RÚ obstaráva vykonávateľa e-aukcií na pridelenie frekvencií

Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) ob­sta­rá­va vy­ko­ná­va­te­ľa elek­tro­nic­kých auk­cií na pri­de­le­nie frek­ven­cií vo frek­ven­čných pás­mach 1 800 MHz a 3 500 MHz s cie­ľom pos­ky­to­va­nia elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb na ce­lop­loš­nej úrov­ni. Ako uvie­dol ho­vor­ca RÚ Ro­man Vav­ro, o frek­ven­cie v tých­to pás­mach ma­jú zá­ujem mo­bil­ní ope­rá­to­ri, res­pek­tí­ve pos­ky­to­va­te­lia ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho prís­tu­pu k inter­ne­tu.

"Bu­dú­ci reali­zá­tor auk­cií mu­sí mať za se­bou as­poň jed­nu ukon­če­nú do­dáv­ku slu­žieb, kto­rá sa tý­ka pos­ky­to­va­nia slu­žieb elek­tro­nic­kej auk­cie vo for­má­te Com­bi­na­to­rial Clock Auc­tion (CCA) ale­bo Si­mul­ta­neous Mul­ti-Round As­cen­ding (SMRA)," vy­svet­lil Vav­ro. Zá­ujem­co­via mô­žu pred­kla­dať po­nu­ky do 20. ok­tób­ra toh­to ro­ka.

Pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií vy­ko­ná­va­teľ auk­cií prip­ra­ví pre RÚ aukč­ný po­ria­dok, za­bez­pe­čí elek­tro­nic­kú auk­čnú plat­for­mu pre us­ku­toč­ne­nie auk­cie, vy­ško­lí účas­tní­kov auk­cie a zá­stup­cov RÚ, ale aj vy­ko­ná auk­cie a zos­ta­ví sprá­vy o ich vý­sled­koch. Ví­ťaz vzí­de z elek­tro­nic­kej auk­cie cez sys­tém Auk­ciaAs, v kto­rej sa zú­čas­tnia uchá­dza­či, kto­rých po­nu­ka spl­ni­la pod­mien­ky účas­ti.

Ako ďa­lej Vav­ro prib­lí­žil, je­di­ným kri­té­riom na vy­hod­no­te­nie po­núk je naj­niž­šia ce­na vrá­ta­ne da­ne z pri­da­nej hod­no­ty. "Po úvod­nom vy­hod­no­te­ní po­núk sa us­ku­toč­ní elek­tro­nic­ká auk­cia, v kto­rej bu­dú mať uchá­dza­či mož­nosť pred­kla­dať no­vé ce­ny za pred­met zá­kaz­ky up­ra­ve­né sme­rom na­dol," do­dal.

RÚ prip­ra­vu­je vý­be­ro­vé ko­na­nia na pri­de­le­nie frek­ven­cií v pás­mach 1 800 MHz a 3 500 MHz. Dô­vo­dom príp­ra­vy je uvoľ­ne­nie do­te­raz pou­ží­va­ných frek­ven­cií, res­pek­tí­ve skon­če­nie plat­nos­ti po­vo­le­ní. V mi­nu­lom ro­ku pô­vod­ní dr­ži­te­lia po­vo­le­ní uvoľ­ni­li 2 x 8,8 MHz spo­ji­té­ho frek­ven­čné­ho spek­tra v pás­me 1 800 MHz a v augus­te bu­dú­ce­ho ro­ku sa skon­čí plat­nosť dvoch po­vo­le­ní pás­me 3 500 MHz, kaž­dé s prí­de­lom 2 x 14 MHz, ur­če­ných pre pev­né prís­tu­po­vé sie­te.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter