MasterCard: Vďaka moderným technológiám je kontrola peňazí príjemná vec

Kým väč­ši­na z nás prav­de­po­dob­ne naj­nov­šie ta­buľ­ky a gra­fy v sek­ciách no­vín ve­no­va­ných fi­nan­ciám pres­ka­ku­je, zdá sa, že sle­do­va­nie na­šich vlas­tných pe­ňa­zí nás ba­ví ove­ľa viac: 80 % res­pon­den­tov ho­vo­rí, že ra­di mo­ni­to­ru­jú stav svo­jich fi­nan­cií a sna­žia sa mať svo­je vý­dav­ky viac pod kon­tro­lou. Uká­zal to no­vý ce­loeuróp­sky pries­kum spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card, jed­not­ky v in­te­li­gen­tných, po­hodl­ných a bez­peč­ných plat­bách.

V rám­ci šies­tich skú­ma­ných kra­jín si až 77 % ľu­dí pra­vi­del­ne kon­tro­lu­je stav úč­tu a 79 % vie pres­ne, aký je ich kre­dit­ný li­mit. V ére, v kto­rej je väč­ši­na mai­lov ne­vy­žia­da­ných a väč­ši­na do­ru­če­ných správ pu­tu­je rov­no do ko­ša, tvo­rí poš­ta tý­ka­jú­ca sa pe­ňa­zí vý­nim­ku: 66 % ľu­dí v ce­lej Euró­pe si so zá­uj­mom čí­ta všet­ky sprá­vy od svo­jej ban­ky ale­bo pos­ky­to­va­te­ľa pla­tob­nej kar­ty. Do­pyt po väč­šej kon­tro­le nad na­ši­mi fi­nan­cia­mi ide ru­ka v ru­ke s ne­dos­tat­kom dô­ve­ry vo­či ban­kám. Iba 54 % res­pon­den­tov ho­vo­rí, že dô­ve­ru­jú svo­jej ban­ke a iba 31% si mys­lí, že im ich ban­ka pos­ky­tu­je dos­ta­toč­né in­for­má­cie.

Keď­že mož­nosť kon­tro­lo­vať si ban­ko­vý účet pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu a mo­bil­ných ap­li­ká­cii je dnes už dos­tup­ná ši­ro­kej ve­rej­nos­ti, stú­pa aj mie­ra fi­nan­čnej uve­do­me­los­ti me­dzi klien­tmi bánk: až 76 % vy­uží­va tech­no­lo­gic­ké mož­nos­ti a spra­vu­je svo­je fi­nan­cie pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu. Ta­kis­to sa sna­ží­me vy­hý­bať mož­nos­tiam, kto­ré by moh­li cel­ko­vý preh­ľad o fi­nan­čnej si­tuá­cii skom­pli­ko­vať: 64 % res­pon­den­tov vy­hlá­si­lo, že sa sna­ží vy­hý­bať ná­ku­pom po­mo­cou kre­dit­nej kar­ty.

Na­priek tej­to mož­nos­ti si eš­te stá­le mno­hí klien­ti bánk uk­la­da­jú pe­nia­ze do­ma a ten­to zvyk je na­ďa­lej po­mer­ne roz­ší­re­ný bez oh­ľa­du na to, či sú ich zdro­je ob­me­dze­né ale­bo nie. Ten­to typ spo­re­nia je nie­len za­sta­ra­ný, ale v ob­do­bí mo­der­né­ho inter­ne­tu, keď iba 35 % z nás pra­vi­del­ne nav­šte­vu­je po­boč­ku svo­jej ban­ky, aj znač­ne ne­po­hodl­ný. Ľudia ho od­ôvod­ňu­jú rôz­ny­mi spô­sob­mi, nap­rík­lad: „Ak mám pe­nia­ze v ban­ke […] zra­zu zis­tím, že sú mi­nu­té, ani si nes­tih­nem všim­núť ako" - ho­ci väč­ši­na z nás v po­rov­na­ní s ho­to­vos­ťou (42 %) up­red­nos­tňu­je plat­by po­mo­cou kar­ty (64 %).

Po­kiaľ ide o od­ve­kú otáz­ku - kto v do­mác­nos­ti roz­ho­du­je o vý­dav­koch, fi­nan­čný­mi zá­le­ži­tos­ťa­mi sa za­obe­ra­jú pre­dov­šet­kým že­ny. 83 % z nich tvr­dí, že ove­ľa bež­nej­šie kon­tro­lu­jú stav fi­nan­cií v po­rov­na­ní so 78 % mu­žov. Že­ny tiež s ove­ľa vy­ššou prav­de­po­dob­nos­ťou pra­vi­del­ne kon­tro­lu­jú zos­ta­tok na svo­jom úč­te (79 % žien v po­rov­na­ní so 74 % mu­žov). Je to cel­ko­vo v proti­kla­de s pred­sta­va­mi mu­žov, kto­rí si my­slia, že sú to oni, kto v otáz­kach fi­nan­cií roz­ho­du­je - až 62 % z nich si mys­lí, že ro­bia väč­ši­nu roz­hod­nu­tí sú­vi­sia­cich s ich do­má­cim roz­poč­tom.

„Vie­me, že ľu­dia chcú mať čo­raz viac po­cit, že ma­jú svo­je pe­nia­ze pod kon­tro­lou a zvy­ka­jú si na pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií, kto­ré im to po­má­ha­jú do­siah­nuť," po­ve­dal Carlo En­ri­co, ria­di­teľ di­ví­zie pre stred­nú a vý­chod­nú Euró­pu spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card. „Na­še pred­pla­te­né kar­ty bo­li vy­tvo­re­né na to, aby ľu­ďom pos­kyt­li ďal­ší nás­troj a tým, kto­rí ich pou­ží­va­jú, sa os­ved­či­li ako cen­ná po­môc­ka. 69 % opý­ta­ných si mys­lí, že im mô­žu po­môcť kon­tro­lo­vať svo­je vý­dav­ky a 73 % sa do­kon­ca dom­nie­va, že by im moh­li po­môcť vy­hnúť sa vy­tvá­ra­niu dl­hu."

Keď­že kon­tro­la nad na­ši­mi fi­nan­cia­mi je pre nás čo­raz dô­le­ži­tej­šia, pred­pla­te­né kar­ty nám mô­žu po­môcť s niek­to­rý­mi ďal­ší­mi sta­ros­ťa­mi, sú­vi­sia­ci­mi so za­ob­chá­dza­ním s pe­niaz­mi:

70 % ro­di­čov de­tí star­ších ako 13 ro­kov si mys­lí, že je to dob­rý spô­sob ako učiť de­ti hos­po­dá­riť s pe­niaz­mi.67 % si mys­lí, že pred­pla­te­né kar­ty po­nú­ka­jú väč­šiu bez­peč­nosť v prí­pa­de ciest do za­hra­ni­čia. Je to spô­sob, ako chrá­niť svo­je pe­nia­ze pred iný­mi ľuď­mi, či do­kon­ca pred se­bou sa­mý­mi!Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter