Samsung na veľtrhu IFA 2014 predstavil nové dizajnové koncepty tlačiarní

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., dnes na veľtr­hu IFA 2014 v Berlí­ne pred­sta­vi­la ino­va­tív­ny kon­cept tla­čiar­ní s no­vý­mi mož­nos­ťa­mi tla­če. Šty­ri po­ňa­tia tla­čiar­ní a ich prís­lu­šen­stva sú ur­če­né ako pre do­mác­nos­ti, tak aj pre ma­lé pod­ni­ky a za­hŕňa­jú nie­koľ­ko fa­reb­ných pre­ve­de­ní v net­ra­dič­ných tva­roch. Neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou sú eko­lo­gic­ké fun­kcie, aký­mi sú nap­rík­lad mož­nosť pou­ží­va­nia re­cyk­lo­va­teľ­né­ho pa­pie­ra. Tie­to di­zaj­no­vé kon­cep­ty zís­ka­li nie­koľ­ko oce­ne­ní iF De­sign Award 2014 v ka­te­gó­rii Con­cept De­sign. Sam­sung oča­ká­va, že no­vé tla­čiar­ne zoh­ra­jú dô­le­ži­tú úlo­hu v ras­tú­com tren­de mo­bil­nej tla­če.

„Idea no­vých tla­čiar­ní Sam­sung vy­chá­dza z dô­ra­zu na tri hlav­né at­ri­bú­ty - jed­no­du­chosť ob­slu­hy, mo­bi­li­ta a rých­la pou­ži­teľ­nosť. Za­ria­de­nia sme vy­ví­ja­li tak, aby spĺňa­li tren­dy mo­bil­nej tla­če do­ma či v kan­ce­lá­rii a zá­ro­veň aj tren­dy eko­lo­gic­ky ús­por­nej tech­no­ló­gie," po­ve­dal Seungwook Jeong, di­zaj­nér tla­čo­vých rie­še­ní spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.

Ino­va­tív­ne tla­čiar­ne pre do­mác­nos­ti aj kan­ce­lá­rie

V sú­la­de s ras­tú­cim tren­dom mo­bil­nej tla­če je mo­del „Va­se" navr­hnu­tý tak, aby v obý­vač­ke za­bral mi­ni­mál­ny pries­tor. Je­ho sto­ja­ca konštruk­cia umož­ňu­je zvis­lé vkla­da­nie pa­pie­ra a tým šet­rí mies­to. K dis­po­zí­cii je nie­koľ­ko neut­rál­nych fa­rieb, tak­že sa ho­dí do kaž­dej obý­vač­ky.

„Egg tray" (zá­sob­ník na vaj­cia) je eko­lo­gic­ky ús­por­ný obal na to­ner vy­tvo­re­ný z pl­ne re­cyk­lo­va­teľ­né­ho pa­pie­ra. Na­mies­to kon­ven­čnej ška­tuľ­ky, kto­rá vo vnút­ri ob­sa­hu­je ve­ľa práz­dne­ho mies­ta, ná­vod na pou­ži­tie a zá­ruč­ný list, „Egg tray" vy­uží­va je­den vy­li­so­va­ný zá­sob­ník a re­cyk­lo­va­ný pa­pier. Zni­žu­jú sa tak ma­te­riá­lo­vé nák­la­dy a obal je tak­tiež šetr­nej­ší k ži­vot­né­mu pros­tre­diu.

„One & One," je mo­no la­se­ro­vá tla­čia­reň s hyb­rid­ným di­zaj­nom, kto­rá vie tla­čiť v dvoch rôz­nych far­bách. Dve ka­ze­ty umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom tla­čiť azú­ro­vo, pur­pu­ro­vo ale­bo žl­to ako dopl­nok ku štan­dar­dné­mu čier­ne­mu to­ne­ru.

„Ma­te" je čier­no­bie­la la­se­ro­vá tla­čia­reň, kto­rú si kaž­dý uží­va­teľ mô­že pris­pô­so­biť pod­ľa svoj­ho vku­su. Jed­no­du­cho si zvo­lí far­bu za­ria­de­nia po­mo­cou fa­reb­ných pa­ne­lov a za­is­tí si tak do­ko­na­lý sú­lad tla­čiar­ne s di­zaj­nom mies­tnos­ti, kde je umies­tne­ná. Pa­ne­ly mô­žu byť ke­dy­koľ­vek opäť za­me­ne­né pod­ľa osob­ných pre­fe­ren­cií spot­re­bi­te­ľa.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter