Toshiba predstavila na veľtrhu IFA prototyp svojho nového Ultra HD televízora pre rok 2015

Spo­loč­nosť Tos­hi­ba Euro­pe GmbH pred­sta­vi­la na veľtr­hu IFA 2014 pro­to­typ svoj­ho no­vé­ho Ultra HD 4K te­le­ví­zo­ra ra­du U, kto­ré­ho pre­daj je plá­no­va­ný na rok 2015. Tos­hi­ba je jed­ným z pr­vých vý­rob­cov, kto­rí pred­sta­vi­li ve­rej­nos­ti no­vú Ultra HD tech­no­ló­giu a uvied­li te­le­ví­zor s tým­to roz­lí­še­ním na trh. V rov­na­kom du­chu vy­ba­vi­la spo­loč­nosť Tos­hi­ba pred­sta­vo­va­ný rad naj­nov­ší­mi ino­vá­cia­mi a tech­no­ló­gia­mi, vrá­ta­ne vy­lep­še­nej fun­kcie Me­dia­Gui­de Rep­lay, tech­no­ló­gie spra­co­va­nia ob­ra­zu Ce­vo a pod­po­ry HEVC. Vý­sled­kom je ob­raz s neu­ve­ri­teľ­ne pres­ný­mi de­tail­mi so štvor­ná­sob­ným roz­lí­še­ním op­ro­ti Full HD te­le­ví­zo­rom. Všet­ky no­vé mo­de­ly ma­jú exklu­zív­ne ten­ké vy­ho­to­ve­nie.

Te­le­ví­zor vy­sta­vi­la Tos­hi­ba na veľtr­hu IFA 2014 v Berlí­ne v ha­le 21a. Ďal­šie pod­rob­nos­ti o dos­tup­nos­ti no­vé­ho ra­du U v Euró­pe po­čas ro­ka 2015 bu­dú oh­lá­se­né do­da­toč­ne.

In­di­vi­duál­ne nah­rá­va­nie, kto­ré sa pris­pô­so­bí di­vá­ko­vi

No­vý rad U bu­de pr­vým mo­de­lom Ultra HD te­le­ví­zo­ra, do kto­ré­ho za­bu­du­je Tos­hi­ba fun­kciu Me­dia­Gui­de Rep­lay - in­te­li­gen­tné nah­rá­va­nie, kto­ré auto­ma­tic­ky rea­gu­je na ná­vy­ky di­vá­ka a pri­po­mí­na mu prog­ra­my, kto­ré rád sle­du­je. Tá­to fun­kcia bo­la pô­vod­ne pred­sta­ve­ná s ra­dom te­le­ví­zo­rov Tos­hi­ba L74. Vop­red od­po­rú­ča pou­ží­va­te­ľom zá­znam prog­ra­mov pod­ľa ich pred­chá­dza­jú­cich ná­vy­kov pri sle­do­va­ní vy­sie­la­nia. Rad U však pred­sta­vu­je ďal­ší vý­znam­ný po­sun a za­ve­de­nie no­vých in­te­li­gen­tných a ino­va­tív­nych fun­kcií Me­dia­Gui­de Rep­lay. Tie­to vy­lep­še­nia roz­ší­ria pou­ží­va­teľ­ské mož­nos­ti, kto­ré bu­dú kom­bi­no­vať pou­ži­tie te­le­ví­zo­ra a ďal­ších za­ria­de­ní, ako nap­rík­lad tab­le­tu. Zá­ro­veň pri­ne­sú no­vé in­tui­tív­ne fun­kcie, kto­ré zvý­šia po­ho­dlie - či už bu­de­te do­ma, ale­bo pri te­le­ví­zo­re vô­bec ne­bu­de­te.

Na pr­vý poh­ľad pô­so­bi­vej­šie

Neu­ve­ri­teľ­né os­trý Ultra HD dis­plej eš­te viac oži­vu­je tech­no­ló­gia Tos­hi­ba Ce­vo Pic­tu­re, kto­rá za­is­ťu­je mi­mo­riad­ne os­trý a vy­so­ko pô­so­bi­vý ob­raz vďa­ka pok­ro­či­lé­mu na­la­de­niu pod­svie­te­nia. Hĺbka de­tai­lov a bo­hat­ší ob­raz bol vy­lep­še­ný pou­ži­tím šir­ších LE­Diek a zvý­še­ním roz­sa­hu fa­reb­nos­ti. Pro­ce­sor, kto­rý je sú­čas­ťou tech­no­ló­gie Ce­vo, do­ká­že ob­no­viť pô­vod­né in­for­má­cie o ja­se a far­bách, kto­ré sa strá­ca­jú po­čas nah­rá­va­nia kvô­li kom­pre­sii ob­ra­zu. Všet­ky tie­to pr­vky doh­ro­ma­dy pos­ky­tu­jú pou­ží­va­te­ľom pri sle­do­va­ní vi­di­teľ­ne lep­ší zá­ži­tok so všet­ký­mi de­tail­mi.

Viac mož­nos­tí preh­rá­va­nia Ultra HD ob­sa­hu

No­vý rad te­le­ví­zo­rov Tos­hi­ba U bu­de pod­po­ro­vať naj­nov­ší štan­dard de­kó­do­va­nia vi­dea - HEVC, kto­rý umož­ní preh­rá­va­nie Ultra HD ob­sa­hu pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vé­ho vy­sie­la­nia, USB dis­ku ale­bo SD kar­ty a za­is­tí vy­ššiu kom­pa­ti­bi­li­tu zob­ra­ze­nia 4K ob­sa­hu pri 60 sním­kach za se­kun­du. Vý­sled­kom je os­trý ži­vý ob­raz s vy­so­kým roz­lí­še­ním.

Vy­ho­to­ve­nie no­vé­ho ra­du U bu­de v ele­gan­tnom a štý­lo­vom di­zaj­ne, kto­rý bu­de la­diť s akým­koľ­vek mo­der­ným obyt­ným pries­to­rom. Te­le­ví­zo­ry ra­du U bu­dú mať ten­ký rá­mik a ele­gant­ný mo­der­ný chró­mo­vý sto­jan s pies­ko­va­ným ko­vo­vým povr­chom.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter