Najlepšie e-shopy ocení Heureka.sk už 15. októbra v Bratislave!

Tomas Braverman.jpg Vy­hlá­se­nie ví­ťa­zov šies­te­ho roč­ní­ka sú­ťa­že o naj­lep­šie do­má­ce e-sho­py Shop­Ro­ku pre­beh­ne pr­vý raz v Bra­tis­la­ve. Ví­ťa­zov oce­ní Heu­re­ka.sk na Mee­ting Shop­Ro­ku 2014, kto­rý bu­de ok­tób­ra na lo­di Ri­ver's Club. Cie­ľom sú­ťa­že je pod­po­riť kva­lit­né e-sho­py a po­môcť spot­re­bi­te­ľom orien­to­vať sa na tr­hu. Zho­vá­ra­li sme sa s ria­di­te­ľom Heu­ré­ky To­má­šom Bra­ver­ma­nom.

V akých ka­te­gó­riách sa ten­to rok sú­ťa­ži­lo?

An­ke­ta Shop­Ro­ku oce­ňu­je e-sho­py v troch ka­te­gó­riách. Pr­vou je Ce­na po­pu­la­ri­ty, v kto­rej sa ob­cho­dy uchá­dza­jú o hla­sy inter­ne­to­vej ve­rej­nos­ti, pri­čom tá sa roz­ho­du­je pod­ľa sym­pa­tií. V rám­ci Ce­ny kva­li­ty sú pa­ra­met­re nas­ta­ve­né strik­tnej­šie, na­koľ­ko po­ra­die ví­ťa­zov je vý­sled­kom vy­hod­no­te­nia stá­ti­sí­cov do­taz­ní­kov spo­koj­nos­ti od reál­nych zá­kaz­ní­kov. Tre­tia v po­ra­dí je Ce­na Heu­ré­ky, kto­rú sme za­vied­li len vla­ni. O tej­to ce­ne roz­ho­du­je od­bor­ná po­ro­ta on­li­ne od­bor­ní­kov, kto­rá zoh­ľad­ňu­je aj to, či za e-sho­pom sto­jí za­ují­ma­vý prí­beh, ale­bo či má je­ho biz­nis aj spo­lo­čen­ský pre­sah.

Kto mô­že v an­ke­te Shop­Ro­ku sú­ťa­žiť?

V Ce­ne po­pu­la­ri­ty mô­že inter­ne­to­vá ve­rej­nosť hla­so­vať do 30. sep­tem­bra na strán­ke www.shop­ro­ku.sk za kto­rý­koľ­vek exis­tu­jú­ci e-shop. Do Ce­ny Heu­ré­ky mu­sel e-shop niek­to no­mi­no­vať a zá­ro­veň uviesť dô­vod, pre­čo ob­chod po­va­žu­je za spo­lo­čen­sky vý­ni­moč­ný. Op­ro­ti vla­ňaj­šku doš­lo ten­to rok k zme­ne v Ce­ne kva­li­ty, kto­rá po­zos­tá­va zo šes­tnás­tich pod­ka­te­gó­rií. Kým vla­ni bo­li do nej za­ra­de­né e-sho­py pou­ží­va­jú­ce sys­tém Ove­re­né zá­kaz­ník­mi auto­ma­tic­ky, te­raz sa do nej až do 30. sep­tem­bra mu­sia prih­lá­siť ob­cho­dy sa­mi. Pod­mien­kou je ak­tív­ny sys­tém Ove­re­né zá­kaz­ník­mi, kto­rý po­čas ro­ka zbie­ra do­taz­ní­ky spo­koj­nos­ti od reál­nych klien­tom a skó­re z nich prie­bež­ne vy­hod­no­cu­je na Heu­re­ka.sk for­mou per­cen­tuál­nych hod­no­tí ob­cho­dov.

Vy­hla­so­va­te­ľom Shop­Ro­ku 2014 je spo­loč­nosť Nas­pers OCS, pre­vádz­ko­va­teľ por­tá­lu Heu­re­ka.sk, kto­rý po­rov­ná­va e-sho­py, ich to­va­ry a ce­ny. Od­bor­ný­mi par­tner­mi sú spo­loč­nos­ti VI­SA, DPD a Biz­nisweb.sk. Me­diál­ny­mi par­tner­mi ča­so­pis In­sto­re a por­tá­ly Pcre­vue.sk, In­foware.sk, It­news.sk, Nextfu­tu­re.sk, Server.sk a Tech­box.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter