ITAPA 2014: Na nepripravených sa už nebude čakať

Na­priek vy­so­kej ne­za­mes­tna­nos­ti, IT prie­mys­lu na Slo­ven­sku ale aj v Euró­pe chý­ba kva­lit­ne stre­doš­kol­sky vzde­la­ná pra­cov­ná si­la. Do šies­tich ro­kov bu­de v tom­to od­vet­ví neob­sa­de­ných až 10 000 pra­cov­ných miest. Do­ká­že si­tuáciu vy­rie­šiť prip­ra­vo­va­ný zá­kon o "duál­nom vzde­lá­va­ní"? Kva­lit­ná príp­ra­va IT špe­cia­lis­tov je jed­nou z hlav­ných tém 13. roč­ní­ka Me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA, kto­rý sa za­čne 11. no­vem­bra v Bra­tis­la­ve.

„Oce­ňu­jem, že naj­väč­ší pries­tor na toh­to­roč­nom kon­gre­se bu­de mať té­ma mo­der­né­ho vzde­lá­va­nia. Je to­tiž ne­vyh­nut­né, aby sa vzde­lá­va­nie mla­dých ľu­dí orien­to­va­lo na zís­ka­va­nie zruč­nos­tí ty­pic­kých pre in­for­mač­nú spo­loč­nosť a aby vy­učo­va­cí pro­ces prip­ra­vo­val ab­sol­ven­tov pre pot­re­by tr­hu prá­ce," po­ve­dal mi­nis­ter škol­stva a di­gi­tál­ny lí­der Pe­ter Pelleg­ri­ni.

No­vin­kou v po­nu­ke Kon­gre­su ITA­PA bu­de vstup start-upo­vej ko­mu­ni­ty do té­my in­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti. Exper­ti so skú­se­nos­ťa­mi v ob­las­ti start-upov chcú na kon­gre­se po­núk­nuť triez­vy poh­ľad na ten­to spô­sob pod­ni­ka­nia a ot­vo­riť té­mu man­ti­ne­lov slo­ven­ských start-upov.

Aj os­tat­né kľú­čo­vé té­my Kon­gre­su ITA­PA 2014 sa tý­ka­jú no­vých vý­ziev, kto­ré sú­vi­sia s bu­dú­cou kon­ku­ren­cies­chop­nos­ťou Slo­ven­ska. Aj pre­to sa or­ga­ni­zač­ný tím naj­väč­šie­ho IT kon­gre­su roz­ho­dol naz­vať ten­to roč­ník Fu­tu­re is TO­DAY - Bu­dúc­nosť je už dnes.

S náz­vom toh­to­roč­né­ho kon­gre­su Fu­tu­re is TO­DAY dob­re ko­reš­pon­du­je aj ďal­šia "veľ­ká" té­ma akou je No­vé prog­ra­mo­vé ob­do­bie 2014 - 2020. „Z pred­chá­dza­jú­cich ro­kov je zrej­mé, že v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie bu­de pot­reb­ná väč­šia dy­na­mi­ka a tran­spa­ren­tnosť. Únia bu­de pod­po­ro­vať iné pro­jek­ty ako do­te­raz. Na nep­rip­ra­ve­ných sa už ne­bu­de ča­kať," upo­zor­ňu­je Mi­chal Ivan­ty­šyn, ria­di­teľ ITA­PA, „prio­ri­tou bu­de Cloud, Open da­ta a bez­peč­nosť."

Na Me­dzi­ná­rod­ný kon­gres ITA­PA sa mož­no za­re­gis­tro­vať už te­raz. Rov­na­ko mož­no prih­la­so­vať pro­jek­ty do sú­ťa­že Ce­na ITA­PA z ob­las­ti no­vých slu­žieb ale­bo zlep­šo­va­nia pro­ce­sov, kto­ré bo­li za­ve­de­né v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti. Ví­ťa­zi Ce­ny ITA­PA 2014 bu­dú sláv­nos­tne vy­hlá­se­ní na Ga­la­ve­če­re ITA­PA 11.no­vem­bra 2014. Viac na www.ita­pa.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter