Toshiba predstavuje nový Chromebook s uhlopriečkou 13,3" - vyrobený pre zábavu

Spo­loč­nosť Tos­hi­ba Euro­pe GmbH pred­sta­vu­je Chro­me­book 2 - no­vý 33,8 cm (13,3") Chro­me­book pre tých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ve­ľa ces­tu­jú a po­ža­du­jú maximál­nu pro­duk­ti­vi­tu a zá­ba­vu. S mož­nos­ťou vý­be­ru Full HD IPS ale­bo anti­ref­lexné­ho HD dis­ple­ja a ne­vi­di­teľ­ných vy­la­de­ných ste­reo rep­ro­duk­to­rov Skullcan­dy pri­ná­ša Chro­me­book 2 od Tos­hi­by pô­so­bi­vý zvuk aj ob­raz a zá­ro­veň po­nú­ka všet­ko pot­reb­né pre prá­cu, zá­ba­vu aj štú­dium.

Kva­lit­ná mo­bil­ná zá­ba­va

No­vý Chro­me­book Tos­hi­ba pri­ná­ša pri zá­ba­ve sku­toč­ne kva­lit­ný zá­ži­tok, kto­rý si mô­žu pou­ží­va­te­lia do­priať kde­koľ­vek. Jas­ný, os­trý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 33,8 cm (13,3") je dos­tup­ný HD roz­lí­še­ní ale aj vo vy­so­kom Full HD roz­lí­še­ní kto­ré oži­ví fil­my aj ďal­ší ob­sah. Pou­ží­va­te­lia si mô­žu vy­chut­nať kaž­dý de­tail, či už sur­fu­jú na webe, hra­jú hry ale­bo po­ze­ra­jú vi­deá na ces­tách. Vy­la­de­né ste­reo rep­ro­duk­to­ry Skullcan­dy, kto­ré sú ulo­že­né pod klá­ves­ni­cou, ma­jú moc­nej­šie ba­sy a zná­so­bu­jú zá­žit­ky pri zá­ba­ve.

Kom­bi­ná­cia vý­ko­nu a mo­bi­li­ty

Hmot­nosť len 1,35 kg, a te­nuč­ké ša­si pre­po­ži­čiav­jú Chro­me­boo­ku 2 od Tos­hi­by vy­ni­ka­jú­ce pred­pok­la­dy pre ces­to­va­nie na­ľah­ko a pred­sta­vu­jú do­ko­na­lú rov­no­vá­hu me­dzi štý­lom a mo­bi­li­tou. Vy­stu­že­né te­lo so strie­bor­ným tvr­de­ným povr­chom a bod­ko­va­ným vzo­rom má ele­gant­ný a mo­der­ný vzhľad. Mož­nos­ti na ces­tách roz­ši­ru­je zvý­še­ná vý­drž ba­té­rie, kto­rá mu pre­po­ži­čia­va ener­giu až na 11,5 ho­di­ny, tak­že mô­že­te pra­co­vať ce­lý deň bez pot­re­by pri­po­je­nia k zá­suv­ke. V kom­bi­ná­cii s vý­kon­ný­mi pro­ce­sor­mi In­tel Ce­le­ron sa pou­ží­va­te­lia mô­žu ba­viť ale­bo pra­co­vať ce­lý deň.

S Tos­hi­ba Chro­me­boo­kom 2 mô­žu pou­ží­va­te­lia bez ča­ka­nia pris­tu­po­vať ku všet­kým ak­tua­li­zá­ciám, ap­li­ká­ciám i ulo­že­ným sú­bo­rom, a to od rých­le­ho štar­tu až k on-li­ne prá­ci s Goog­le Chro­me. Mô­žu ot­vá­rať všet­ky bež­né for­má­ty sú­bo­rov a pra­co­vať s ni­mi v of­fli­ne re­ži­me, pra­co­vať na­prieč všet­ký­mi svo­ji­mi za­ria­de­nia­mi a jed­no­du­cho zdie­ľať dá­ta. Po­ho­dlie pri pou­ží­va­ní zvy­šu­je mo­der­ná er­go­no­mic­ká pl­no­for­má­to­vá klá­ves­ni­ca s veľ­kým click pa­dom.

Jed­no­du­chá a efek­tív­na ko­mu­ni­ká­cia

Vy­so­ko kva­lit­ná HD webo­vá ka­me­ra umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom us­ku­toč­niť jas­né vi­deo-roz­ho­vo­ry so svo­ji­mi pria­teľ­mi, ro­di­nou a ko­le­ga­mi. Vďa­ka dvom mik­ro­fó­nom, kto­ré pot­lá­ča­jú šum, bu­dú môcť pou­ží­va­te­lia vní­mať os­trý ob­raz aj vi­deo a pri ho­vo­roch bu­dú ich zná­mi po­čuť hlas jas­ne bez ru­chu po­za­dia.

Jed­no­du­ché uk­la­da­nie dát a ich ľah­ká dos­tup­nosť

No­vý Chro­me­book Tos­hi­ba je prip­ra­ve­ný uk­la­dať všet­ky dá­ta bez­peč­ne do clou­do­vé­ho úlo­žis­ka. S Wi-Fi pri­po­je­ním a 100 GB clou­do­vé­ho pries­to­ru za­dar­mo v rám­ci služ­by Goog­le Dri­ve sú dá­ta auto­ma­tic­ky zá­lo­ho­va­né a syn­chro­ni­zo­va­né. Pou­ží­va­te­lia s ni­mi mô­žu pra­co­vať, uk­la­dať ich a pou­ží­vať ich na­prieč rôz­ny­mi za­ria­de­nia­mi.

V rám­ci služ­by Goog­le Dri­ve mô­žu pou­ží­va­te­lia vy­užiť aj Goog­le Docs - služ­bu, kto­rá umož­ňu­je on-li­ne úp­ra­vu, zdie­ľa­nie a pou­ží­va­nie sú­bo­rov a na­vy­še prís­tup k ši­ro­kej po­nu­ke pre­din­šta­lo­va­ných ale­bo ďal­ších Goog­le Ap­li­ká­cií dos­tup­ných pros­tred­níc­tvom Chro­me Web Sto­re. Vďa­ka pl­nej kom­pa­ti­bi­li­te s te­le­fón­mi An­droid je syn­chro­ni­zá­cia a zdie­ľa­nie sú­bo­rov me­dzi mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi a Chro­me­boo­kom veľ­mi jed­no­du­chá.

Mož­nos­ti pre­po­je­nia

Pri­po­je­nie Chro­me­boo­ku 2 k iné­mu za­ria­de­niu je rých­le a jed­no­du­ché. Dva USB por­ty umož­ňu­jú ľah­ko a rých­lo pre­ná­šať dá­ta. Keď­že USB 3.0 port pod­po­ru­je tiež re­žim Sleep-and-Char­ge, pou­ží­va­te­lia mô­žu z Chrom­boo­ku na­bí­jať svoj ​​smar­tfón ale­bo MP3 preh­rá­vač aj vo chví­li, keď je Chro­me­book 2 v re­ži­me spán­ku. To zvy­šu­je pou­ží­va­teľ­ský kom­fort a po­ho­dlie na ces­tách. Zá­bav­né mož­nos­ti mô­žu byť roz­ší­re­né pri­po­je­ním väč­šie­ho exter­né­ho dis­ple­ja po­mo­cou HDMI por­tu a pros­tred­níc­tvom slo­tu na SD kar­tu mô­žu pou­ží­va­te­lia rých­lo a ľah­ko pre­ná­šať fo­tog­ra­fie a ďal­šie sú­bo­ry me­dzi kom­pa­ti­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi.

Tos­hi­ba Chro­me­book 2 bu­de v Euró­pe na pul­toch pre­daj­ní v prie­be­hu pr­vé­ho štvrťro­ku 2015.

Tos­hi­ba Chro­me­book 2:
• Dis­plej: 33,8 cm (13,3") s po­me­rom strán 16:9 a roz­lí­še­ním 1366 x 768p (HD) ale­bo 1920 x 1080p (Full HD) IPS dis­plej
• Pro­ce­so­ry: In­tel Ce­le­ron
• Gra­fi­ka: In­tel in­teg­ro­va­ná
• Úlož­ný pries­tor: 16 GB eMMC plus 100 GB voľ­né­ho clou­do­vé­ho pries­to­ru na Goog­le Dri­ve
• Pa­mäť: 4 GB DDR3L (1600 MHz) pri Full HD mo­de­li, 2 GB DDR3L (1600MHz) pri HD mo­de­li
• Ko­nek­ti­vi­ta: 1x HDMI vý­stup, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 (vrá­ta­ne fun­kcie Sleep-and-Char­ge), SD/SDHC slot, com­bo jack pre slú­chad­lá/mik­ro­fón, se­cu­ri­ty lock
• Ko­mu­ni­ká­cia: In­tel Wire­less LAN (802.11ac+agn), Blue­tooth 4.0, HD web­ka­me­ra s duál­nym mik­ro­fó­nom
• OS: Chro­me OS
• Audio: vy­la­de­né ste­reo rep­ro­duk­to­ry Skullcan­dy
• Ži­vot­nosť ba­té­rie: až 11,5 ho­di­ny (HD mo­del) ale­bo až 9 ho­dín (Full HD mo­del)
• Fa­reb­né vy­ho­to­ve­nie: strie­bor­ný tvr­de­ný povrch s bod­ko­va­ným vzo­rom
• Roz­me­ry: 320 x 214 x 19,3 mm
• Hmot­nosť: 1,35 kg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter