­ky, čo za­ru­ču­je ce­no­vo dos­tup­né, šká­lo­va­teľ­né ria­de­nie prís­tu­po­vých bo­dov na zá­kla­de li­cen­cie. Spo­je­nie tých­to troch kom­po­nen­tov za­is­ťu­je vy­ššiu flexibi­li­tu, efek­ti­vi­tu a šká­lo­va­teľ­nosť a sú­čas­ne pod­stat­ne niž­šie cel­ko­vé nák­la­dy na vlas­tníc­tvo.

Spo­loč­nosť ZyXEL do svo­jich pro­duk­tov pos­tup­ne in­teg­ru­je ďal­šie fun­kcie Smart Con­nect, clou­do­vé a BYOD sie­ťo­vé rie­še­nia a tiež ďal­šie ino­va­tív­ne tech­no­ló­gie, aby jej zá­kaz­ní­ci moh­li čer­pať maximum vý­hod, kto­ré One Network po­nú­ka.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter