Epson predstavil na veľtrhu IFA nové špičkové produkty za rok 2014

Spo­loč­nosť Ep­son, sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, dnes na veľtr­hu IFA 2014 v Berlí­ne uvá­dza na trh no­vý rad pro­duk­tov, vrá­ta­ne naj­men­šej a naj­ľah­šej at­ra­men­to­vej tla­čiar­ne for­má­tu A4 na sve­te, kto­rá ne­sie ná­zov Wor­kFor­ce WF-100W. Spo­loč­nosť je jed­not­kou na tr­hu me­dzi vý­rob­ca­mi pro­jek­to­rov už od ro­ku 2001 a za­me­ria­va sa aj na vý­voj pro­jek­to­rov pre do­má­ce pou­ži­tie, kto­ré vám pri­ne­sú skve­lé zá­žit­ky z pre­mie­ta­nia na veľ­kú ob­ra­zov­ku, jas­ný ob­raz a vy­ni­ka­jú­ce far­by. Te­raz do tej­to ro­di­ny pro­jek­to­rov pri­da­la tri no­vé, vy­so­ko kva­lit­né pro­jek­to­ry s tech­no­ló­giou 3LCD pre do­má­ce ki­no s roz­ší­re­ný­mi fun­kcia­mi.

Da­vid Šedi­na, Na­tio­nal Sa­les Ma­na­ger Czech Re­pub­lic & Slo­va­kia, Ep­son Euro­pe, vy­svet­ľu­je: „Veľtrh IFA je pre nás skve­lou príl­eži­tos­ťou na to, aby sme pre­zen­to­va­li svo­je naj­nov­šie pro­duk­ty, pre­to­že sa tu stre­tá­va­jú kľú­čo­ví pre­daj­co­via, ku­pu­jú­ci, od­bor­ní­ci z od­vet­via a mé­diá. Pred­sta­vi­li sme tu tiež tla­čia­reň WF-100W, sve­to­vú no­vin­ku, kto­rá pre nás ot­vá­ra no­vú ka­pi­to­lu vý­vo­ja. Vy­tvo­ri­li sme ju s cie­ľom rea­go­vať na vý­znam­nú pot­re­bu zá­kaz­ní­kov - za­bez­pe­čiť tlač mi­mo kan­ce­lá­rie. Kva­li­ta ob­ra­zu, kto­rú po­nú­ka­jú pro­jek­to­ry EH-TW6600W, EH-TW6600 a EH-TW570, je pre nás štan­dar­dom a bu­de­me sa ju sna­žiť na­ďa­lej vy­lep­šo­vať, aby sme di­vá­kom a fa­nú­ši­kom do­má­cej zá­ba­vy moh­li spros­tred­ko­vať tie naj­lep­šie fil­mo­vé zá­žit­ky v 2D aj 3D."

Tla­čia­reň Wor­kFor­ce WF-100W je naj­men­šia a naj­ľah­šia at­ra­men­to­vá tla­čia­reň for­má­tu A4 na sve­te a je tiež ľah­ko pre­nos­ná. Má in­teg­ro­va­nú ba­té­riu, kto­rú je mož­né kde­koľ­vek do­biť pros­tred­níc­tvom roz­hra­nia USB ale­bo po­mo­cou do­da­né­ho sie­ťo­vé­ho adap­té­ra. Jej roz­me­ry sú 309 x 154 x 61 mm a vá­ži len 1,6 kg. Je to tiež je­di­ná pre­nos­ná tla­čia­reň s LCD dis­ple­jom, kto­rá pou­ží­va pig­men­to­vý at­ra­ment. Za­bez­pe­ču­je te­da tr­van­li­vú a rých­loschnú­cu tlač, pri kto­rej sa ne­mu­sí­te obá­vať roz­ma­za­nia. Tla­čia­reň WF-100W má veľ­mi jed­no­du­ché ov­lá­da­nie a ide o je­di­nú pre­nos­nú tla­čia­reň s mož­nos­ťa­mi pri­po­je­nia pros­tred­níc­tvom roz­hra­nia Wi-Fi a Wi-Fi Di­rect. Po­nú­ka tiež rie­še­nie Ep­son Con­nect za­hŕňa­jú­ce fun­kcie Ep­son iP­rint a Email Print. Tá­to tla­čia­reň je kom­pa­ti­bil­ná so služ­ba­mi Goog­le Cloud Print a App­le AirPrint.

Tla­čia­reň WF-100W sa vý­bor­ne ho­dí všet­kým, kto­rí pot­re­bu­jú vy­tla­čiť do­ku­men­ty, fak­tú­ry a zmlu­vy mi­mo kan­ce­lá­rie, ako sú ob­chod­ní zá­stup­co­via ale­bo op­ra­vá­ri. Je ju to­tiž mož­né ľah­ko pou­žiť v aute, do­ma ale­bo v kan­ce­lá­rii klien­ta. Ho­ci je tla­čia­reň WF-100W pri­már­ne ur­če­ná na pou­ži­tie na ces­tách, mož­nosť pri­po­je­nia pros­tred­níc­tvom Wi-Fi, ma­lé roz­me­ry a ne­ná­pad­ný di­zajn oce­ní­te aj v prí­pa­de umies­tne­nia v pries­to­roch, kto­ré vy­ža­du­jú na poh­ľad es­te­tic­kú a ma­lú tla­čia­reň, ako nap­rík­lad na re­cep­cii v kan­ce­lár­skej bu­do­ve.

Priaz­niv­ci do­má­ce­ho ki­na bu­dú oh­ro­me­ní no­vý­mi, vy­so­ko kva­lit­ný­mi pro­jek­tor­mi pre do­má­ce ki­no, kto­ré pri­ná­ša­jú veľ­kop­loš­ný zá­ži­tok zo sle­do­va­nia vi­dea s HD tech­no­ló­giou a jas­ným ob­ra­zom s úžas­ný­mi far­ba­mi. To všet­ko im pri­ne­sie skve­lú do­má­cu zá­ba­vu.

Kva­li­ty no­vých pro­jek­to­rov pre do­má­ce ki­no EH-TW6600W a EH-TW6600 oce­nia nie­len sú­čas­ní priaz­niv­ci veľ­kop­loš­né­ho pre­mie­ta­nia, kto­rí chcú sle­do­vať naj­nov­šie fil­my v kva­li­te Full HD, ale aj no­vá­či­ko­via na tr­hu s do­má­cim ki­nom. Tie­to dva no­vé, vy­so­ko kva­lit­né a ce­no­vo dos­tup­né pro­jek­to­ry pri­ne­sú zá­ba­vu do va­šej obý­vač­ky. Uži­te si skve­lý ob­raz pri sle­do­va­ní špor­to­vých uda­los­tí a hra­ní hier. Po­nú­ka­jú všet­ky skve­lé vlas­tnos­ti špič­ko­vé­ho pro­jek­to­ra za pri­ja­teľ­nú ce­nu. Tie­to dva pro­jek­to­ry s roz­lí­še­ním 1080p pri­ná­ša­jú os­trý, hlad­ký a ver­ný 2D a 3D ob­raz s vy­ni­ka­jú­cim ja­som a na­vy­še vďa­ka sied­mim pres­ným fa­reb­ným re­ži­mom a auto­ma­tic­kej op­ti­ma­li­zá­cii fa­rieb do­sa­hu­jú rov­na­ko vy­ni­ka­jú­ci bie­ly a fa­reb­ný sve­tel­ný vý­stup. Pro­jek­to­ry ma­jú jed­no­du­ché ov­lá­da­nie a in­šta­lá­ciu, kto­ré hra­vo zvlád­nu aj nes­kú­se­ní uží­va­te­lia. Na­vy­še umož­ňu­jú po­hodl­né nas­ta­ve­nie v akej­koľ­vek mies­tnos­ti vďa­ka po­su­nu ob­jek­tí­vu.

Vi­deop­ro­jek­tor EH-TW570 je prip­ra­ve­ný na roz­lí­še­nie 720p HD a je vy­ba­ve­ný naj­nov­šou tech­no­ló­giou 3LCD, kto­rá umož­ňu­je sle­do­va­nie vi­deí v 2D a 3D. Ide o pro­jek­tor s naj­lep­ším ja­som v po­nu­ke do­má­cich kín od znač­ky Ep­son, po­nú­ka jas 3000 lú­me­nov a rov­na­ko vy­so­ký bie­ly a fa­reb­ný sve­tel­ný vý­stup. Má šty­ri fa­reb­né re­ži­my, vďa­ka kto­rým za­is­tí vy­so­kú kva­li­tu pro­jek­cie v akom­koľ­vek pros­tre­dí, a ďa­lej má dva fa­reb­né 3D re­ži­my. Lam­pa pro­jek­to­ra má dl­hú ži­vot­nosť: 5 000 ho­dín v nor­mál­nom re­ži­me a 6 000 ho­dín v ús­por­nom re­ži­me. Vďa­ka to­mu sa mô­žu hrá­či hier, fil­mo­ví nad­šen­ci a špor­to­ví fa­nú­ši­ko­via dl­ho ba­viť, kým bu­de pot­reb­né lam­pu vy­me­niť.

Tla­čia­reň WF-100W bu­de k dis­po­zí­cii od no­vem­bra 2014.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter