Malý zázrak: S novou Action Cam Mini od Sony získate nový uhol pohľadu

Do­te­raz naj­men­šia ak­čná ka­me­ra od So­ny, HDR-AZ1VR pri­ná­ša neu­ve­ri­teľ­nú kva­li­tu ob­ra­zu aj zvu­ku v ma­lej ška­tuľ­ke, kto­rá je prip­ra­ve­ná vy­dať sa s va­mi na ces­te za dob­rod­ruž­stvom. Je jed­no, či ste na re­laxač­nej do­vo­len­ke ale­bo si vy­chut­ná­va­te ad­re­na­lí­no­vé šia­len­stvo, no­vá Ac­tion Cam Mi­ni za­chy­tí všet­ky zá­žit­ky pres­ne tak, ako ich vi­dí­te vy.

S vá­hou iba 63 gra­mov je HDR-AZ1 o tre­ti­nu men­šia ako jej do­te­raj­ší pred­chod­co­via. Aj na­priek oh­ro­mu­jú­cim roz­me­rom však nes­tra­ti­la nič zo svo­jej kva­li­ty. Opäť Vás oh­ro­mí ne­ví­da­ný Full HD ob­raz a čis­tý zvuk či do­ko­na­lá sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu Stea­dyS­hot. Ma­lič­ká ka­me­ra s kva­lit­né vi­deom vo for­má­te XAVC S s pre­no­so­vou rých­los­ťou 50mbps a 170° zor­ným po­ľom vám uro­bí nao­zaj ob­rov­skú ra­dosť.

V ma­lom te­le sa však skrý­va veľ­ká od­ol­nosť. Te­lo ka­me­ry je navr­hnu­té tak, aby pos­ky­to­va­lo stu­peň ochra­ny IPX4, čo je ek­vi­va­lent strie­ka­jú­cej vo­dy. Ak však pre­fe­ru­je­te vod­né špor­ty, sta­čí pou­žiť do­dá­va­né pod­vod­né puz­dro, kto­ré ochrá­ni va­šu ka­me­ru pred ná­raz­mi, vo­dou, pies­kom a je mož­né sa s ním po­ná­rať až do hĺbky 5m.

Ďal­šou no­vin­kou do­dá­va­nou s Ac­tion Cam Mi­ni je úpl­ne no­vý di­aľ­ko­vý ov­lá­dač RM-LVR2V Li­ve-View Re­mo­te. Ten­to uži­toč­ný ná­ra­mok s vsta­va­ným dis­ple­jom vám umož­ní kon­tro­lo­vať v reál­nom ča­se va­še vi­deo, no zá­ro­veň vám dá­va pl­nú kon­tro­lu nad ka­me­rou. Mô­že­te tak me­niť nas­ta­ve­nia, preh­rá­vať a ma­zať vi­deá, za­tiaľ čo va­ša ka­me­ra zos­tá­va prip­nu­tá na pril­be či ria­did­lách bi­cyk­la. Zá­ro­veň je mož­né kon­tro­lo­vať až 5 ak­čných ka­mier. Di­aľ­ko­vý ov­lá­dač zbie­ra GPS dá­ta a po­sie­la ich pria­mo do ka­me­ry. Naj­mä vďa­ka GPS in­teg­ro­va­né­mu do ov­lá­da­ča do­ká­za­lo So­ny tak vý­raz­ne stla­čiť roz­me­ry svo­jej no­vej mi­ni ka­me­ry.

Náv­rat z hon­by po ak­čných zá­žit­koch bu­de v du­chu no­vé­ho nás­tro­ja Ac­tion Cam Mo­vie Crea­tor, kto­rý vám umož­ní jed­no­du­cho a in­tui­tív­ne up­ra­vo­vať na­to­če­né vi­deá. Mô­že­te si vy­brať s ob­rov­ské­ho množ­stva krea­tív­nych nás­troj a edi­to­va­cích fun­kcií ako nap­rík­lad rých­losť, pre­sa­hy jed­not­li­vých zá­be­rov a po­dob­ne. S vi­deom na­to­če­ným pri 120 sním­kach za se­kun­du mô­že­te vy­tvo­riť úžas­né ply­nu­lé slow-mo­tion vi­deá za­chy­tá­va­jú­ce va­še out­doo­ro­vé šia­len­stvo v jem­nom de­tai­le.

Exmor R CMOS sen­zor, ZEISS šo­šov­ka a vý­kon­ný BIONZ X pro­ce­sor sa pos­ta­ra­jú o ži­vý a de­tail­ne vy­kres­le­ný ob­raz aj pri hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. Pok­ro­či­lý Stea­dyS­hot re­du­ku­je vib­rá­cie a umož­ňu­je na­tá­čať vi­deo aj pri vý­raz­nej­ších po­hy­boch ka­me­ry nap­rík­lad pri zjaz­de na bi­cyk­li. S HDR-AZ1VR a strán­kou US­TREAM do­ká­že­te va­še vi­deá v reál­nom ča­se zdie­ľat s oko­li­tým sve­tom.

S no­vou So­ny Ac­tion Cam Mi­ni pri­chá­dza aj ob­rov­ská šká­la prís­lu­šen­stva. VCT-BPM1 umož­ňu­je bez­peč­ne prip­núť ka­me­ru na úchyt ba­to­ha. BLT-CHM1 je úchyt na hla­vu, po­mo­cou kto­ré­ho jed­no­du­cho a pev­ne za­fixuje­te ka­me­ru. S vo­do­tes­ným puz­drom SPK-AZ1 sa ne­mu­sí­te báť príl­ivu a s náh­rad­nou ba­té­riou už nik­dy ne­bu­de­te bez šťa­vy. Sa­da ACC-TR­DCY kom­bi­nu­je ba­té­riu a USB na­bí­jač­ku. Ďal­ší­mi mož­nos­ťa­mi sú šty­ri špe­ciál­ne Ac­tion Cam Mi­ni sa­dy, kto­ré si mô­že­te pris­pô­so­biť váš­mu špor­tu a pre­fe­ren­ciám.

No­vá HDR-AZ1 Ac­tion Cam Mi­ni od So­ny pri­chá­dza na európ­sky trh v ok­tób­ri 2014.

MOC: te­lo - 250 eur
MOC: sa­da s di­aľ­ko­vým ov­lá­da­ním - 350 eurOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter