Veda: Festival vedy ukáže ľuďom prácu vedcov a jej výsledky v praxi

Naj­väč­ší fes­ti­val ve­dy na Slo­ven­sku - Noc vý­skum­ní­kov, sa opäť vra­cia do pia­tich slo­ven­ských miest. Už tra­dič­ne sa bu­de ko­nať v pos­led­ný sep­tem­bro­vý pia­tok, kto­rý ten­to rok pri­pa­dol na 26. sep­tem­bra. Ide o ôs­my roč­ník toh­to po­du­ja­tia, kto­ré má ve­rej­nos­ti prib­lí­žiť ve­du a prá­cu vý­skum­ní­kov. Ko­nať sa bu­de v Bra­tis­la­ve, Ban­skej Bys­tri­ci, Ži­li­ne, Ko­ši­ciach a Tat­ran­skej Lom­ni­ci.

Mi­nu­lý rok sa do fes­ti­va­lu ve­dy za­po­ji­lo viac ako 1 000 ved­cov a vý­skum­ní­kov a zhru­ba 22 000 žia­kov a štu­den­tov. Všet­ky po­du­ja­tia nav­ští­vi­lo doh­ro­ma­dy 177 000 ľu­dí. Aj ten­to rok prip­ra­vi­li pre ve­rej­nosť vo vy­bra­ných ná­kup­ných cen­trách, mú­zeách a par­tner­ských in­šti­tú­ciách rôz­ne inter­ak­tív­ne ve­dec­ké pre­zen­tá­cie, pred­náš­ky, dis­ku­sie, vý­sta­vy, hu­dob­né vy­stú­pe­nia či veľ­kop­loš­né pro­jek­cie. Prip­ra­ve­né sú aj ak­ti­vi­ty pre de­ti.

V hlav­nom mes­te bu­de ťa­žis­ko­vý prog­ram v Sta­rej tr­žni­ci. Od 10:00 až do ve­če­ra bu­dú v tr­žni­ci jed­not­li­vé ve­dec­ké pra­co­vis­ká pre­zen­to­vať svo­ju čin­nosť, na žia­kov a štu­den­tov ča­ka­jú aj ve­do­mos­tné sú­ťa­že či ná­zor­né de­monštrá­cie bio­nic­kých ro­bo­tov. Náv­štev­ní­ci si tiež bu­dú môcť vy­po­čuť roz­ho­vo­ry s ved­ca­mi či inter­ak­tív­ne pred­náš­ky. O 21:00 v Sta­rej tr­žni­ci vy­stú­pi ak­ro­ba­tic­ká sku­pi­na Ver­ti­go a po nich hu­dob­ná sku­pi­na Kor­ben Dallas. O 22:35 sa za­čne la­se­ro­vá šou a na­po­kon o 23:00 vy­stú­pi Or­ches­ter Jea­na Val­jea­na.

Prí­ro­do­ved­né mú­zeum - Slo­ven­ské ná­rod­né mú­zeum v Bra­tis­la­ve prip­ra­vi­lo pre­zen­tá­cie mo­der­ných ve­dec­kých me­tód a vý­sled­kov v prí­ro­do­ved­ných od­bo­roch. Od­bor­ní­ci od­pre­zen­tu­jú doh­ro­ma­dy de­väť pred­ná­šok, a to nap­rík­lad z as­tro­nó­mie, zoo­ló­gie, fy­zi­ky či bo­ta­ni­ky. Ok­rem to­ho bu­dú všet­ky expo­zí­cie a vý­sta­vy mú­zea po­čas 26. sep­tem­bra ot­vo­re­né od 9:00 do 24:00 s pos­led­ným vstu­pom o 23:30. Na náv­štev­ní­kov tiež ča­ká pro­jek­cia hviez­dnej ob­lo­hy a roz­prá­va­nie pod hviez­da­mi o tom, čo je mož­né na ob­lo­he po­zo­ro­vať aj o no­vin­kách as­tro­nó­mie.

Prog­ram No­ci vý­skum­ní­kov vo všet­kých mes­tách a pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o po­du­ja­tí sú zve­rej­ne­né na inter­ne­to­vej strán­ke http://www.noc­vys­kum­ni­kov.sk/. Noc vý­skum­ní­kov bu­de pa­ra­lel­ne pre­bie­hať v 33 štá­toch Euró­py. Po­du­ja­tie je pod­po­ro­va­né Európ­skou ko­mi­siou pod mot­tom „Re­sear­chers are among us", te­da "Vý­skum­ní­ci sú me­dzi na­mi". Je­ho cie­ľom je prib­lí­žiť ve­rej­nos­ti vý­skum­ní­kov ako oby­čaj­ných ľu­dí s neo­by­čaj­ným po­vo­la­ním, vy­svet­liť, čo ich pri­vie­dlo k po­vo­la­niu vý­skum­ní­ka, čo ich mo­ti­vu­je k neus­tá­le­mu bá­da­niu, aké otáz­ky si naj­čas­tej­šie kla­dú a kde je mož­né vi­dieť vý­sled­ky ich vý­sku­mu v bež­nom ži­vo­te. Or­ga­ni­zá­tor­mi No­ci vý­skum­ní­kov na Slo­ven­sku sú Slo­ven­ská or­ga­ni­zá­cia pre vý­skum­né a vý­vo­jo­vé ak­ti­vi­ty, Slo­ven­ská aka­dé­mia vied, por­tál EurAc­tiv.sk a Cen­trum ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter