Sony HT-GT1 Sound Bar –hudba bez hraníc

  Naj­nov­ší Sound Bar od So­ny vám zdvih­ne hla­di­nu ad­re­na­lí­nu po­riad­ne hla­si­tým zvu­kom, či už po­ze­rá­te ob­ľú­be­ný film, ale­bo sa za­bá­va­te ce­lú noc s pria­teľ­mi na pár­ty.

  HT-GT1 je do­ko­na­lý prí­ras­tok do kaž­dej obý­vač­ky. S vý­ko­nom 260W a 2,1 ka­ná­lo­vým zvu­kom s po­riad­ny­mi bas­mi, do­dá no­vý roz­mer po­ze­ra­niu te­le­ví­zie, po­čú­va­niu hud­by či hra­niu hier. Te­lo sys­té­mu Soun­dbar ako aj sa­mo­tat­ný subwoofer sa vy­zna­ču­jú pre­cíz­nym spra­co­va­ním z dre­va, kto­ré tl­mí ne­žia­du­ce vib­rá­cie a re­zo­nan­ciu, čím za­ru­ču­je do­ko­na­le čis­tý zvuk. Uni­kát­na tech­no­ló­gia Clear Voi­ce od So­ny je za­se zá­ru­kou de­tail­ne vy­kres­le­né­ho ho­vo­re­né­ho slo­va pri sle­do­va­ní správ ale­bo po­li­tic­kých di­aló­gov.

  Sound Bar mô­že­te pri­po­jiť k te­le­ví­zií, k USB kľú­ču ale­bo jed­no­du­cho pri­po­jí­te aký­koľ­vek MP3 preh­rá­vač - a pár­ty mô­že za­čať. Vďa­ka tech­no­ló­gii Blue­tooth a NFC spá­ru­je­te Sound Bar po­hodl­ne a rých­lo jed­ným do­ty­kom - bez káb­lov a ob­me­dze­ní. Sound Bar mô­že­te na­vy­še jed­no­du­cho ov­lá­dať zo svoj­ho te­le­fó­nu po­mo­cou ap­li­ká­cie Son­gPal, kto­rá je dos­tup­ná za­dar­mo pre iOS aj An­droid.

  Sound Bar spo­loč­ne so subwoof­rom je jed­no­du­cho pre­nos­ný z jed­nej mies­tnos­ti do dru­hej vďa­ka vsta­va­ným rúč­kam. Te­lo Sound Ba­ru pre­cíz­ne se­dí na vr­chu subwoof­ra v ideál­nom uh­le tak, aby zvu­ky tó­nov prú­di­li pria­mo na pos­lu­chá­ča.

  Stla­če­nie tla­čid­la BASS BA­ZU­KA za­ha­lí mies­tnosť do oh­lu­šu­jú­cich ba­sov, kto­ré však nes­trá­ca­jú nič na kva­li­te a čis­to­te rep­ro­duk­cie. Sound Bar na­vy­še vy­ze­rá rov­na­ko dob­re ako znie. Pul­zu­jú­ce LED di­ódy vám spra­via vlas­tnú sve­tel­nú šou v di­vo­kých tó­nov bub­nu­jú­cej hud­by.

  Ak už do­ma má­te audio sys­tém od So­ny, jed­no­du­cho s ním pre­po­jí­te Sound Bar s fuk­ciou Par­ty Chain a zá­ba­va sa mô­že za­čať.

  No­vý HT-GT1 Sound Bar od So­ny bu­de v pre­da­ji od ok­tób­ra 2014 za MOC: 200 eur.  Ohodnoťte článok:
     
   

  24 hodín

  týždeň

  mesiac

  Najnovšie články

  Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
  Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
   
  ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
  Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
   
  ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
  ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
   
  Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
  Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
   
  ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
  Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
   
  Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
  O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
   
  ČR: iNELS v New Del­hi
  Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
   
  TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
  Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
   
   
   
    Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter