Google, Martinus aj guru Jano Šifra na 4. ShopComm-e

TS_ShopComm logo 2014.jpg Štvr­tý di­el kon­fe­ren­cie Shop­Comm, kto­rá je ur­če­ná pre on­li­ne biz­nis a e-sho­py, pri­ne­sie je­de­násť pred­ná­šok, kto­ré po­ra­dia, ako byť ús­peš­ný­mi na inter­ne­te. Pred­náš­ky sú za­me­ra­né na mar­ke­ting, udr­ža­nie si zá­kaz­ní­kov, ban­ne­ro­vú rek­la­mu či na mož­nosť pre­sa­de­nia sa v za­hra­ni­čí. Ak­cia sa ko­ná ok­tób­ra v Ho­te­li Saf­fron v Bra­tis­la­ve od 10:30 do 16:30 hod.

Vý­ber z pred­ná­šok:
"Ako si vy­brať za­hra­nič­ný trh a náj­sť si zá­kaz­ní­kov v cu­dzi­ne" (GOOG­LE)
„Stra­te­gic­ký on­li­ne mar­ke­tin­go­vý plán - pros­trie­dok k expan­zii" (Ja­no Šif­ra)
„Za­ru­če­ný re­cept, ako udr­žať po­zi­tív­nu re­pu­tá­ciu váš­ho e-sho­pu" (VI­SI­BI­LI­TY)
„Ako zís­kať no­vé do­py­ty z pris­tá­va­cej strán­ky za pár EUR." (WISIB­LE)
„Od ana­lý­zy zá­kaz­ní­kov k per­so­na­li­zá­cii emai­lov a k ras­tu ob­ra­tu o 100 %" (ACOMWARE)
"Cie­le­nie ban­ne­ro­vej rek­la­my na glo­bál­nej úrov­ni a po no­vom" (ETAR­GET)
„Vstup Mar­ti­nu­su na čes­ký trh - vý­zvy, pre­káž­ky a príl­eži­tos­ti." (MAR­TI­NUS.CZ)

IMG_0116.JPG

IMG_0206.JPG

Or­ga­ni­zá­to­rom kon­fe­ren­cie Shop­Comm je spo­loč­nosť FU­SION, ge­ne­rál­nym par­tne­rom je IN TI­ME Lo­gis­tics, hlav­ným par­tne­rom Etar­get, par­tner­mi Heu­re­ka.sk, Biz­nisweb, Za­siel­kov­na.sk, Acomware, Yous­ti­ce, Web­glo­be, Web Si­te De­sign a e-shop Hu­dob­ny.sk. Me­diál­ny­mi par­tner­mi sú ča­so­pis In­sto­re a por­tá­ly PC Re­vue, In­foware, It­news, Next Fu­tu­re, Tech­box, Kon­fe­ren­cie.sk a Edu­ca­tion.sk

Viac in­for­má­cií o ak­cii náj­de­te na www.shop­comm.eu.

IMG_0179.JPG

IMG_0125.JPGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter