Firma A SMS s poklesom tržieb na 5,31 mil. eur

Pos­ky­to­va­teľ slu­žieb mo­bil­né­ho mar­ke­tin­gu, spo­loč­nosť A SMS, s.r.o., za­zna­me­nal v mi­nu­lom ro­ku pok­les tr­žieb z pre­da­ja vlas­tných vý­rob­kov a slu­žieb na 5,31 mil. eur z 5,57 mil. eur. Os­tat­ný hos­po­dár­sky rok fir­ma za­kon­či­la so zis­kom tak­mer 120 tis. eur, čo bo­lo me­nej op­ro­ti ro­ku 2012, ke­dy do­siah­la zisk 147 tis. eur. Pod­ľa zve­rej­ne­nej úč­tov­nej zá­vier­ky sa zní­ži­li v sle­do­va­nom ob­do­bí zá­väz­ky spo­loč­nos­ti na 2,14 mil. eur z 2,5 mil. eur. Ku kle­sa­jú­cim po­lož­kám sa v mi­nu­lom úč­tov­nom ob­do­bí za­ra­di­la aj vý­rob­ná spot­re­ba, kto­rej hod­no­ta mier­ne os­la­bi­la na 4,88 mil. eur z tak­mer 4,90 mil. eur.

Pos­ky­to­va­teľ slu­žieb mo­bil­né­ho mar­ke­tin­gu evi­do­val ku kon­cu mi­nu­lé­ho ro­ka ma­je­tok v hod­no­te 2,31 mil. eur, pri­čom 2,26 mil. eur tvo­ril obež­ný ma­je­tok. Zá­klad­né ima­nie, kon­krét­ne 6 639 eur, sa v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní nez­me­ni­lo. Spo­loč­nosť A SMS, s.r.o., vznik­la 4. feb­ruára 2002 zá­pi­som do ob­chod­né­ho re­gis­tra. Fir­ma pos­ky­tu­je služ­by v ob­las­ti mo­bil­né­ho mar­ke­tin­gu a mo­bil­ných pla­tieb s pria­mym pri­po­je­ním k slo­ven­ským mo­bil­ným ope­rá­to­rom.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter