Orange rozširuje dostupnosť 4G. Ako prvý ju má AJ pre zákazníkov PREDPLATENÝCH SLUŽIEB

Oran­ge opäť roz­ši­ru­je dos­tup­nosť svo­jej naj­rý­chlej­šej 4G sie­te, kto­rú od jú­la mô­žu vy­uží­vať všet­ci zá­kaz­ní­ci s pau­šál­mi auto­ma­tic­ky a bez ďal­ších pop­lat­kov. Od 3. sep­tem­bra Oran­ge sprís­tup­ňu­je 4G sieť pos­tup­ne aj na SIM kar­tách pred­pla­te­ných slu­žieb, kto­ré ko­mu­ni­ku­jú v sie­ti Oran­ge. Prís­tup k ultra rých­le­mu mo­bil­né­mu inter­ne­tu v 4G sie­ti tak v nas­le­du­jú­cich dňoch zís­ka­jú pos­tup­ne aj zá­kaz­ní­ci služ­by Pri­ma a al­ter­na­tív­ne­ho ope­rá­to­ra Fun­Fón, kto­rý vy­uží­va sieť Oran­geu.

Oran­ge sa sna­ží sprís­tup­niť vý­ho­dy su­per rých­lej 4G sie­te čo naj­šir­šie­mu ok­ru­hu zá­kaz­ní­kov.

„Te­ší­me sa z to­ho, že zá­kaz­ní­ci Oran­geu po­zi­tív­ne pri­ja­li mož­nosť vy­uží­vať svo­je mo­bil­né za­ria­de­nia napl­no a sur­fo­vať naj­vyš­ší­mi mož­ný­mi rých­los­ťa­mi vďa­ka 4G inter­ne­tu, kto­rý sme im pri­nies­li bez zby­toč­ných ba­riér a pop­lat­kov. Už te­raz tvo­rí 4G pre­vádz­ka viac ako 4 % cel­ko­vej mo­bil­nej dá­to­vej pre­vádz­ky v Oran­gei. Sna­ží­me sa, aby čo naj­viac zá­kaz­ní­kov moh­lo v Oran­gei vy­uží­vať vý­ho­dy 4G sie­te, pre­to ju ako pr­vý ope­rá­tor sprís­tup­ňu­je­me aj pre zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných slu­žieb," uvie­dol Pa­vol Lan­ča­rič, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko.

Prís­tup do 4G sie­te bu­de Oran­ge sprís­tup­ňo­vať na pred­pla­te­ných kar­tách pos­tup­ne prib­liž­ne do po­lo­vi­ce sep­tem­bra. O ak­ti­vá­cii prís­tu­pu do 4G sie­te bu­dú zá­kaz­ní­ci v naj­bliž­ších dňoch in­for­mo­va­ní aj SMS sprá­vou. Pre vy­uží­va­nie 4G inter­ne­tu v sie­ti Oran­ge sta­čí, ak ma­jú zá­kaz­ní­ci ak­ti­vo­va­ný prís­tup k dá­to­vým služ­bám a mo­bil­né za­ria­de­nia pod­po­ru­jú­ce 4G sie­te.

Oran­ge in­ten­zív­ne pra­cu­je na roz­ši­ro­va­ní svo­jej naj­mo­der­nej­šej 4G sie­te. Už te­raz je sieť 4. ge­ne­rá­cie od Oran­geu dos­tup­ná v Bra­tis­la­ve, Ko­ši­ciach a Ban­skej Bys­tri­ci. Do kon­ca ro­ka ju Oran­ge sprís­tup­ní do ďal­ších 21 miest Slo­ven­ska, čím pok­ry­je tak­mer 30 % po­pu­lá­cie. Ok­rem to­ho Oran­ge ďa­lej roz­ši­ru­je aj svo­ju 3G sieť, vďa­ka čo­mu sa rých­ly inter­net dos­ta­ne aj do vi­diec­kych ob­las­tí. Ku kon­cu ro­ka tak pok­ry­tie rých­le­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu od Oran­geu prek­ro­čí 90 % po­pu­lá­cie.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter