UNICORN SYSTEMS otvoril pobočku v Holandsku

Spo­loč­nosť Uni­corn Sys­tems ot­vo­ri­la za­hra­nič­nú po­boč­ku v ho­lan­dskom Ar­nhe­me. Sláv­nos­tné ot­vo­re­nie sa ko­na­lo 10. sep­tem­bra 2014 za prí­tom­nos­ti Ja­ros­la­va Ho­rá­ka, čes­ké­ho veľ­vys­lan­ca v Ho­lan­dsku, zá­stup­cov klien­tov, ho­lan­dskej sa­mos­prá­vy a ma­naž­men­tu spo­loč­nos­ti.

Uni­corn Sys­tems reali­zu­je v Ho­lan­dsku nie­koľ­ko roz­sia­hlych IT pro­jek­tov, naj­mä v ob­las­ti ener­ge­ti­ky. Me­dzi je­ho naj­väč­ších klien­tov pat­rí ener­ge­tic­ká spo­loč­nosť Ten­neT, Brit­Ned a APX-EN­DEX. Po­boč­ka Uni­corn Sys­tems v Ho­lan­dsku sa pos­tup­ne roz­ší­ri a za­mes­tná až 30 se­nior­ských ICT špe­cia­lis­tov, kto­rí za­bez­pe­čia bez­prob­lé­mo­vú reali­zá­ciu IT pro­jek­tov v zá­pad­nej Euró­pe v spo­lup­rá­ci s vý­vo­jo­vý­mi cen­tra­mi Uni­corn Sys­tems v Čes­kej re­pub­li­ke, na Slo­ven­sku a na Uk­ra­ji­ne. Ok­rem ob­las­ti ener­ge­ti­ky a uti­lít plá­nu­je spo­loč­nosť Uni­corn Sys­tems pros­tred­níc­tvom po­boč­ky v Ho­lan­dsku us­ku­toč­niť aj IT pro­jek­ty pre ban­ky a pois­ťov­ne.

Uni­corn Sys­tems vďa­ka 5 vý­vo­jo­vým cen­trám v Čes­kej re­pub­li­ke a ďal­ším dvom na Slo­ven­sku a na Uk­ra­ji­ne ús­peš­ne reali­zu­je pro­jek­ty po ce­lej Euró­pe. No­voot­vo­re­ná po­boč­ka v Ho­lan­dsku je vďa­ka svo­jej geog­ra­fic­kej po­zí­cii ideál­na mož­nosť, ako byť klien­tom v zá­pad­nej Euró­pe čo naj­bliž­šie a môcť prom­ptne rea­go­vať na ich po­žia­dav­ky.

Jan Kon­rád, Inter­na­tio­nal Servic­es Di­rec­tor, Uni­corn Sys­tems, sa ne­ta­jí väč­ší­mi am­bí­cia­mi: „Po­boč­ka v Ho­lan­dsku je pr­vou po­boč­kou Uni­corn Sys­tems v zá­pad­nej Euró­pe. V bu­dúc­nos­ti chce­me sieť po­bo­čiek vý­znam­ne roz­ší­riť, aby sme bo­li vo všet­kých európ­skych re­gió­noch schop­ní pos­kyt­núť svo­jim klien­tom lo­kál­nu pod­po­ru, ze­fek­tív­niť reali­zá­ciu pro­jek­tov a zin­ten­zív­niť ob­chod­né ak­ti­vi­ty."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter