PocketBook Sense with KENZO cover – “haute couture” v čítaní elektronických kníh

Poc­ket­Book pred­sta­vu­je exklu­zív­nu mód­nu čí­tač­ku elek­tro­nic­kých kníh Poc­ket­Book Sen­se with KEN­ZO co­ver, kto­rá kom­bi­nu­je naj­nov­šie tren­dy s vy­so­kou fun­kčnos­ťou.

No­vá pré­mio­vá 6-pal­co­vá E Ink čí­tač­ka Poc­ket­Book Sen­se with KEN­ZO co­ver je k dis­po­zí­cii v exklu­zív­nom oba­le od sve­toz­ná­mej znač­ky Ken­zo. Svoj­mu ma­ji­te­ľo­vi do­dá­va so­fis­ti­ko­va­ný imidž, zvý­raz­niac je­ho in­te­li­gen­ciu a at­rak­ti­vi­tu.

No­vý pré­mio­vý vý­ro­bok od Poc­ket­Book sa ria­di fi­lo­zo­fiou "uži­toč­nos­ti v krá­se". Zú­že­né ok­ra­je oko­lo dis­ple­ja do­dá­va­jú za­ria­de­niu ná­dych ele­gan­cie. Čí­tač­ka je dvoj­fa­reb­ná s pou­ži­tím sý­to še­dej far­by, tak­zva­nej "cool gray".

Tla­čid­lá na lis­to­va­nie sú umies­tne­né na za­dnom pa­ne­li, čo umož­ňu­je či­ta­te­ľom po­hodl­né dr­ža­nie za­ria­de­nia v jed­nej ru­ke. Jem­né lí­nie, hlad­ký tvar a vy­so­ká kva­li­ta ro­bia Poc­ket­Book Sen­se with KEN­ZO co­ver naj­oča­ká­va­nej­šou no­vin­kou vo sve­te "hau­te cou­tu­re" čí­ta­nia elek­tro­nic­kých kníh.

Luxus­ný čier­ny obal s re­lié­fom pri­po­mí­na­jú­cim kro­ko­dí­liu ko­žu pos­ky­tu­je prí­jem­ný do­ty­ko­vý zá­ži­tok. Hlad­ká vnú­tor­ná pod­šív­ka ochra­ňu­je ob­ra­zov­ku pred exter­ný­mi vplyv­mi.

Poc­ket­Book Sen­se KEN­ZO co­ver je vy­ba­ve­ný dis­ple­jom E Ink Pearl s HD roz­lí­še­ním 1024×758 a 212 dpi. Za­bu­do­va­ný sve­tel­ný sen­zor pris­pô­so­bu­je pred­né svet­lo pod­ľa pod­mie­nok v pries­to­re auto­ma­tic­ky. Sil­ný 1000 MHz CPU pro­ce­sor umož­ňu­je rých­le a kon­ti­nuál­ne lis­to­va­nie strá­nok.

Čí­tač­ka pod­po­ru­je 19 po­pu­lár­nych texto­vých a ob­ráz­ko­vých for­má­tov a dis­po­nu­je aj sa­dou pre­din­šta­lo­va­ných slov­ní­kov AB­BYY Lin­gvo, čo uľah­ču­je čí­ta­nie kníh v cu­dzích ja­zy­koch.

Vsta­va­ná pa­mäť za­ria­de­nia má 4GB, prís­tup k inter­ne­tu za­bez­pe­ču­je vsta­va­né Wi-Fi. Pre­din­šta­lo­va­né služ­by Drop­box a Send to Poc­ket­Book za­se umož­ňu­jú pre­sun ob­sa­hu do za­ria­de­nia bez nut­nos­ti pre­po­je­nia na po­čí­tač.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter