UNIVERSITY DAY 2014: Škola budúcnosti môže byť realitou už dnes

Tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky, ví­zie, sve­to­vé tren­dy, prík­la­dy z praxe a ino­vá­cie, kto­ré zmo­der­ni­zu­jú slo­ven­ské uni­ver­zi­ty. To všet­ko pred­sta­ví spo­loč­nosť DA­TA­LAN na ďal­šom roč­ní­ku od­bor­nej kon­fe­ren­cie UNI­VER­SI­TY DAY 2014. No­vin­kou je ot­vo­re­né dis­kus­né fó­rum zá­stup­cov aka­de­mic­kej sfé­ry a IT líd­rov o té­mach, kto­ré sú pre slo­ven­ské ško­ly, pe­da­gó­gov aj štu­den­tov v sú­čas­nos­ti prio­rit­né.

Kon­fe­ren­cia UNI­VER­SI­TY DAY 2014 sa ko­ná 18. sep­tem­bra v Jas­nej a o účasť na po­du­ja­tí pre­ja­vi­la zá­ujem viac než stov­ka hos­tí z uni­ver­zit­né­ho a ve­dec­ké­ho pros­tre­dia. Ča­ka­jú na nich dy­na­mic­ké pre­zen­tá­cie a množ­stvo in­špi­rá­cie. Kaž­dý spí­ker má 7 mi­nút na to, aby hos­ťom pred­sta­vil špič­ko­vé tech­no­ló­gie, kto­ré do­ká­žu pre­me­niť slo­ven­ské uni­ver­zi­ty na vzde­lá­va­cie in­šti­tú­cie 21. sto­ro­čia. „Na­šim cie­ľom je pri­ná­šať uni­ver­zi­tám nie­len mo­der­né sys­té­my, kto­ré vy­tvá­ra­jú ko­mu­ni­kač­ný ka­nál me­dzi štu­den­tmi a ško­lou, ale aj ino­va­tív­ne rie­še­nia, vďa­ka kto­rým sú in­for­má­cie dos­tup­né pre všet­kých rých­lo a jed­no­du­cho," uvie­dol Mi­los­lav Gre­gáň, ma­na­žér pre ob­lasť škol­stva v spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN. „Mo­bil­né služ­by pre štu­den­tov, di­gi­tál­ny ob­sah a inter­ak­tív­ne vzde­lá­va­nie, ap­li­ká­cie na pod­po­ru ma­naž­men­tu uni­ver­zít a tiež nás­tro­je na ak­ti­vá­ciu slu­žieb pros­tred­níc­tvom bio­met­ric­ké­ho di­gi­tál­ne­ho pod­pi­su a tab­le­tu, to všet­ko už mô­že byť bež­nou sú­čas­ťou na­šich škôl."

Hlav­né té­my kon­fe­ren­cie UNI­VER­SI­TY DAY 2014

Mo­bil­ne tren­dy a služ­by
- mul­ti­me­diál­ny ob­sah, di­gi­tál­ne učeb­né ma­te­riá­ly, zdie­ľa­nie in­for­má­cií
- ino­va­tív­ne for­my vzde­lá­va­nia
- naj­nov­šie IT tren­dy a in­te­li­gen­tné za­ria­de­nia

Big Da­ta a Cloud
- sprá­va dát s vý­zna­mom, hod­no­te­nie a ana­lý­zy štu­den­tov a ich up­lat­ne­nie v praxi
- zdie­ľa­nie poz­nat­kov me­dzi uni­ver­zi­ta­mi a fir­ma­mi
- vy­uži­tie clou­du v uni­ver­zit­nom pros­tre­dí, sof­tvé­ro­vo- de­fi­no­va­né da­ta­cen­trum

Úspeš­né rie­še­nia z praxe
- elek­tro­nic­ké vzde­lá­va­nie na Slo­ven­sku
- efek­tív­nej­šie ria­de­nie di­gi­tál­nej uni­ver­zi­ty
- ve­da a vý­skum na uni­ver­zi­tách

Ten­to rok DA­TA­LAN pre hos­tí prip­ra­vil aj uni­kát­nu dis­kus­nú plat­for­mu, v kto­rej sa stret­nú zá­stup­co­via aka­de­mic­kej sfé­ry a tech­no­lo­gic­kí líd­ri. Té­mou dis­ku­sie bu­de no­vé prog­ra­mo­va­cie ob­do­bie, plá­ny, pro­jek­ty a tech­no­lo­gic­ké vý­zvy v naj­bliž­šom ob­do­bí, a tiež spo­lup­rá­ca uni­ver­zít s ko­mer­čnou sfé­rou, naj­mä v ob­las­ti vý­sku­mu. Účasť v dis­ku­sii pris­ľú­bi­li Doc. Ing. Jo­zef Ha­bá­nik, PhD., rek­tor Tren­čian­skej uni­ver­zi­ty Alexan­dra Dub­če­ka v Tren­čí­ne , prof. Sta­nis­lav Stan­ko­ci, akad. mal., rek­tor Vy­so­kej ško­ly vý­tvar­ných ume­ní v Bra­tis­la­ve, prof. Ing. Sta­nis­lav Kmeť, CSc., pro­rek­tor pre ve­du a vý­skum na Tech­nic­kej uni­ver­zi­te v Ko­ši­ciach, a tiež Ing. Sta­nis­lav Sip­ko, po­rad­ca mi­nis­tra pre ve­du a tech­ni­ku na MŠVVŠ SR a Ing. Ro­bert Škrip­ko, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ AS­FEU.

Pre náv­štev­ní­kov bu­dú, tak ako je na od­bor­ným kon­fe­ren­ciách spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN dob­rým zvy­kom, prip­ra­ve­né aj ži­vé ukáž­ky naj­nov­ších tech­no­ló­gií, napr. in­te­li­gen­tných oku­lia­rov, a tiež za­ria­de­nia bu­dúc­nos­ti - dro­ny Ze­ro­Tech Hig­hO­ne!

Viac in­for­má­cií a kom­plet­ný prog­ram kon­fe­ren­cie, ako aj pre­zen­tá­cie spík­rov a fo­to­re­por­táž po po­du­ja­tí, náj­de­te na www.da­ta­lan.sk/uni­ver­si­ty­dayOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter