Test AV-Comparatives: ESET Cyber Security Pro zabezpečuje 100-percentnú ochranu

Ne­zá­vis­lá tes­to­va­cia or­ga­ni­zá­cia AV-Com­pa­ra­ti­ves sa vo svo­jom pos­led­nom tes­to­va­ní bez­peč­nos­tné­ho sof­tvé­ru za­me­ra­la na anti­ví­ru­so­vé ba­líč­ky ur­če­né pre Ma­cy. V tes­te s náz­vom Mac Se­cu­ri­ty Test and Re­view 2014 ozna­či­la bez­peč­nos­tné rie­še­nie spo­loč­nos­ti ESET, ESET Cy­ber Se­cu­ri­ty Pro, ako „mi­mo­riad­ny" pro­dukt. Tes­to­va­nie AV-Com­pa­ra­ti­ves sa za­me­ra­lo na de­tek­ciu škod­li­vé­ho kó­du, kto­rý úto­čí na via­ce­ré ope­rač­né sys­té­my.

Test AV-Com­pa­ra­ti­ves sa za­me­ral na de­tek­ciu škod­li­vé­ho kó­du pre Mac ale aj pre Win­dows, keď­že prá­ve Ma­cy sa mô­žu v sie­ti stať ší­ri­teľ­mi win­dowso­vé­ho malwaru bez to­ho, aby im ten­to škod­li­vý kód uš­ko­dil.

"ESET Cy­ber Se­cu­ri­ty Pro má vy­ni­ka­jú­ce pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie a pos­ky­tu­je mi­mo­riad­nu ochra­nu pred malwarom. Vďa­ka hlav­né­mu ok­nu sú všet­ky pod­stat­né fun­kcie a in­for­má­cie ľah­ko dos­tup­né a upo­zor­ne­nia sú ro­zum­né. Po­moc­né do­ku­men­ty sú prík­lad­né. ESET do­sia­hol v na­šich tes­toch do­ko­na­lé skó­re, iden­ti­fi­ko­val všet­ky vzor­ky škod­li­vé­ho kó­du ako pre Mac tak aj pre Win­dows," opi­su­je ESET Cy­ber Se­cu­ri­ty Pro or­ga­ni­zá­cia AV-Com­pa­ra­ti­ves.

"Sme ra­di, že ESET Cy­ber Se­cu­ri­ty Pro zís­ka­lo v naj­nov­šom tes­te AV-Com­pa­ra­ti­ves per­fek­tné 100-per­cen­tné skó­re. Ove­re­ná tech­no­ló­gia ob­siah­nu­tá vo všet­kých ESET pro­duk­toch pos­ky­tu­je kom­plexnú ochra­nu pred zná­my­mi i nez­ná­my­mi for­ma­mi a hroz­ba­mi úto­čia­ci­mi na Mac pou­ží­va­te­ľov," do­dá­va Ig­na­cio Sbam­pa­to, ob­chod­ný a mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET.

ESET Cy­ber Se­cu­ri­ty Pro po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom nie­koľ­ko vy­lep­še­ných na­tív­nych fun­kcií s mi­ni­mál­nou zá­ťa­žou na sys­tém. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie je pris­pô­so­be­né Mac pros­tre­diu. Rie­še­nia ESE­Tu ne­chrá­nia len Ma­cy ale eli­mi­nu­jú aj hroz­by za­me­ra­né na Win­dowsy a Li­nuxy, aby sa z Ma­cov nes­ta­li pre­ná­ša­če malwaru. No­vý An­ti-phis­hin­go­vý mo­dul za­bez­pe­ču­je vy­so­kú úro­veň ochra­ny pou­ží­va­te­ľom, kto­rí ob­ja­vu­jú on­li­ne svet.

Viac o pro­duk­toch pre Ma­cy náj­de­te na webstrán­ke ESE­Tu: www.eset.com/sk/do­mac­nos­ti/pre-mac
Ce­lé vý­sled­ky tes­tu sú k dis­po­zí­cii na webstrán­ke AV-Com­pa­ra­ti­ves.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter