ASUS na veľtrhu IFA 2014 predstavil hodinky ZenWatch a mobilné zariadenia Zenbook, EeeBook a MeMO Pad

Pr­vé no­si­teľ­né za­ria­de­nie spo­loč­nos­ti ASUS vy­uží­va sys­tém An­droid Wear. ASUS pred­sta­vil aj ino­va­tív­ne a štý­lo­vé za­ria­de­nia ra­dov Zen­book, EeeBook a Me­MO Pad.

Spo­loč­nosť ASUS ozná­mi­la ino­va­tív­ne za­ria­de­nia, vrá­ta­ne ho­di­niek ASUS ZenWatch. Pr­vé no­si­teľ­né za­ria­de­nie od ASU­Su vznik­lo v par­tner­stve so spo­loč­nos­ťou Goog­le. No­vin­ky spo­loč­ne s Eri­com Che­nom (ASUS Cor­po­ra­te Vi­ce Pre­si­dent), pred­sta­vi­li aj Mitch Yang (ASUS De­sign Cen­ter Vi­ce Pre­si­dent) a De­rek Yu (ASUS Se­nior Pro­duct Di­rec­tor).

Mr. Chen vo svo­jom úvod­nom prí­ho­vo­re spo­me­nul evo­lú­ciu spo­loč­nos­ti ASUS, kto­rá vznik­la v ro­ku 1989 a z ma­lé­ho vý­rob­cu zá­klad­ných do­siek sa v prie­be­hu 25 ro­kov roz­rást­la na ce­los­ve­to­vú tech­no­lo­gic­kú spo­loč­nosť, jed­né­ho z líd­rov na tr­hu. Mr. Chen zdô­raz­nil ne­dáv­ny ús­pech spo­loč­nos­ti, uve­de­nie pro­duk­to­vej ra­dy te­le­fó­nov Zen­Fo­ne, kto­rá sa te­ší zá­uj­mu zo stra­ny zá­kaz­ní­kov na ce­lom sve­te. "Úspech znač­ky Zen­Fo­ne vy­jad­ru­je na­šu sna­hu vy­tvo­riť naj­po­zo­ru­hod­nej­ší te­le­fón, kto­rý je prí­no­som pre kaž­dé­ho," po­ve­dal Mr. Chen a do­dal: "S veľ­kým po­te­še­ním ozna­mu­je­me, že LTE ver­zia te­le­fó­nov Zen­Fo­ne bu­de dos­tup­ná v Euró­pe v prie­be­hu štvr­té­ho kvar­tá­lu toh­to ro­ka."

De­rek Yu nás­led­ne od­ha­lil ši­ro­ký sor­ti­ment no­vých pro­duk­tov, kto­ré bu­dú prí­no­som pre mo­bil­ný ži­vot­ný št­ýl. Me­dzi no­vin­ky pat­rí Zen­book UX305, naj­ten­ší 13,3-pal­co­vý QHD+ no­te­book na sve­te; vkus­ný, kom­pakt­ný a pes­tro­fa­reb­ný EeeBook X205; a Me­MO Pad 7 (ME572C), naj­nov­ší a naj­štý­lo­vej­ší prí­ras­tok do ús­peš­nej ro­di­ny an­droi­do­vých tab­le­tov Me­MO Pad.

ASUS ZenWatch, per­fekt­ný in­te­li­gent­ný spo­loč­ník

ASUS ZenWatch sú pr­vým no­si­teľ­ným za­ria­de­ním od ASU­Su. Vy­uží­va­jú ope­rač­ný sys­tém An­droid Wear, kto­rý je vy­lep­še­ný o pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ASUS Ze­nUI, navr­hnu­té špe­ciál­ne pre ZenWatch. To­to pre­cíz­ne vy­ro­be­né štíh­le za­ria­de­nie sa pri­ro­dze­ne spá­ru­je so smar­tfó­nom s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.3 a vy­ššie, a pos­ky­tu­je uži­toč­né in­for­má­cie v mo­men­te, keď ich pou­ží­va­teľ pot­re­bu­je. V kom­bi­ná­cii s ap­li­ká­ciou ASUS Ze­nUI Wellness tak­tiež slú­ži ako mo­ni­tor zdra­vé­ho ži­vot­né­ho štý­lu.

ASUS ZenWatch-02.jpg

ZenWatch pri­ná­ša­jú tra­dič­ný luxus ho­di­niek. Ele­gant­ný di­zajn s dô­ra­zom na de­tail dopĺňa pou­ži­tie vy­so­kok­va­lit­ných ma­te­riá­lov. Ho­din­ky ZenWatch sú navr­hnu­té s dô­ra­zom na maximál­ny kom­fort, s jem­ným re­mien­kom z pra­vej ko­že a rých­lym za­pí­na­cím me­cha­niz­mom. Za­ob­le­né sklíč­ko za­bez­pe­ču­je po­hodl­né do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie. ZenWatch po­nú­ka­jú vý­ber z via­ce­rých sof­tvé­ro­vých ci­fer­ní­kov, kto­ré je mož­né okam­ži­te zme­niť a ho­din­ky si pris­pô­so­biť ak­tuál­nej ná­la­de ale­bo štý­lu.

ZenWatch sú viac než so­fis­ti­ko­va­né ho­din­ky. S množ­stvom prak­tic­kých fun­kcií vrá­ta­ne Watch Un­lock, Tap Tap, Re­mo­te Ca­me­ra, Co­ver to Mu­te, Find My Pho­ne a Pre­sen­ta­tion Con­trol sú per­fek­tným in­te­li­gen­tným spo­loč­ní­kom. Pri­ro­dze­ná in­teg­rá­cia roz­hra­nia ASUS Ze­nUI pos­ky­tu­je ma­ji­te­ľom ASUS smar­tfó­nov eš­te lep­šiu fun­kcio­na­li­tu a vy­lep­še­né ver­zie ap­li­ká­cií What's Next a Do It La­ter.

Vďa­ka za­bu­do­va­né­mu 9-oso­vé­mu sen­zo­ru sú ho­din­ky ZenWatch aj pl­ne vy­ba­ve­ným mo­ni­to­rom zdra­vé­ho ži­vot­né­ho štý­lu. Mo­bil­ná ap­li­ká­cia ASUS Ze­nUI Wellness umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom mo­ni­to­ro­vať a sle­do­vať via­ce­ro šta­tis­tík, vrá­ta­ne prej­de­ných kro­kov, spá­le­ných ka­ló­rií, hod­nôt te­pu, in­ten­zi­ty cvi­če­nia a dĺžky ak­ti­vít, ako aj úro­veň stre­su. Pou­ží­va­te­lia si mô­žu nas­ta­viť svo­je cie­le a ke­dy­koľ­vek skon­tro­lo­vať ich stav.

ZenWatch zvy­šu­jú lat­ku to­ho, čo mô­žu pou­ží­va­te­lia oča­ká­vať od no­si­teľ­ných za­ria­de­ní a pre­zen­tu­jú si­lu ASU­Su a fi­lo­zo­fiu „de­sign thin­king" v no­vej ére pra­vé­ho luxusu a so­fis­ti­ko­va­nos­ti.

Zen­book UX305, naj­ten­ší 13,3-pal­co­vý QHD+ no­te­book na sve­te

Pre­cíz­ne vy­tvo­re­ný, kom­plet­ne hli­ní­ko­vý Zen­book UX305 Ultra­book je naj­ten­ší 13,3-pal­co­vý QHD+ no­te­book na sve­te. Te­lo s hrúb­kou iba 12,3mm ste­les­ňu­je DNA di­zaj­nu, kto­rý je špe­ci­fic­ký pre pro­duk­to­vý rad Zen­book, vrá­ta­ne ele­gan­tne zú­že­ných hrán a me­ta­lic­kej povr­cho­vej úp­ra­vy.

Asus-Zenbook-UX305.jpg

UX305 pok­ra­ču­je v dl­ho­do­bej tra­dí­cii Zen­boo­kov kom­bi­no­vať vý­bor­ný vý­kon s luxusom. Ultrap­re­nos­né za­ria­de­nie je ur­če­né pre vy­be­ra­vých pou­ží­va­te­ľov, vá­ži iba 1,2 kg a je po­há­ňa­né no­vým pro­ce­so­rom In­tel Co­reM pre okam­ži­tý mul­ti­tas­king. Vo vý­ba­ve má aj ultra-rých­ly SSD disk až do veľ­kos­ti 256 GB a jas­ný a neu­ve­ri­teľ­ne de­tail­ný 13,3-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním až do QHD+ 3200 x 1800 pixelov. Zen­book UX305 je dos­tup­ný v ob­si­diá­no­vej a ke­ra­mic­kej far­be.

EeeBook X205, vkus­ný a kom­pakt­ný

EeeBook X205 je dos­tup­ný, vkus­ný a kom­pakt­ný 11,6-pal­co­vý no­te­book, kto­rý vá­ži me­nej ako 1kg a je ur­če­ný pre štu­den­tov v po­hy­be a mla­dých pro­fe­sio­ná­lov. EeeBook X205 vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1 pre maximál­nu kom­pa­ti­bi­li­tu s ap­li­ká­cia­mi a pou­ží­va­te­ľom pos­ky­tu­je po­hodl­nú pou­ží­va­teľ­skú skú­se­nosť vďa­ka tech­no­ló­gii. Con­nec­ted Stan­dby. Tá umož­ňu­je tak­mer okam­ži­té pre­bu­de­nie z re­ži­mu spán­ku a neus­tá­le pri­po­je­nie do so­ciál­nych sie­tí a emai­lo­vej schrán­ky - aj, keď je X205 v stan­dby re­ži­me. EeeBook X205 je dos­tup­ný v šty­roch oso­bi­tých far­bách - čier­nej, bie­lej, zla­tej a čer­ve­nej - a vďa­ka jem­ným kriv­kám a na do­tyk prí­jem­né­mu povr­chu je ideál­nym no­te­boo­kom na aké­koľ­vek ces­ty.

ASUS EeeBook X205-black.png

Me­MO Pad 7 (ME572C), čí­ra ele­gan­cia

Me­MO Pad 7 (ME572C) nie je iba ten­ký a ľah­ký 7-pal­co­vý An­droid tab­let s pro­ce­so­rom In­tel Atom 64-bit, ale aj mód­ny dopl­nok na kaž­dý deň. Je­ho di­zajn je in­špi­ro­va­ný ka­bel­ka­mi a pe­ňa­žen­ka­mi. Ten­ký rám oko­lo dis­ple­ja, hrúb­ka iba 8,3 mm a vá­ha 269g ro­bia z ME572C za­ria­de­nie, kto­ré sa po­hodl­ne dr­ží v jed­nej ru­ke. Jas­ný a ži­vý Full HD IPS dis­plej má hus­to­tu 323 pixelov na pa­lec. Širo­ké, 178-stup­ňo­vé uh­ly, za­bez­pe­ču­jú pres­nú rep­ro­duk­ciu fa­rieb a lep­šiu os­trosť ob­ra­zu. Je­ho kva­li­tu zvy­šu­jú aj tech­no­ló­gie ASUS Tru­Vi­vid a ASUS Splen­did

MeMO Pad 7 ME572CCL family02.jpg

ME572C je dos­tup­ný v troch far­bách - čer­ve­nej, zla­tej a čier­nej - a s nád­her­ným a in­tui­tív­nym exklu­zív­nym pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním ASUS Ze­nUI, kto­ré zjed­no­du­šu­je kom­pli­ko­va­né ve­ci. ME572 sa bu­de pre­dá­vať vo Wi-Fi ver­zii a 4G LTE ver­zii (ME572CL) so za­bu­do­va­ným LTE mo­de­mom In­tel XMM 7160, kto­rý za­bez­pe­ču­je rých­lu ko­nek­ti­vi­tu pre pre­hlia­da­nie inter­ne­tu a strea­mo­va­nie vi­dea a hud­by.

Zdroj: ASUSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter