ČR: NETGEAR predstavil na veľtrhu IFA 2014 novú generáciu Wi-Fi zariadenia

Spo­leč­nost NET­GEAR, Inc. (NAS­DAQGM: NTGR), glo­bál­ní do­da­va­tel ino­va­tiv­ních sí­ťo­vých pro­duktů pro kon­co­vé uži­va­te­le, fir­my a pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, před­sta­vi­la na berlín­ském ve­letr­hu IFA 2014 nej­novější pro­duk­ty z ob­las­ti Wi-Fi a LTE sí­tí. Expo­zi­ce spo­leč­nos­ti NET­GEAR je umístěna v ha­le 17 na stán­ku 106.

„No­vé pro­duk­ty, kte­ré si mo­hou návštěvní­ci ve­letr­hu IFA 2014 proh­léd­nout na na­šem stán­ku, jasně de­monstru­jí náš důraz na vý­voj maximálně ino­va­tiv­ních přís­trojů a je­jich ši­ro­ké spek­trum. Bu­du­je­te-li síť v ma­lém bytě, vel­kém ro­din­ném dom­ku ne­bo třeba v kan­ce­láři ja­ké­ko­li ve­li­kos­ti, v por­tfo­liu NET­GEAR vždy naj­de­te vhod­né řeše­ní," řekl Da­vid Hen­ry, vi­ce pre­si­dent pro sprá­vu a vý­voj pro­duktů v di­vi­zi NET­GEAR Re­tail Bu­si­ness Unit. „Ať už si zá­kaz­ní­ci vy­be­rou na­še nej­novější Wi-Fi 802.11ac pro­duk­ty ne­bo špič­ko­vé 4G LTE přís­tu­po­vé bo­dy, mo­hou vždy mít jis­to­tu, že po­mo­cí přís­trojů NET­GEAR připo­jí ví­ce za­říze­ní k inter­ne­tu - snad­no, rych­le a bez ztrá­ty vý­ko­nu."

Nej­ry­chlej­ší Wi-Fi síť

Ne­dáv­no před­sta­ve­ný přís­troj Nig­hthawk X6 je pr­vní třípás­mo­vý mo­del Wi-Fi rou­te­ru na tr­hu. Ob­sa­hu­je šest vý­klop­ných an­tén a pra­cu­je ve třech frek­ven­čních pás­mech - jed­nom 2,4GHz a dvou 5GHz. Dí­ky „pás­mu na­víc" (kon­ku­ren­ční přís­tro­je pra­cu­jí pou­ze s maximálně dvěma frek­ven­ční­mi pás­my) na­bí­zí Nig­hthawk X6 nej­ry­chlej­ší sou­čas­nou bez­drá­to­vou síť do­sa­hu­jí­cí rych­los­ti až 3,2 Gb/s (600 + 1 300 + 1 300 Mb/s), tzv. AC3200*. Tře­tí frek­ven­ční pás­mo na­víc spo­leh­livě vy­rov­ná­vá za­tí­že­ní sítě a tím zvy­šu­je je­jí do­sah i rych­lost kaž­dé­ho připo­je­né­ho za­říze­ní. Nig­hthawk X6 ob­sa­hu­je vý­kon­ný dvou­jád­ro­vý pro­ce­sor s frek­ven­cí 1 GHz a dal­ší tři po­moc­né (tzv. of­fload) pro­ce­so­ry. Nig­hthawk X6 pod­po­ru­je ta­ké Beam­for­ming+, in­te­li­gen­tní tech­no­lo­gii za­měřová­ní Wi-Fi sig­ná­lu, kte­rá zvy­šu­je sta­bi­li­tu připo­je­ní, přeno­so­vou rych­lost i do­sah Wi-Fi sítě dí­ky sle­do­vá­ní po­lo­hy bez­drá­to­vé­ho za­říze­ní a směro­vá­ní Wi-Fi sig­ná­lu přímo na ně. Přís­troj vstou­pí do pro­de­je během po­dzi­mu 2014 s před­pok­lá­da­nou do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nou 5 990 Kč s DPH. Ví­ce in­for­ma­cí lze naj­ít na webu www.net­gear.com/R8000.

Lep­ší zá­ži­tek z hra­ní i strea­mo­vá­ní

Pre­mié­ru si na ve­letr­hu IFA od­byl no­vý 802.11ac rou­ter Nig­hthawk X4 (R7500); kte­rý bu­de pod­robněji před­sta­ven v sa­mos­tat­né tis­ko­vé zprávě. Přís­troj je po­háněn 1,4GHz dvou­jád­ro­vým pro­ce­so­rem a pod­po­ru­je čtyřstrea­mo­vou Wi-Fi ar­chi­tek­tu­ru, dí­ky níž na­bí­zí nej­ry­chlej­ší da­to­vé přeno­sy ty­pu 802.11ac me­zi sou­čas­ný­mi dvou­pás­mo­vý­mi Wi-Fi rou­te­ry a špič­ko­vý vý­kon, kte­rý ply­nu­le pok­ry­je veš­ke­ré po­ža­dav­ky na hra­ní, strea­mo­vá­ní dat i mo­bil­ní ko­nek­ti­vi­tu ne­jen všech členů do­mác­nos­ti, ale i je­jich návštěv. Nig­hthawk X4 pod­po­ru­je kom­bi­no­va­nou rych­lost bez­drá­to­vých přenosů dat až 2,33 Gb/s (1 733 Mb/s** v 5GHz frek­ven­čním pás­mu a 600 Mb/s** ve frek­ven­čním pás­mu 2,4 GHz). Ob­sa­hu­je mj. i dva USB 3.0 por­ty, eSA­TA roz­hra­ní či tech­no­lo­gii Beam­for­ming+. Za­říze­ní se za­čne pro­dá­vat v nej­bliž­ších týd­nech za do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nu 6 490 Kč. Ví­ce in­for­ma­cí lze naj­ít na webu www.net­gear.com/R7500.

Jed­no­du­chý a dos­tup­ný up­gra­de na rych­lost 802.11ac

No­vý USB 3.0 adap­tér NET­GEAR A6210 ob­sa­hu­jí­cí vy­so­ce vý­kon­né 802.11ac an­té­ny do­ká­že pos­kyt­nout až třik­rát rych­lej­ší připo­je­ní op­ro­ti 802.11ac adap­té­ru s por­tem USB 2.0. Dí­ky mo­de­lu A6210 mo­hou uži­va­te­lé po­vý­šit ja­ké­ko­li své přís­tro­je s USB por­tem me­zi za­říze­ní pod­po­ru­jí­cí nej­novější ge­ne­ra­ci Wi-Fi a zís­kat tak ul­ti­mát­ní do­sah, pok­ry­tí i vý­kon. Wi-Fi ty­pu 802.11ac je sa­mozřejmě zpětně kom­pa­ti­bil­ní i se star­ší­mi za­říze­ní­mi ty­pu 802.11 a/b/g/n. Adap­tér A6210 pra­cu­je ve dvou frek­ven­čních pás­mech s rych­los­tmi 300 + 867 Mb/s. Nas­ta­vi­tel­ná konstruk­ce s an­té­nou s vy­so­kým zis­kem umož­ňu­je umístění takřka kde­ko­li v blíz­kos­ti po­čí­tačů. O po­sí­le­ní do­sa­hu, rych­los­ti i spo­leh­li­vos­ti Wi-Fi připo­je­ní se sta­rá tech­no­lo­gie Beam­for­ming+. Adap­tér A6210 ob­sa­hu­je rovněž uti­li­tu NET­GEAR ge­nie pro snad­nou kon­fi­gu­ra­ci. Přís­troj vstou­pí do pro­de­je v nej­bliž­ších týd­nech s do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nou 1 290 Kč. Ví­ce in­for­ma­cí lze naj­ít na webu www.net­gear.com/a6210.

Podělte se o svůj mo­bil­ní inter­net

O dal­ší vý­znam­nou pre­mié­ru se na ve­letr­hu IFA 2014 pos­ta­ral mo­bil­ní přís­tu­po­vý bod Air­Card AC785, ce­losvětově pr­vní přís­troj, kte­rý do­ká­že přijí­mat 4G LTE mo­bil­ní da­to­vé přeno­sy z jed­no­ho zdro­je a na­bíd­nout je dal­ším uži­va­telům for­mou mo­bil­ní­ho přís­tu­po­vé­ho bo­du se si­mul­tán­ním dvou­pás­mo­vým Wi-Fi pok­ry­tím v sí­tích 802.11b/g/n pro větší roz­sah a vý­kon. Air­Card AC785 vý­borně pos­lou­ží všem uži­va­telům, kteří se po­hy­bu­jí na mís­tech s prob­le­ma­tic­kým přís­tu­pem k pev­né ši­ro­ko­pás­mo­vé infra­struk­tuře. Spo­leh­li­vý pro­voz je ga­ran­to­ván až pro 15 po­čí­tačů, tab­letů, smar­tphonů, di­gi­tál­ních fo­toa­pa­rátů, ka­mer, her­ních kon­zol či dal­ších za­říze­ní pod­po­ru­jí­cích Wi-Fi síť. Air­Card AC785 lze připo­jit do sítě téměř všech mo­bil­ních ope­rá­torů v Ev­ropě a vy­bra­ných re­gio­nech Asie. Dos­tup­nost za­říze­ní se oče­ká­vá během říj­na 2014 za do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nu 4 290 Kč. Ví­ce in­for­ma­cí lze naj­ít na webu www.net­gear.com/ac785.

Dí­ky vo­li­tel­né­mu dopl­ňku, ko­léb­ce DC113A, lze přís­tu­po­vý bod Air­Card AC785 pou­ží­vat ta­ké ja­ko sa­mos­tat­ný Wi-Fi rou­ter a pri­már­ní do­má­cí inter­ne­to­vou brá­nu k inter­ne­to­vé­mu připo­je­ní. Ob­sa­hu­je gi­ga­bi­to­vý et­her­ne­to­vý port pro pev­né připo­je­ní ja­ké­ho­ko­li do­má­cí­ho po­čí­ta­če, tis­kár­ny, me­dia server­u, NA­Su či dal­ších za­říze­ní s LAN por­tem. DC113A lze přes et­her­ne­to­vý port připo­jit do­kon­ce i k Wi-Fi rou­te­ru, po­kud chce­te vy­uží­vat fun­kci mo­bil­ní­ho přís­tu­po­vé­ho bo­du k přís­tu­pu na inter­net a sou­časně za­cho­vat vlas­tnos­ti a fun­kce vý­konnější­ho rou­te­ru. Ko­léb­ka je vy­ba­ve­na dvěma ves­tavěný­mi MI­MO an­té­na­mi a dal­ší­mi dvěma ko­nek­to­ry pro připo­je­ní exter­ních an­tén. Dos­tup­nost ko­léb­ky se oče­ká­vá během lis­to­pa­du a je­jí do­po­ru­če­ná kon­co­vá ce­na by mě­la či­nit 1 490 Kč. Ví­ce in­for­ma­cí lze naj­ít na webu www.net­gear.com/DC113A.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter