Zoner Photo Studio 17 – jediný software na fotky, ktorý potrebujete

Čes­ká spo­loč­nosť ZO­NER software, a. s. uvá­dza na trh no­vú ver­ziu ob­ľú­be­né­ho fo­tog­ra­fic­ké­ho prog­ra­mu Zo­ner Pho­to Stu­dio. Sprá­va, úp­ra­va a pub­li­ká­cia fo­tog­ra­fií bu­de so Zo­ner Pho­to Stu­diom 17 za­se o nie­čo jed­no­duch­šia. Pou­ží­va­te­lia sa mô­žu te­šiť na ši­kov­nej­šiu sprá­vu sní­mok v po­do­be up­ra­ve­né­ho ka­ta­ló­gu, viac nás­tro­jov pre prá­cu s RAW for­mát­mi ale­bo rých­lej­šie pre­ze­ra­nie sní­mok a mož­nosť do­má­ce­ho zdie­ľa­nia fo­tog­ra­fií me­dzi nie­koľ­ký­mi prís­troj­mi.

No­vé Zo­ner Pho­to Stu­dio pri­ná­ša no­vin­ky pre kaž­dé­ho, kto pra­cu­je s fo­tog­ra­fia­mi. Te­šiť sa mô­že­te nap­rík­lad na ši­kov­nej­šiu sprá­vu svoj­ho fo­toar­chí­vu, rých­lej­šiu prá­cu s ka­ta­ló­gom ale­bo no­vé filtre. Ten­to­raz sme sa za­me­ra­li viac aj na fun­kcie pre pok­ro­či­lej­ších fo­tog­ra­fov, kto­rí ur­či­te oce­nia cel­ko­vé vy­lep­še­nie RAW mo­du­lu," ho­vo­rí o no­vej ver­zii ve­dú­ci vý­vo­jo­vé­ho tí­mu Aleš Ha­sa­la.

Naj­väč­šie zme­ny za­zna­me­nal mo­dul RAW pre úp­ra­vu su­ro­vých sní­mok a pre­šiel tak naj­väč­ším po­su­nom od ver­zie 12. Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nie expo­zí­cie a zdo­ko­na­le­nú prá­cu s kriv­ka­mi a ži­vos­ťou fa­rieb spre­vá­dza­jú aj vy­lep­še­né auto­ma­tic­ké úp­ra­vy. Tie pou­ží­va­te­ľo­vi dos­lo­va na­po­ve­dia, ako sním­ku ďa­lej up­ra­viť. Všet­ky zme­ny vy­ko­na­né nad RAW sú­bor­mi sú na­vy­še ih­neď vi­di­teľ­né v správ­co­vi a náh­ľa­doch.

Prá­cu s väč­ším množ­stvom fo­tog­ra­fií pod­stat­ne zrých­li nie­len in­te­li­gent­ný ka­ta­lóg, ale aj prep­ra­co­va­ný boč­ný pa­nel v mo­du­le Správ­ca. Vďa­ka mož­nos­ti hro­mad­né­ho vkla­da­nia me­ta­dát ale­bo auto­ma­tic­ké­ho dopl­ňo­va­nia kľú­čo­vých slov, kto­ré sa ob­ja­vu­je aj v mo­du­le Im­port, je jed­no­du­ché spra­co­vať veľ­ké množ­stvo sní­mok na­raz.

Kaž­dá do­mác­nosť, kto­rá pou­ží­va viac po­čí­ta­čov, tab­le­tov a smart te­le­ví­zo­rov, oce­ní fun­kciu do­má­ce­ho zdie­ľa­nia. Fo­tog­ra­fie je te­raz mož­né pre­ze­rať nie­len na po­čí­ta­či, kde sú sním­ky ulo­že­né, ale aj na te­le­ví­zo­roch s fun­kciou DL­NA, na tab­le­toch a te­le­fó­noch s ap­li­ká­ciou Zo­ner Pho­to Stu­dio pre An­droid a na ďal­ších po­čí­ta­čoch pri­po­je­ných k do­má­cej sie­ti.

Ok­rem tých­to no­vi­niek ne­chý­ba­jú ani ďal­šie vy­lep­še­nia a efek­ty v Edi­to­re - napr. expo­zič­ný Pre­cho­do­vý fil­ter ale­bo Od­lesk ob­jek­tí­vu a Car­toon. Pok­ro­či­lí fo­tog­ra­fi uví­ta­jú auto­ma­tic­ké ko­rek­cie op­tic­kých chýb po­mo­cou LCP pro­fi­lov a nad­še­ným ces­to­va­te­ľom sa bu­dú pá­čiť tu­ris­tic­ké ma­py in­teg­ro­va­né pria­mo do Správ­cu.

Zo­ner Pho­to Stu­dio 17 je v pre­da­ji za nez­me­ne­nú ce­nu 59 €. Pou­ží­va­te­lia star­ších ver­zií ma­jú ná­rok na ce­no­vé zvý­hod­ne­nie, kto­ré­ho ce­ny za­čí­na­jú od 29 € pre ma­ji­te­ľov ver­zie 16. Kra­bi­co­vá ver­zia za príp­la­tok 11 € ob­sa­hu­je kni­hu s prak­tic­ký­mi ra­da­mi na pou­ží­va­nie Zo­ner Pho­to Stu­dia 17 a prog­ram na 8GB flash dis­ku vhod­nom na pre­nos fo­tog­ra­fií.

Pl­ná ver­zia Zo­ner Pho­to Stu­dia 17 je na stiah­nu­tie a vy­skú­ša­nie na 30 dní za­dar­mo na ad­re­se Vi­deo s no­vin­ka­mi si mô­že­te po­zrieť na https://vi­meo.com/105975619.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter