Bratislavská mestská karta: atraktívne benefity, zľavy a tiež pohodlné platenie

Spo­loč­nosť Mas­ter­Card, jed­not­ka v in­te­li­gen­tných, po­hodl­ných a bez­peč­ných plat­bách, sa od ro­ku 2011 po­die­ľa na ús­peš­nom pro­jek­te Bra­tis­lav­skej mes­tskej kar­ty. Pod­ľa šta­tis­tík dop­rav­né­ho pod­ni­ku ju te­raz vy­uží­va 53 ti­síc ľu­dí a ich po­čet ďa­lej ras­tie. Kar­ta má už tak­mer 40 par­tne­rov, kto­rí jej dr­ži­te­ľom po­nú­ka­jú ce­lý rad vý­hod. Ďal­ších 50 par­tne­rov má v plá­ne sa pri­po­jiť. Vďa­ka uni­kát­nos­ti kom­bi­ná­cie pla­tob­nej, dop­rav­nej a kar­ty na zľa­vy zís­ka­la kar­ta 1. mies­to v sú­ťa­ži pred­pla­te­ných fi­nan­čných pla­tob­ných rie­še­ní na pres­tíž­nej sú­ťa­ži „Pay­Be­fo­re Awards 2013".

Bra­tis­lav­ská mes­tská kar­ta, kto­rá do­ne­dáv­na slú­ži­la naj­mä ako vý­hod­ný pred­pla­te­ný ces­tov­ný lís­tok v bra­tis­lav­skej hro­mad­nej dop­ra­ve (zľa­va 10 % z ce­ny ces­tov­né­ho pre dr­ži­te­ľov), te­raz po­núk­ne zľa­vy a vý­ho­dy u viac ako 50 no­vých par­tne­rov. Me­dzi plá­no­va­ný­mi par­tner­mi sú naj­mä ob­chod­ní­ci, kto­rí ma­jú poB­ra­tis­la­ve viac po­bo­čiek a oby­va­te­lia mes­ta ich služ­by čas­to vy­uží­va­jú. Ide te­da o ob­cho­dy s mó­dou, obu­vou, ob­čer­stve­ním, reš­tau­rá­cie, ka­viar­ne, po­ži­čov­ne bi­cyk­lov a ve­ľa ďal­ších. Vý­ho­dy Bra­tis­lav­skej mes­tskej kar­ty vy­uží­va už 53 ti­síc Bra­tis­lav­ča­nov.

Mul­ti­fun­kčná kar­ta slú­ži zá­ro­veň ako kla­sic­ká pla­tob­ná kar­ta, dop­rav­ná kar­ta, kar­ta na zľa­vy a mož­no ju vy­užiť aj ako preu­kaz do kniž­ni­ce. Vďa­ka to­mu zví­ťa­zi­la vsú­ťa­ži pred­pla­te­ných fi­nan­čných pla­tob­ných rie­še­ní na pres­tíž­nej sú­ťa­ži „Pay­Be­fo­re Awards 2013‟ v ka­te­gó­rii The Most In­no­va­ti­ve Prog­ram­me.

Ne­dáv­no pre­beh­la úp­ra­va webo­vých strá­nok mes­tskej kar­ty, kto­ré ma­jú no­vý di­zajn a sú eš­te preh­ľad­nej­šie. Dr­ži­te­lia ka­riet tu ok­rem iné­ho náj­du in­for­má­cie ako kar­tu pou­ží­vať a u kto­rých ob­chod­ní­kov mô­žu čer­pať zľa­vy. Po­čet par­tne­rov sa kaž­do­roč­ne zvy­šu­je, vďa­ka čo­mu kar­ta stá­le zís­ka­va na at­rak­tív­nos­ti. Nap­rík­lad zľa­vu 20 % na vstup do bra­tis­lav­skej ZOO vy­uži­je kaž­do­roč­ne až 8000 náv­štev­ní­kov.

„Dop­rav­ný pod­nik a mes­to si vy­bra­li spo­lup­rá­cu s Mas­ter­Card vďa­ka vý­hod­ným pod­mien­kam a mar­ke­tin­go­vej pod­po­re, kto­rú spo­loč­ne s kar­tou po­nú­ka­me. Kar­ta v sú­čas­nos­ti zdru­žu­je vý­ho­dy a zľa­vy od tak­mer 40 par­tne­rov a viac ako 30 ďal­ších os­lo­vu­je­me,ho­vo­rí Mar­ti­na Pis­ko­ro­vá, ria­di­teľ­ka mar­ke­tin­gu Mas­ter­Card pre Slo­ven­sko a Čes­kú re­pub­li­ku.

Vý­ho­dy Bra­tis­lav­skej mes­tskej kar­ty vy­uží­va­jú jej dr­ži­te­lia čo­raz in­ten­zív­nej­šie. Po­čet za­kú­pe­ných zľav­ne­ných pred­plat­ných ces­tov­ných lís­tkov na BMK v Dop­rav­nom pod­ni­ku Bra­tis­la­va sa zvý­šil v I. polro­ku 2014 v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim ro­kom o 13 %, v os­tat­ných mest­ských za­ria­de­niach vzrás­tol po­čet zvý­hod­ne­ných vstu­pov na BMK o 10 %. Mes­tská kar­ta zvý­ši­la náv­štev­nosť na všet­kých mest­ských špor­to­vis­kách, oso­bit­ne v mes­tskej pla­vár­ni Pa­sien­ky. Len v I. pr­vom polro­ku 2014 si tu dr­ži­te­lia BMK za­kú­pi­li tak­mer 10 ti­síc zľav­ne­ných vstu­pe­niek ale­bo per­ma­nen­tiek. Na spl­ne­nie svo­jich zá­me­rov v ob­las­ti lep­šie­ho vy­uží­va­nia mes­tskej hro­mad­nej dop­ra­vy i mest­ských slu­žieb pros­tred­níc­tvom mes­tskej kar­ty mes­to vy­na­lo­ži­lo za 3,5 ro­ka for­mou re­fun­dá­cie pos­kyt­nu­tých zliav tak­mer 1,4 mil. €.

Bra­tis­lav­ská mes­tská kar­ta slú­ži tiež ako kla­sic­ká pla­tob­ná kar­ta, a to nie­len na­tu­zem­ské plat­by, ale aj pri za­hra­nič­nom pla­tob­nom sty­ku. Kar­tu mo­men­tál­ne vy­dá­va šesť slo­ven­ských bánk (VÚB Ban­ka, Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa, Poš­to­vá ban­ka, UniC­re­dit Bank, Sber­bank, OTP Ban­ka).Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter