Siemens odkúpi spoločnosť Dresser-Rand Group

Ne­mec­ká spo­loč­nosť Sie­mens AG od­kú­pi spo­loč­nosť Dres­ser-Rand Group, kto­rá vy­rá­ba kom­pre­so­ry a tur­bí­ny pre rop­ný prie­my­sel. Spo­loč­nosť Sie­mens za fir­mu za­pla­tí 7,6 mld. USD. Sie­mens za jed­nu ak­ciu tak za­pla­tí 83 USD, pri­čom piat­ko­vá zá­ve­reč­ná hod­no­ta ak­cií Dres­ser-Rand bo­la vo vý­ške 79,91 USD. Za pos­led­né tri me­sia­ce sa hod­no­ta ak­cií spo­loč­nos­ti zvý­ši­la o 27 % vzhľa­dom špe­ku­lá­cie o prev­za­tí. Pred­sta­ven­stvo fir­my Dres­ser-Rand tran­sak­ciu pod­po­ri­lo.

Šéf spo­loč­nos­ti Sie­mens Joe Kae­ser vo svo­jom sta­no­vis­ku uvie­dol, že spo­loč­nosť Dres­ser-Rand "per­fek­tne se­dí do por­tfó­lia fir­my Sie­mens". "Kom­bi­no­va­né ak­ti­vi­ty vy­tvo­ria pos­ky­to­va­te­ľa sve­to­vých kva­lít na ras­tú­com tr­hu s ro­pou a ply­nom," dopl­nil Kae­ser. Spo­loč­nosť plá­nu­je do­kon­čiť tran­sak­ciu do le­ta 2015. Sie­mens tak­tiež in­for­mo­val, že pre­dá svoj po­diel vo vý­ške 50 % v spo­loč­nos­ti BSH Bosch und Sie­mens Haus­ge­rä­te GmbH za tri mi­liar­dy eur.

Kae­ser v jú­li vy­hlá­sil, že Sie­mens sa plá­nu­je kon­cen­tro­vať skôr na reš­truk­tu­ra­li­zá­ciu, než na ak­vi­zí­cie. Zá­ro­veň však poz­na­me­nal, že fir­ma má pros­tried­ky na správ­ne ak­vi­zí­cie. Ho­to­vos­tné re­zer­vy spo­loč­nos­ti bo­li na kon­ci jú­na vo vý­ške 8,21 mld. eur.

Sku­pi­na Sie­mens pô­so­bí aj na Slo­ven­sku a pod­ľa jej webo­vej strán­ky ju tvo­rí osem spo­loč­nos­tí. Kon­krét­ne Sie­mens, s. r. o. Sie­mens Prog­ram and Sys­tem En­gi­nee­ring, s. r. o. Sip­rin, s. r. o. SAT Sys­té­my auto­ma­ti­zač­nej tech­ni­ky, spol. s r. o. OEZ Slo­va­kia, spol. s r. o. BSH do­má­cí spotřebi­če, s. r. o. BSH Dri­ves and Pumps, s. r. o. a Os­ram Slo­va­kia, a. s.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter