EMARK hľadá nové posily

Nauč sa pra­co­vať s re­vo­luč­nou Bu­si­ness In­telli­gen­ce tech­no­ló­giou a zís­kaj skve­lú prá­cu!

Slo­ven­ská po­ra­den­sko-im­ple­men­tač­ná spo­loč­nosť EMARK roz­ši­ru­je svoj tím o no­vých ľu­dí  na po­zí­ciách Bu­si­ness In­telli­gen­ce špe­cia­lis­tov. No­vé po­si­ly vzí­du spo­me­dzi naj­lep­ších účas­tní­kov ná­bo­ro­vej ak­cie spo­je­nej so zá­žit­ko­vým ško­le­ním EMARK Qlik­View Camp.

Po­du­ja­tie sa us­ku­toč­ní 10. a 11. ok­tób­ra (pia­tok a so­bo­ta) v ško­lia­com cen­tre Die Be­ra­ter v Bra­tis­la­ve v bu­do­ve Aupark Tower na Ein­stei­no­vej uli­ci č. 24.

O svo­ju šan­cu zís­kať at­rak­tív­nu prá­cu mô­že za­bo­jo­vať kto­koľ­vek, kto sa na po­du­ja­tie za­re­gis­tru­je a prej­de úvod­nou se­lek­ciou. Pos­led­ným ter­mí­nom pre re­gis­trá­ciu je 26. sep­tem­ber, zá­ujem­co­via tak mô­žu uro­biť na strán­ke www.emark.sk. Účasť na po­du­ja­tí je bez­plat­ná.

Naj­lep­ší dos­ta­nú pra­cov­nú po­nu­ku

Dvoj­dňo­vé sús­tre­de­nie za­svä­tí účas­tní­kov do ta­jov Da­ta Dis­co­ve­ry, čo je v sú­čas­nos­ti naj­prog­re­sív­nej­šia vet­va Bu­si­ness In­telli­gen­ce (BI). V hre sú dve se­niorské po­zí­cie BI špe­cia­lis­tov a voľ­ná je aj ju­niorská sto­lič­ka. Úspeš­ný kan­di­dá­ti sa dos­ta­nú do sve­ta naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií a bu­dú pra­co­vať na at­rak­tív­nych pro­jek­toch pre tr­ho­vých líd­rov do­ma aj v za­hra­ni­čí.

V kon­ku­ren­cii TOP ľu­dí si zá­ro­veň mô­žu otes­to­vať svo­je kva­li­ty a do­ká­zať, že pa­tria me­dzi naj­lep­ších. „Tým naj­ši­kov­nej­ším po­núk­ne­me spo­lup­rá­cu. Kto­koľ­vek tak mô­že zís­kať je­di­neč­nú pra­cov­nú po­nu­ku v pro­fe­sio­nál­nom ko­lek­tí­ve mla­dých ľu­dí s pok­ro­ko­vým mys­le­ním a zá­ro­veň nad­via­že kon­takt s idea líd­ra­mi a tech­no­lo­gic­ký­mi gu­ru v ob­las­ti Da­ta Dis­co­ve­ry na Slo­ven­sku,“ uvie­dol On­drej Ja­vor­ka, par­tner v spo­loč­nos­ti EMARK.

Šan­ca rásť v ob­las­ti, kto­rá má per­spek­tí­vu

Sú­čas­ťou ško­le­nia bu­de aj prak­tic­ká časť, v kto­rej bu­dú účas­tní­ci pra­co­vať na kon­krét­nych za­da­niach a to in­di­vi­duál­ne, aj v tí­moch. V rám­ci ak­cie pre­beh­ne sú­ťaž o naj­lep­šiu „ino­va­tív­nu my­šlien­ku“ sú­vi­sia­cu s Da­ta Dis­co­ve­ry, kto­rá bu­de za­ují­ma­vo oce­ne­ná.  

„Pre mla­dých ľu­dí, kto­rí ma­jú chuť učiť sa no­vé ve­ci a pra­co­vať s naj­mo­der­nej­ší­mi tech­no­ló­gia­mi je to je­di­neč­ná šan­ca, kto­rá mô­že zme­niť ži­vot. Je to mož­nosť zviezť sa na vl­ne jed­né­ho z naj­ino­va­tív­nej­ších prís­tu­pov k Bu­si­ness In­telli­gen­ce, kto­rý má pred se­bou veľ­kú bu­dúc­nosť,“ po­dot­kol On­drej Ja­vor­ka.

Ok­rem za­ují­ma­vej prá­ce mô­žu ús­peš­ní kan­di­dá­ti rá­tať s vý­raz­ným osob­ným ras­tom. Veľ­mi rých­lo sa mô­žu sa stať tí­mo­vý­mi či ideo­vý­mi líd­ra­mi na pro­jek­toch aj mi­mo nich. Fi­lo­zo­fiou EMAR­Ku je to­tiž in­di­vi­duál­ny a ko­le­giál­ny prís­tup, kto­rý tých schop­ných po­sú­va ďa­lej. „Od za­čiat­ku sme fir­ma za­lo­že­ná na hod­no­tách,“ zdô­raz­ňu­je On­drej Ja­vor­ka. „Po­nú­ka­me mož­nosť stať sa sú­čas­ťou fé­ro­vej kul­tú­ry, kto­rá od­me­ňu­je sna­ži­vých a schop­ných. Prá­cu vní­ma­me ako zá­ba­vu a príl­eži­tosť pre osob­ný po­sun. Aj vďa­ka to­mu sa nám za 14 ro­kov po­da­ri­lo vy­bu­do­vať dob­re fun­gu­jú­cu a pros­pe­ru­jú­cu fir­mu.“

Kri­té­riá a ná­ro­ky na kan­di­dá­tov

Pod­ľa slov On­dre­ja Ja­vor­ku by ús­peš­ní kan­di­dá­ti ma­li mať uni­kát­nu zmes tech­nic­kých zruč­nos­tí a kon­cep­čné­ho roz­mýš­ľa­nia. „Šan­cu ma­jú ľu­dia s „out of the box“ uva­žo­va­ním, kto­ré do­ká­žu zu­žit­ko­vať v pros­pech zá­kaz­ní­ka. V ne­pos­led­nom ra­de by to mal by to byť niek­to, kto má chuť roz­ví­jať sa na za­ují­ma­vých pro­jek­toch mi­mo veľ­ké­ho kor­po­rát­ne­ho pros­tre­dia, kto má ot­vo­re­nú hla­vu a chr­bti­cu tam, kde má byť,“ uzat­vá­ra On­drej Ja­vor­ka.

Viac in­for­má­cií o po­du­ja­tí, prih­la­so­va­cí for­mu­lár a de­tail­ný po­pis a po­žia­dav­ky na jed­not­li­vé po­zí­cie náj­de­te TU.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter