V znamení inovácií: Novinky LG na veľtrhu IFA

Na veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky IFA v Berlí­ne, kto­rý sa us­ku­toč­ní od 5. do 10. sep­tem­bra 2014, pred­sta­ví LG Elec­tro­nics (LG) jed­nu z naj­väč­ších ko­lek­cií pro­duk­tov, kto­ré uľah­ču­jú kaž­do­den­ný ži­vot. Pod hes­lom "ino­vá­cie pre lep­ší ži­vot" bo­li vy­tvo­re­né pro­duk­ty, kto­ré zá­kaz­ní­kom pri­ná­ša­jú po­ho­dlie a prí­jem­ný zá­ži­tok. K vi­de­niu bu­de nap­rík­lad naj­väč­ší 4K OLED te­le­ví­zor, chyt­ré ho­din­ky G Watch R, no­vá ra­da te­le­fó­nov L Se­ries či audio sys­tém Mu­sic Flow.

4K OLED TV

Er­go­no­mic­ky za­kri­ve­ný dis­plej 4K OLED te­le­ví­zo­ra po­nú­ka per­fek­tné far­by, skve­lý kon­trast a roz­lí­še­nie 4K. Ob­ra­zov­ka s 33 mi­lión­mi sub­pixelov len potvr­dzu­je ve­dú­cu po­zí­ciu LG v seg­men­te OLED te­le­ví­zo­rov. Tech­no­ló­gia Four-Co­lor Pixel WRGB vy­tvá­ra sý­te pri­ro­dze­né far­by, nao­zaj­stnú čier­nu a za­is­ťu­je ply­nu­lý beh ob­ra­zu. 4K OLED TV je vy­ba­ve­ná viac­ka­ná­lo­vým sys­té­mom ULTRA SURROUND, kto­rý bol vy­tvo­re­ný v spo­lup­rá­ci s Har­man/Kar­don, špič­kou v obo­re audio tech­ni­ky.

ULTRA HD TV

Ko­lek­cia ši­ro­kouh­lých te­le­ví­zo­rov s ULTRA HD roz­lí­še­ním je dos­tup­ná vo veľ­kos­tiach od 49 až do 105 pal­cov. Vďa­ka LG IPS 4K pa­ne­lu sú far­by veľ­mi vie­ro­hod­né a ob­raz je dob­re vi­di­teľ­ný z rôz­nych uh­lov poh­ľa­du. CUR­VED ULTRA HD TV s 105" dis­ple­jom a po­me­rom strán 21:9 (Ci­ne­maS­co­pe) po­nú­ka až o 30% viac bo­dov než 4K a do­sa­hu­je roz­lí­še­nie až 5K (5120 x 2160). Spo­loč­ne s 7.2-ka­ná­lo­vým a 150wat­to­vým zvu­ko­vým sys­té­mom vy­tvo­rí zá­ži­tok tak­mer ako v ki­ne.

LG sa an­ga­žu­je aj v roz­vo­ji Ultra HD ob­sa­hu vďa­ka par­tner­stvu so spo­loč­nos­ťa­mi Net­flix, Ama­zon, Wuaki, Fil­mbox Li­ve, Maxdo­me ale­bo Ok­ko. V spo­lup­rá­ci s Fran­ce Te­le­vi­sions pred­sta­ví LG ce­los­ve­to­vo pr­vé vy­sie­la­nie v ULTRA HD kva­li­te.

G Watch R

No­vé chyt­ré ho­din­ky G Watch R s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid Wear™ a ok­rúh­lym P-OLED dis­ple­jom pat­rí me­dzi tie naj­ele­gan­tnej­šie na tr­hu, čo ďa­lej pod­čiar­ku­je vy­me­ni­teľ­ný opa­sok z te­ľa­cej ko­že. Dis­plej je jas­ný a dob­re či­ta­teľ­ný na pria­mom sl­nku z aké­ho­koľ­vek uh­la poh­ľa­du. Ho­din­ky sú vy­ba­ve­né PPG sen­zo­rom ideál­nym pre fit­ness a sú od­ol­né vo­či pra­chu i vo­de (IP 67).

3G s

Men­ší, ale vý­kon­ný. 3G s je smar­tfón, kto­rý má prí­jem­né uží­va­teľ­ské pros­tre­die, po­hodl­né pou­ží­va­nie a vlas­tnos­ti drah­ších a väč­ších te­le­fó­nov. Päť­pal­co­vý HD IPS dis­plej s ten­kým rám­če­kom a ele­gan­tný­mi lí­nia­mi Floa­ting Arc De­sign pad­ne do kaž­dej ru­ky. 8 MP fo­toa­pa­rát po­nú­ka fun­kcie ako la­se­ro­vé za­os­tro­va­nie, za­os­tre­nie a vy­fo­te­nie jed­ným do­ty­kom - Touch & Shoot či troj­se­kun­do­vú sa­mos­púšť Ges­tu­re Shot pre sel­fies. S chyt­rou klá­ves­ni­cou sa na­vy­še chy­bo­vosť pri pí­sa­ní zni­žu­je až o 75%.

No­vá L Se­ries

LG v Berlí­ne pred­sta­vi­lo aj no­vé te­le­fó­ny z ra­du L Se­ries. L Fi­no a L Bello sú zá­stup­co­via stred­nej trie­dy, pre­be­ra­jú av­šak aj niek­to­ré vlas­tnos­ti vlaj­ko­vej lo­de LG G3. Sú ideál­ne pre tee­na­ge­rov či ako pr­vý chyt­rý te­le­fón. Po­nú­ka­jú 8 MP fo­toa­pa­rát, Ges­tu­re Shot pre fa­nú­ši­kov sel­fies aj prak­tic­ké Touch & Shoot - za­os­tre­nie a fo­te­nie jed­ným do­ty­kom. Ne­chý­ba im ani fun­kcia Knock Co­de™, v sú­čas­nos­ti naj­bez­peč­nej­ší spô­sob za­my­ka­nia chyt­ré­ho te­le­fó­nu.

Smart Ho­me

Pre­po­jiť do­má­cu elek­tro­ni­ku do jed­not­né­ho pre­po­je­né­ho sys­té­mu tak, aby čo naj­viac uľah­či­la ži­vot, je my­šlien­kou Smart Ho­me. Zá­kla­dom je ko­mu­ni­kač­ná plat­for­ma Ho­me­Chat™, kto­rá umož­ňu­je jed­no­du­ché a po­hodl­né ov­lá­da­nie jed­not­li­vých za­ria­de­ní. Za po­mo­ci smar­tfó­nu sú oby­va­te­ľa schop­ní jed­no­du­cho ov­lá­dať ce­lý eko­sys­tém, auto­ma­tic­ké chyt­ré mó­dy ako Lea­ving Ho­me, Co­ming Ho­me či Va­ca­tion na­vy­še šet­rí čas i ener­giu. K sys­té­mu Smart Ho­me pat­rí aj audio sys­tém Mu­sic Flow. LG Smart Ho­me je kom­pa­ti­bil­ný s exis­tu­jú­ci­mi plat­for­ma­mi sys­té­mov in­te­li­gen­tné­ho bý­va­nia aj so spot­re­bič­mi od iných vý­rob­cov.

Mu­sic Flow

Kon­cept ov­lá­da­nia hud­by v ce­lom do­me len pros­tred­níc­tvom chyt­ré­ho te­le­fó­nu je skve­lým rie­še­ním pre kaž­dé­ho hu­dob­né­ho fa­nú­ši­ka. Či už je to oz­vu­če­nie ro­din­nej os­la­vy, ro­man­tic­kej ve­če­re či kaž­dej iz­by v do­mác­nos­ti zvlášť, s Mu­sic Flow mož­no ľah­ko ko­mu­ni­ko­vať po­mo­cou ap­li­ká­cie Li­ne. Ap­li­ká­cia Mu­sic Flow Player po­nú­ka kom­plet­ný prís­tup k hud­be na všet­kých spá­ro­va­ných za­ria­de­niach.

Úspor­né do­má­ce spot­re­bi­če

Úspor­né chlad­nič­ky ener­ge­tic­kej trie­dy A+++ od LG ma­jú spot­re­bu elek­tri­ny niž­šiu až o 20%. Sú tiež tich­šie, pot­ra­vi­ny v nich vy­dr­žia dlh­šie čer­stvé a vďa­ka fun­kcii To­tal No Frost net­re­ba od­mra­zo­vať ich mra­zia­cu časť. Naj­nov­šia práč­ka LG pre­ko­ná­va ener­ge­tic­kú trie­du A+++ až o 55 per­cent. Jed­no pra­nie na­vy­še zvlád­ne za iba 49 mi­nút. Všet­ko vďa­ka tech­no­ló­gii Tur­boWash™.

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te http://www.lge.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter