Prezident spoločnosti Samsung vyzval technologické spoločnosti k vytvoreniu štandardov pre Domácnosť budúcnosti

Boo-Keun Yoon, pre­zi­dent a je­den zo CEO spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Co. Ltd., v rám­ci svoj­ho úvod­né­ho prí­ho­vo­ru pri príl­eži­tos­ti ot­vo­re­nia berlín­ske­ho veľtr­hu IFA 2014 vy­zval vý­rob­cov spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, aby spo­loč­ne vy­tvo­ri­li štan­dar­dy pre „Do­mác­nosť bu­dúc­nos­ti", kto­rá bu­de pres­ne spĺňať pot­re­by zá­kaz­ní­kov a pris­pô­so­bí sa ich je­di­neč­né­mu ži­vot­né­mu štý­lu.

„Do­mác­nosť bu­dúc­nos­ti nie je ani o tech­no­ló­gii, ani o in­te­li­gen­tných fun­kciách a pri­po­je­ní," po­ve­dal Yoon. „Jej naj­dô­le­ži­tej­šou my­šlien­kou sú ino­vá­cie vy­chá­dza­jú­ce v ús­tre­ty ľud­ským pot­re­bám. Tech­no­ló­gia ne­má byť oh­ro­mu­jú­ca, ale má dis­krét­ne pra­co­vať v zá­ku­li­sí, a pl­niť všet­ky po­žia­dav­ky v pra­vý čas."

Ako sú­časť ví­zie spo­loč­nos­ti Sam­sung „Brin­ging the fu­tu­re ho­me" Yoon po­ve­dal, že Do­mác­nosť bu­dúc­nos­ti sa pris­pô­so­bí ľud­ským pot­re­bám vďa­ka trom kľú­čo­vým at­ri­bú­tom, kto­ré vy­tvá­ra­jú „do­mov, kto­rý sa sta­rá o ľu­dí":

  • Show Me - Ukáž mi: Zob­ra­ze­nie úpl­ných in­for­má­cií, kto­ré bu­dú pre pou­ží­va­te­ľov uži­toč­né a umož­nia im sa­mos­tat­né roz­ho­do­va­nie.
  • Know Me - Poz­naj ma: Naučia sa pot­re­bám svoj­ho uží­va­te­ľa a roz­poz­na­jú prin­cí­py a vzor­ce je­ho ži­vot­né­ho štý­lu.
  • Tell Me - Po­vedz mi: Bu­de sa pris­pô­so­bo­vať pot­re­bám a bu­de proak­tív­ne dá­vať návr­hy bez pred­chá­dza­jú­ce­ho vy­žia­da­nia.

„Nech­cem, aby spo­loč­nosť Sam­sung bo­la vní­ma­ná ako tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť," po­ve­dal Yoon. „Chcel by som, aby sme bo­li pre ľu­dí pre­dov­šet­kým zá­ru­kou ozaj­stné­ho zá­žit­ku, pre­to­že pra­vá ino­vá­cia sa dnes ob­ra­cia k člo­ve­ku, je­ho me­nia­cim sa pot­re­bám a ži­vot­né­mu štý­lu."

Mi­liar­da do­mác­nos­tí bu­dúc­nos­ti

Pán Yoon ďa­lej spo­me­nul, že kaž­dá bu­dú­ca do­mác­nosť bu­de uši­tá na mie­ru roz­diel­nym pot­re­bám svo­jich oby­va­te­ľov. Ne­bu­de exis­to­vať je­di­ná do­mác­nosť bu­dúc­nos­ti, ale mi­liar­da do­mác­nos­tí stvo­re­ná na mie­ru ľud­ským váš­ňam a pot­re­bám.

Hlav­né úlo­hy

Sam­sung je jed­nou zo spo­loč­nos­tí, kto­ré sú naj­lep­šie vy­ba­ve­né pre us­ku­toč­ne­nie tej­to ví­zie. Ako lí­der na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky - od mo­bil­ných za­ria­de­ní a te­le­ví­zo­rov po do­má­ce spot­re­bi­če a zdra­vot­níc­ke pot­re­by - Sam­sung vy­uži­je všet­ky vlas­tné vý­sku­my a krea­ti­vi­tu svo­jich šies­tich vý­skum­ných la­bo­ra­tó­rií Li­fes­ty­le Re­search Labs, šies­tich tí­mov pre Vý­voj pro­duk­tov a šies­tich cen­tier Di­zaj­nu, kto­ré má po ce­lom sve­te, a v spo­lup­rá­ci so svo­ji­mi stra­te­gic­ký­mi par­tner­mi vy­tvo­rí Do­mác­nosť bu­dúc­nos­ti.

Ot­vo­re­ná spo­lup­rá­ca

Sam­sung ne­dáv­no ozná­mil ak­vi­zí­ciu Smar­tThings, pop­red­nej ot­vo­re­nej plat­for­my pre no­vú ge­ne­rá­ciu in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti. Iba za dva ro­ky vy­tvo­ri­li špe­cia­lis­ti Smar­tThings 8000 ap­li­ká­cií a rad in­te­li­gen­tných rie­še­ní, kto­ré pod­po­ru­jú viac ako 1000 za­ria­de­ní.

„Sme nad­še­ní z mož­nos­ti spo­lup­rá­ce so spo­loč­nos­ťou Sam­sung," po­ve­dal Alex Hawkin­son, CEO Smar­tThings. „Vďa­ka pod­po­re a zdro­jom spo­loč­nos­ti Sam­sung bu­de­me môcť roz­ší­riť na­šu plat­for­mu na via­ce­rých par­tne­rov a za­ria­de­nia. Doš­li sme veľ­mi ďa­le­ko za veľ­mi krát­ky čas a te­ší­me sa na to, čo nás ča­ká ďa­lej."

Blíz­ka bu­dúc­nosť

V zá­ve­re svo­jej re­či pán Yoon poz­na­me­nal, že Do­mác­nosť bu­dúc­nos­ti nie je príl­iš ďa­le­ko a že vý­voj bu­de v mno­hých ob­las­tiach dra­ma­tic­ký.

„Mož­nos­ti sú oh­rom­né​​," po­ve­dal Boo-Keun Yoon. „Do­mác­nosť bu­dúc­nos­ti ne­po­sil­ní iba tech­no­lo­gic­ký prie­my­sel, ale vy­tvo­rí viac pra­cov­ných miest a do­mi­no­vý efekt v ce­lej spo­loč­nos­ti - od ener­ge­tic­kej ús­por­nos­ti po bez­peč­nosť a ne­zá­vis­losť na­šej star­nú­cej po­pu­lá­cie. Vzhľa­dom k roz­sia­hlej spo­lup­rá­ci s prie­my­sel­ný­mi par­tner­mi má Sam­sung veľ­mi dob­rú po­zí­ciu pre ve­de­nie tej­to tran­sfor­má­cie."

Sam­sung pred­sta­vil vi­deo s kon­cep­tom do­mác­nos­ti bu­dúc­nos­ti, kto­ré kom­bi­nu­je už exis­tu­jú­ce tech­no­ló­gie s tý­mi, kto­ré eš­te len vznik­nú, aby uká­zal, ako blíz­ko už sme.

Ce­lý pre­jav náj­de­te tu: http://glo­bal.sam­sun­gto­morrow.com/.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter