Hudba v pohybe - nové prenosné bezdrôtové reproduktory Toshiba

Spo­loč­nosť Tos­hi­ba Euro­pe GmbH pred­sta­vu­je dva no­vé bez­drô­to­vé rep­ro­duk­to­ry, kto­ré sú ideál­ne pre rep­ro­duk­ciu hud­by na ces­tách. Do mo­de­lov TY-WSP52EU a TY-WSP54EU mož­no pre­ná­šať hud­bu zo ši­ro­kej šká­ly za­ria­de­ní, pri­čom vám ne­zá­vis­le na tom, kde sa bu­de­te na­chá­dzať, pos­kyt­nú vy­so­ko kva­lit­ný zvuk. Vďa­ka ma­lým roz­me­rom, po­hodl­né­mu pri­po­je­niu a ele­gan­tné­mu di­zaj­nu sú oba mo­de­ly vhod­né pre ce­lý rad pou­ží­va­te­ľov, vrá­ta­ne tých, kto­rí mi­lu­jú von­kaj­šie ak­ti­vi­ty, tu­ris­tov ale­bo pro­fe­sio­ná­lov vy­ža­du­jú­cich bez­drô­to­vé oz­vu­če­nie pre kon­fe­ren­cie.

Bez­drô­to­vé audio kde­koľ­vek

No­vé bez­drô­to­vé rep­ro­duk­to­ry Tos­hi­ba TY-WSP54EU a TY-WSP52EU sú ideál­ne pre preh­rá­va­nie hud­by v par­ku, na plá­ži ale­bo pri zá­hrad­nom gri­lo­va­ní. Nie je to však len von­kaj­šie pros­tre­die, kde si prí­du rep­ro­duk­to­ry na svo­je - skve­le sa tiež ho­dia pre pou­ži­tie v inter­iéri. Vďa­ka nim ma­jú pou­ží­va­te­lia slo­bo­du, mô­žu sa po­hy­bo­vať po ce­lom do­me a preh­rá­vať hud­bu, kde­koľ­vek sa im za­pá­či. S Blue­tooth® pri­po­je­ním a mož­nos­ťou nad­via­za­nia spo­je­nia jed­ným do­ty­kom cez NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion), je pre­nos hud­by z kom­pa­ti­bil­ných no­te­boo­kov, tab­le­tov a smar­tfó­nov veľ­mi jed­no­du­chý a pri­tom si vy­chut­ná­te vy­so­ko kva­lit­ný zvuk. AUX-IN port umož­ňu­je pri­po­je­nie ďal­ších za­ria­de­ní, ako sú MP3 preh­rá­va­če a vsta­va­ný mik­ro­fón pri­ná­ša mož­nosť handsfree kon­fe­ren­cie - ideál­ne pre kon­fe­ren­čné ho­vo­ry so sku­pi­nou ľu­dí.

Pre­nos­né bez­drô­to­vé rep­ro­duk­to­ry Tos­hi­ba TY-WSP54EU a TY-WSP52EU bu­dú k dis­po­zí­cii v Euró­pe po­čas štvr­té­ho štvrťro­ka 2014.

Pre­nos­né bez­drô­to­vé rep­ro­duk­to­ry Tos­hi­ba:
• Mož­nos­ti pri­po­je­nia: Blue­tooth® v3.0 + EDR, NFC, lin­ko­vý vstup AUX-IN
• Mik­ro­fón: za­bu­do­va­ný pre hla­si­tý od­pos­luch pri handsfree kon­fe­ren­ciách
• Tla­čid­lá pre rých­le ov­lá­da­nie

TY-WSP52EU:
• Rep­ro­duk­tor: 2W zvu­ko­vý vý­stup
• Blue­tooth strea­mo­va­nie: prib­liž­ne 13 ho­dín preh­rá­va­nia pri 50% hla­si­tos­ti
• Ba­té­rie: na­bí­ja­teľ­ná 400 mAh Li-pol ba­té­rie
• Roz­me­ry: 72 × 72 × 72 mm
• Hmot­nosť: 273 g

TY-WSP54EU:
• Rep­ro­duk­tor: 2× 5 W, 2.0 ka­ná­ly, ste­reo
• Blue­tooth strea­mo­va­nie: prib­liž­ne 10 ho­dín preh­rá­va­nia pri 50% hla­si­tos­ti
• Ba­té­rie: na­bí­ja­teľ­ná 1 600 mAh Li-ion ba­té­rie
• Roz­me­ry: 130 × 96 × 71 mm
• Hmot­nosť: 620 gOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter