Lenovo prináša zdokonalený 2-v-1 ThinkPad Helix pre firmy aj rodinné stolové počítače HORIZON

Spo­loč­nosť Le­no­vo vče­ra na po­du­ja­tí IFA Con­su­mer Elec­tro­nics Un­li­mi­ted show v Berlí­ne ozná­mi­la uve­de­nie por­tfó­lia biz­nis a spot­reb­ných za­ria­de­ní, kto­ré po­nú­ka­jú na mie­ru ši­té rie­še­nia nie­koľ­kých naj­bež­nej­ších prob­lé­mov biz­nis uží­va­te­ľov, kto­ré spot­re­bi­te­ľov po­te­šia ne­ča­ka­ným spô­so­bom. Pred­sta­ve­nie za­čí­na no­vým Thin­kPad He­lix, kom­plexným 2-v-1 ultra­boo­kom, kto­rý me­ní ten­ký a ľah­ký di­zajn a po­sú­va via­cre­ži­mo­vé po­čí­ta­če na no­vú úro­veň s naj­nov­ším a naj­mo­der­nej­ším har­dvé­rom. Le­no­vo tak­tiež pred­sta­vu­je dva no­vé all-in-one (AIO) tab­le­top po­čí­ta­če: 19,5-pal­co­vý HO­RI­ZON 2s, naj­ten­ší Le­no­vo tab­le­top po­čí­tač vy­ba­ve­ný pré­mio­vý­mi pr­vka­mi a ok­rem to­ho 21,5-pal­co­vý HO­RI­ZON 2e, ce­no­vo naj­dos­tup­nej­ší tab­le­top po­čí­tač od spo­loč­nos­ti Le­no­vo. Le­no­vo na­vy­še uvie­dlo Thin­kCen­tre Ti­ny-in-One 23, no­vý spô­sob ako mô­žu fir­my pris­pô­so­biť bez­peč­né rie­še­nie svo­jich AIO sto­lo­vých po­čí­ta­čov a ten­ší a ľah­ší FLEX 2 Pro, čo je ultra ele­gant­ný spot­reb­ný no­te­book s duál­nym re­ži­mom.

Bez­kon­ku­renč­ný 2-v1 biz­nis ultra­book

Pre napl­ne­nie po­trieb biz­nis zá­kaz­ní­kov, kto­rí chcú tab­let pre chví­le, keď sú v po­hy­be a no­te­book pre extra vý­kon­nosť, Le­no­vo pri­chá­dza s tým naj­lep­ším z oboch sve­tov v po­do­be Thin­kPad He­lix - te­raz eš­te ten­ším a ľah­ším ultra­boo­kom s via­ce­rý­mi fun­kcia­mi. Thin­kPad He­lix vá­ži 0,8 kg a me­ria len 0,96 cm, čím sa stá­va o 15 per­cent ten­ším ako je­ho pred­chod­ca.

No­vý Thin­kPad He­lix nas­ta­vu­je eš­te vy­šší štan­dard pre 2-v-1 biz­nis ultra­boo­ky vďa­ka svo­jim špič­ko­vým har­dvé­ro­vým a sof­tvé­ro­vým tech­no­ló­giám, kto­ré za­bez­pe­ču­jú bez­kon­ku­ren­čnú flexibi­li­tu, pro­duk­ti­vi­tu a pri­po­ji­teľ­nosť. Ten­to vy­so­ko vý­kon­ný ultra­book má eš­te väč­ší vý­kon vďa­ka úpl­ne no­vé­mu pro­ce­so­ru In­tel® Co­re™ M , kto­rý je eš­te vý­kon­nej­ší ako pre­doš­lá ge­ne­rá­cia. Thin­kPad He­lix fun­gu­je s ove­re­nou konštruk­ciou a od­ol­nos­ťou pro­duk­tov znač­ky Think a tak­tiež skve­le vy­ze­rá vďa­ka ele­gan­tné­mu a pré­mio­vé­mu pre­ve­de­niu. Je­ho hli­ní­ko­vý povrch je prí­jem­ný na do­tyk a do­dá­va pro­fe­sio­nál­ny imidž aj biz­nis zá­kaz­ní­kom. Thin­kPad He­lix má v po­rov­na­ní so svo­jím pred­chod­com tiež úžas­ne efek­tív­ny vý­kon a vý­drž ba­té­rie.

Thin­kPad He­lix za­cho­vá­va päť re­ži­mov, na kto­ré sa uží­va­te­lia spo­lie­ha­jú, ak chcú zos­tať pro­duk­tív­ni - tab­let, sto­jan, stan, no­te­book a sto­lo­vý po­čí­tač. Ten­to všes­tran­ný a od­de­li­teľ­ný Thin­kPad He­lix uží­va­te­ľom umož­ňu­je po­hodl­ne pra­co­vať, pí­šuc na le­gen­dár­nej Thin­kPad klá­ves­ni­ci ale­bo si ro­biť poz­nám­ky a nák­re­sy s di­gi­tál­nym pe­rom. Po­tom sa mô­žu prep­núť z no­te­boo­ku na tab­let, sta­čí jed­no­du­cho po­tiah­nuť a ísť. Ale­bo ho uží­va­te­lia mô­žu dať do po­lo­hy Stan či Sto­jan, po­tiah­nuť a oto­čiť 11,6- pal­co­vú ob­ra­zov­ku o 180° a zno­vu vlo­žiť zá­klad­ňu.

Thin­kPad He­lix ob­sa­hu­je Win­dows 8.1 Pro a ce­lú šká­lu prí­dav­ných mož­nos­tí za­bez­pe­če­nia, vrá­ta­ne bio­met­ric­kej čí­tač­ky od­tlač­kov pr­stov, čí­tač­ky smart ka­riet na úrov­ni ar­mád­ne­ho vy­ba­ve­nia a auten­ti­fi­ká­cie pros­tred­níc­tvom troch fak­to­rov. Mo­del 2-v-1 má tiež pre­din­šta­lo­va­nú po­nu­ku sof­tvé­ru ako napr. Le­no­vo Nas­ta­ve­nia, Le­no­vo Com­pa­nion 2.0, Le­no­vo Reach a Le­no­vo SHA­REit , aby bol di­gi­tál­ny ob­sah uží­va­te­ľa v rám­ci rôz­nych za­ria­de­ní a sú­bo­rov neus­tá­le us­po­ria­da­ný. Le­no­vo Nas­ta­ve­nia uží­va­te­ľo­vi pos­ky­tu­jú mož­nosť ov­lá­dať a vy­lep­šo­vať vý­kon je­ho za­ria­de­nia a ria­diť je­ho sys­té­mo­vé fun­kcie jed­no­du­cho, auto­ma­tic­ky a pred­ví­da­teľ­ne, za­tiaľ čo Le­no­vo Com­pa­nion 2.0 fun­gu­je ako cen­trál­ny roz­bo­čo­vač, aby uží­va­te­lia ma­li ľah­ký prís­tup a jed­no­du­cho po­cho­pi­li naj­lep­šie fun­kcie ich sys­té­mu, moh­li ria­diť stav sys­té­mu, vi­dieť dos­tup­né ak­tua­li­zá­cie ov­lá­da­čov, ku­po­vať pris­pô­so­be­né prís­lu­šen­stvo a ove­ro­vať stav zá­ru­ky. Le­no­vo Reach je clou­do­vé úlo­žis­ko, kde si uží­va­te­lia mô­žu uk­la­dať sú­bo­ry z via­ce­rých za­ria­de­ní, ku kto­rým mô­žu mať prís­tup a Le­no­vo SHA­REit jed­no­du­cho pre­ne­sie di­gi­tál­ny ob­sah na aký­koľ­vek smar­tfón, po­čí­tač či tab­let.

Uží­va­te­lia sa mô­žu roz­hod­núť me­dzi Thin­kPad He­lix s ultra­book klá­ves­ni­cou ale­bo Thin­kPad He­lix s klá­ves­ni­cou Ultra­book Pro pre eš­te väč­ší vý­kon s vý­kon­nou ba­té­riou. Thin­kPad He­lix je vy­ba­ve­ný sklom Go­ril­la® a veľ­kým FHD dis­ple­jom a dá sa spá­ro­vať s di­gi­tál­nym pe­rom Thin­kPad, kto­ré za­bez­pe­čí eš­te väč­šiu flexibi­li­tu a šir­šie mož­nos­ti vy­uži­tia.

HO­RI­ZON 2s a 2e ro­di­nám pri­ná­ša viac mož­nos­tí tab­le­top po­čí­ta­čov

Le­no­vo tab­le­top po­čí­ta­če ra­du HO­RI­ZON stá­le me­nia de­fi­ní­ciu tab­le­top po­čí­ta­čo­vých zá­žit­kov pre ro­di­ny. V sú­čas­nos­ti pri­chá­dza­jú ich ľah­šie a ten­šie mo­de­ly HO­RI­ZON 2s a ce­no­vo dos­tup­nej­ší HO­RI­ZON 2e.

HO­RI­ZON 2s, kde "s" pred­sta­vu­je "slim" (ten­ký), sym­bo­li­zu­je kon­cept ten­ké­ho a ľah­ké­ho tab­le­top po­čí­ta­ča s hrúb­kou len 1,49 cm a vá­hou len nie­čo cez 2,27kg. Ten­to prís­troj sa úžas­ne zba­vil 4,5kg, kto­ré vá­žil pô­vod­ný HO­RI­ZON 2, vďa­ka čo­mu je eš­te ľah­ší pri pre­ná­ša­ní z mies­tnos­ti do mies­tnos­ti, v do­me ale­bo aj von­ku. Je navr­hnu­tý ako duál­ne pra­cov­né aj osob­né za­ria­de­nie, vhod­né na hry me­dzi via­ce­rý­mi hráč­mi. No­vé HO­RI­ZON tab­le­top po­čí­ta­če pos­ky­tu­jú rov­na­ké re­ži­my Sto­jan a Stôl, po­dob­ne ako pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly. Uží­va­te­lia mô­žu s ra­dos­ťou pra­co­vať v pros­tre­dí Win­dows, keď je po­čí­tač vo vzpria­me­nej po­lo­he ako AIO a nás­led­ne ho mô­žu po­lo­žiť vo­do­rov­ne a hrať svo­je hry v roz­hra­ní Aura od spo­loč­nos­ti Le­no­vo.

Oba mo­de­ly ob­sa­hu­jú pok­ro­ko­vé Le­no­vo roz­hra­nie Aura pre via­ce­rých uží­va­te­ľov, vďa­ka kto­ré­mu mô­žu dva­ja ale­bo via­ce­rí uží­va­te­lia zdie­ľať svo­je in­di­vi­duál­ne fot­ky, vi­deá a hry na spo­loč­nej ob­ra­zov­ke. Roz­hra­nie Aura te­raz fun­gu­je eš­te lep­šie s An­droid za­ria­de­nia­mi. Uží­va­te­lia mô­žu spá­ro­vať až šty­ri An­droid za­ria­de­nia na­raz a ma­jú tak rých­ly prís­tup k me­diál­ne­mu ob­sa­hu z ich An­droid smar­tfó­nov, tab­le­tov ale­bo iných za­ria­de­ní na FHD dis­ple­ji toh­to po­čí­ta­ča. A keď je čas pra­co­vať, je tu vo­li­teľ­ný pr­vo­tried­ny hli­ní­ko­vý sto­jan, kto­rý slú­ži aj ako na­bí­ja­cia sta­ni­ca, keď sa HO­RI­ZON 2s po­lo­ží do po­hodl­nej vý­šky pre dlh­šie pou­ží­va­nie v re­ži­me Sto­jan.

A pre tých, kto­rí mu­sia hľa­dieť na roz­po­čet je tu no­vý HO­RI­ZON 2e s 21,5-pal­co­vou FHD ob­ra­zov­kou, kto­ré­ho ce­na je od 799,- EUR. HO­RI­ZON 2s aj 2e sú vy­ba­ve­né pro­ce­so­rom 4.ge­ne­rá­cie In­tel® Co­re™ a ofi­ciál­nym sof­tvé­rom Win­dows 8.1, ako aj tech­no­ló­giou NFC (vo­li­teľ­né pri HO­RI­ZON 2e) pre ply­nu­lé zdie­ľa­nie di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu a Blue­tooth 4.0 pre rých­le spá­ro­va­nie za­ria­de­ní. Oba mo­de­ly ma­jú in­teg­ro­va­né Dol­by® Ho­me Thea­ter® ste­reo rep­ro­duk­to­ry pre ov­lá­da­nie zvu­ku mul­ti­mé­dií na pro­fe­sio­nál­nej úrov­ni a vo­li­teľ­né her­né prís­lu­šen­stvo, kam pat­rí aj joys­tick, e-koc­ka a stri­ker. Za­bu­do­va­ná ba­té­ria pos­kyt­ne až 2,5 ho­di­ny HD strea­mo­va­nia cez Wi-Fi na HO­RI­ZON 2s a tri ho­di­ny HD strea­mo­va­nia cez Wi-Fi na HO­RI­ZON 2e, vďa­ka čo­mu ma­jú uží­va­te­lia dosť ener­gie, aby si moh­li po­zrieť svoj ob­ľú­be­ný film aj po dru­hý krát bez ot­rav­né­ho pri­pá­ja­nia na na­bí­jač­ku. Oba mo­de­ly sú tiež do­dá­va­né s viac ako 40 her­ný­mi a vzde­lá­va­cí­mi ap­li­ká­cia­mi pre via­ce­rých uží­va­te­ľov.

Thin­kCen­tre Ti­ny-in-One 23: Ce­los­ve­to­vo pr­vý sta­veb­ni­co­vý All-in-One po­čí­tač pre biz­nis

No­vý Le­no­vo Thin­kCen­tre Ti­ny-in-One (TIO) 23, sta­veb­ni­co­vý AIO, po­nú­ka fir­mám flexibi­li­tu "na­mixovať si" 23-pal­co­vý AIO po­čí­tač so všet­ký­mi exis­tu­jú­ci­mi Thin­kCen­tre Ti­ny po­čí­tač­mi (pre­dá­va­né sa­mos­tat­ne), čo umož­ňu­je sa­mos­tat­né ob­no­vo­va­cie cyk­ly tra­dič­né­ho ve­žo­vé­ho nas­ta­ve­nia, pri­čom pri­ná­ša ús­po­ru mies­ta a vy­ni­ka­jú­ce mož­nos­ti ov­lá­da­nia káb­lov ako pri iných po­čí­ta­čoch all-in-one.

Ten­to TIO po­čí­tač, navr­hnu­tý špe­ciál­ne pre IT ma­na­žé­rov, pri­ná­ša vý­ni­moč­ný biz­nis AIO zá­ži­tok so skve­lým 23-pal­co­vým FHD dis­ple­jom, USB 3.0 audio vstup­mi prís­tup­ný­mi z pred­nej stra­ny, mož­nou op­tic­kou jed­not­kou ODD a er­go­no­mic­kým sto­ja­nom, kto­rý umož­ňu­je je­ho nak­lo­ne­nie a pris­pô­so­be­nie vý­šky. Na roz­diel od väč­ši­ny kla­sic­kých AIO po­čí­ta­čov je TIO 23 na­pá­ja­ný od­ní­ma­teľ­ným Thin­kCen­tre Ti­ny PC, kto­rý sa po­hodl­ne za­is­tí na za­dnú stra­nu mo­ni­to­ra len za pár se­kúnd jed­no­du­chým spô­so­bom, bez pot­re­by akých­koľ­vek nás­tro­jov. Tá­to je­di­neč­ná hyb­rid­ná kon­fi­gu­rá­cia nie­len­že pos­ky­tu­je uží­va­te­ľom po­čí­ta­čo­vý zá­ži­tok pri práz­dnom pra­cov­nom sto­le, bez káb­lov, ale tak­tiež im umož­ňu­je pod­ľa pot­re­by na­kon­fi­gu­ro­vať ich 23-pal­co­vý AIO po­čí­tač s via­ce­rý­mi či­po­vý­mi súp­ra­va­mi a CPU jed­not­ka­mi, pri­čom si mô­žu vy­brať z rôz­nych pro­duk­tov Thin­kCen­tre Ti­ny PC. A keď prí­de čas na up­gra­de ale­bo údr­žbu sys­té­mu, uží­va­te­ľom sta­čí jed­no­du­cho vy­tiah­nuť sta­rý Ti­ny PC z TIO, na­sa­diť no­vý a vrá­tiť sa k prá­ci, za me­nej ako dve mi­nú­ty.

Uží­va­te­lia v ob­las­ti pod­ni­ka­nia, vzde­lá­va­nia a štát­nej sprá­vy sa obzvlášť po­te­šia dopl­nko­vým fun­kciám s jed­no­du­chým spus­te­ním, ako napr. sa­mos­tat­ný štan­dard­ný na­pá­ja­cí Le­no­vo adap­tér na na­pá­ja­nie mo­ni­to­ra a zá­ro­veň Ti­ny PC. Keď­že je kom­pa­ti­bil­ný so sys­té­mom VE­SA, uží­va­te­lia ma­jú tiež mož­nosť spus­tiť ten­to sys­tém na ce­lej šká­le pod­lo­žiek, sto­ja­nov a dr­žia­kov. TIO po­nú­ka vy­lep­še­nú fy­zic­kú bez­peč­nosť pre Ti­ny PC s pok­ro­ko­vým za­my­ka­ním, kto­ré za­bez­pe­čí Ti­ny aj vo­li­teľ­ný ODD mo­dul po­čí­ta­ča TIO vo vnút­ri sys­té­mu, keď sa pri­po­jí zá­mok Ken­sin­gton.

FLEX 2 Pro Štý­lo­vo re­du­ku­je kon­ku­ren­ciu po­kiaľ ide o duál­ny re­žim

V reak­cii na uží­va­teľ­skú pot­re­bu eš­te ten­šie­ho a ľah­šie­ho no­te­boo­ku duál­nym re­ži­mom spo­loč­nosť Le­no­vo vy­tvo­ri­la FLEX 2 Pro. Pri hrúb­ke me­nej ako 2,54 cm a vá­he len o nie­čo viac ako 2,27 kg je kon­ver­ti­bil­ný FLEX 2 Pro zdo­ko­na­le­ním ten­ké­ho a ľah­ké­ho di­zaj­nu svoj­ho pred­chod­cu. V sku­toč­nos­ti je to do­te­raz naj­ten­ší 15-pal­co­vý spot­reb­ný no­te­book spo­loč­nos­ti Le­no­vo. Je ulo­že­ný do pré­mio­vé­ho hli­ní­ko­vé­ho ša­si a 300° pánt uží­va­te­ľom pos­ky­tu­je jed­no­du­chý pre­chod me­dzi je­ho dvo­ma re­ži­ma­mi: No­te­book a Sto­jan. S pod­svie­te­nou klá­ves­ni­cou Ac­cu­Ty­pe a touch­pa­dom je pí­sa­nie v re­ži­me No­te­book po­čí­ta­ča FLEX 2 Pro s Win­dows 8.1 po­hodl­né a jed­no­du­ché. A keď je čas od­dy­cho­vať, pre­hoď­te FLEX 2 Pro do re­ži­mu Sto­jan a uži­te si in­tui­tív­ne do­ty­ko­vé ap­li­ká­cie ale­bo vi­deo ho­vor vďa­ka in­teg­ro­va­nej 720p HD web­ka­me­re a zre­teľ­né­mu duál­ne­mu di­gi­tál­ne­mu mik­ro­fó­nu.

FLEX 2 Pro má 15,6-pal­co­vý IPS FHD dis­plej, kto­rý pod­po­ru­je 10-bo­do­vé viac­do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie pre inter­ak­tív­nej­ší zá­ži­tok. Spo­lu so 4GB gra­fi­kou NVI­DIA® Ge­For­ce® GT840M a Dol­by Ho­me Thea­ter ste­reo rep­ro­duk­tor­mi pos­ky­tu­je FLEX 2 Pro bo­ha­té zá­žit­ky zo zá­ba­vy. FLEX 2 Pro sa tiež pý­ši ce­lo­den­ným vý­ko­nom s ba­té­riou, kto­rá vy­dr­ží až osem ho­dín­Vďa­ka to­mu je FLEX 2 Pro per­fek­tným spo­loč­ní­kom pre uží­va­te­ľov, kto­rí nech­cú byť zvia­za­ní káb­lom, keď sú na ces­tách, na pra­cov­nej po­ra­de ale­bo v mies­tnej ka­viar­ni.

FLEX 2 Pro má pod ka­po­tou vý­kon­né dy­na­mo pro­ce­so­ra In­tel® Co­re™ i7 4. ge­ne­rá­cie, 16GB pa­mä­te DDR3L, mož­nosť až 1TB HHD, hyb­rid­né SSHD úlo­žis­ko s in­teg­ro­va­nou 16GB flash pa­mä­ťou NAND ale­bo až 256GB SSD úlo­žis­ko a Le­no­vo sof­tvér SHA­REit.

Ci­tá­cie:

"Na­še naj­nov­šie por­tfó­lio spot­reb­ných a biz­nis po­čí­ta­čov je ukáž­kou to­ho, ako ino­vu­je­me s cie­ľom us­po­ko­jiť roz­ma­ni­té pot­re­by tých­to dvoch spot­re­bi­teľ­ských sku­pín," po­ve­dal Di­lip Bha­tia, vice­pre­zi­dent pre di­zajn a mar­ke­ting, PC Group, Le­no­vo. "Od pr­vé­ho sta­veb­ni­co­vé­ho rie­še­nia sto­lo­vé­ho po­čí­ta­ča a vy­tvo­re­nia no­vých štan­dar­dov pre 2-v-1biz­nis po­čí­ta­če po ďal­šiu ge­ne­rá­ciu tab­le­top po­čí­ta­čov a no­vých via­cre­ži­mo­vých lap­to­pov, sme od­hod­la­ní do­dá­vať pro­duk­ty, kto­ré po­te­šia na­šich uží­va­te­ľov a po­mô­žu im do­sa­ho­vať viac."

"Po­čí­ta­čo­vý pries­tor sa vy­ví­ja rých­lo na­koľ­ko stá­le viac uží­va­te­ľov pre­chá­dza na mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia, pod­po­ru­júc od­byt u kon­co­vých uží­va­te­ľov a vy­tvá­ra­nie no­vých po­trieb tak do­ma ako aj na pra­co­vis­ku," uvie­dol Kirk Skau­gen, se­nior vice­pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, PC Client Group, In­tel Cor­po­ra­tion. "Pro­ce­sor In­tel® Co­re™ M bol zos­tro­je­ný na to, aby za­bez­pe­čil op­ti­mál­nu rov­no­vá­hu vý­ko­nu a vý­dr­že ba­té­rie v ko­mer­čných za­ria­de­niach ako je Thin­kPad He­lix."

Ce­na a dos­tup­nosť2
Le­no­vo HO­RI­ZON 2s bu­de dos­tup­ný od sep­tem­bra, v ce­ne od 999,- EUR pros­tred­níc­tvom ob­chod­ných par­tne­rov Le­no­vo.

Le­no­vo HO­RI­ZON 2e bu­de dos­tup­ný od sep­tem­bra, v ce­ne od 799,- EUR pros­tred­níc­tvom ob­chod­ných par­tne­rov Le­no­vo.

Thin­kPad He­lix bu­de dos­tup­ný od no­vem­bra v ce­ne od 999,- USD (s ultra­book klá­ves­ni­cou) a bu­de sa pre­dá­vať pros­tred­níc­tvom ob­chod­ných par­tne­rov Le­no­vo.

Le­no­vo FLEX 2 Pro bu­de dos­tup­ný od ok­tób­ra, v ce­ne od 799,- EUR pros­tred­níc­tvom ob­chod­ných par­tne­rov Le­no­vo.

Thin­kCen­tre Ti­ny-in-One 23 bu­de stáť od 289,- EUR a bu­de dos­tup­ný od de­cem­bra pros­tred­níc­tvom ob­chod­ných par­tne­rov Le­no­vo.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter