Samsung vyhlásil finalistov prvého kola súťaže pre vývojárov aplikácií „Samsung Gear App Challenge“

Spo­loč­nosť Sam­sung zve­rej­ni­la 200 ús­peš­ných ap­li­ká­cií, kto­ré pos­tú­pi­li z 1. ko­la sú­ťa­že pre vý­vo­já­rov mo­bil­ných ap­li­ká­cií Sam­sung Gear App Challen­ge 2014.

Sú­ťaž bo­la vy­hlá­se­ná v má­ji toh­to ro­ku s cie­ľom pod­po­riť úsi­lie vý­vo­já­rov z ce­lé­ho sve­ta k vy­tvo­re­niu ap­li­ká­cií op­ti­ma­li­zo­va­ných pre no­si­teľ­né prís­lu­šen­stvo Sam­sung. Cel­ko­vo bo­lo do sú­ťa­že prih­lá­se­ných 980 ap­li­ká­cií, me­dzi kto­rý­mi ne­chý­ba­li ap­li­ká­cie LBS (Lo­ca­tion Ba­sed Servic­e) pra­cu­jú­ce s ak­tuál­nou po­zí­ciou pou­ží­va­te­ľa, ale­bo ap­li­ká­cie pre plá­no­va­nie ča­su, RSS čí­tač­ky, her­né ap­li­ká­cie a množ­stvo ďal­ších. Prih­lá­si­li sa vý­vo­já­ri zo 69 kra­jín vrá­ta­ne Čes­kej re­pub­li­ky a Slo­ven­ska.

„Ta­ký zá­ujem zo stra­ny vý­vo­já­rov nás veľ­mi te­ší. Ich nad­še­nie pre seg­ment no­si­teľ­né­ho prís­lu­šen­stva Gear je viac ako zre­teľ­ný a pod­po­ru­je to aj na­šu sna­hu vy­ví­jať za­ria­de­nia, kto­ré uží­va­te­ľom roz­ší­ria mož­nos­ti a dop­ra­jú neo­by­čaj­né zá­žit­ky," po­ve­dal Won-Pyo Hong, pre­zi­dent a ria­di­teľ Me­dia So­lu­tion Cen­ter. „Úspech sú­ťa­že do­ka­zu­je vzras­ta­jú­ci po­ten­ciál na tr­hu no­si­teľ­né­ho prís­lu­šen­stva, a pre­to bu­de­me na­ďa­lej pod­po­ro­vať úsi­lie vý­vo­já­rov pri tvor­be no­vých ap­li­ká­cií."

V pr­vom ko­le bo­lo hlav­ný­mi kri­té­ria­mi po­cho­pe­nie vlas­tnos­tí ho­di­niek Gear, prí­nos ap­li­ká­cie pre ich uží­va­te­ľov a jej uni­kát­nosť. 200 ús­peš­ných účas­tní­kov zís­ka­lo 2 000 USD a pos­tú­pi­lo do ďal­šie­ho ko­la. Dru­hé ko­lo zú­ži vý­ber na 40 fi­na­lis­tov, kto­rí sa mô­žu te­šiť na po­diel z fi­nan­čnej čias­tky 850 000 USD.

Cel­ko­vý ví­ťaz zís­ka 100 000 USD a 10 naj­lep­ších ap­li­ká­cií bu­de na­vy­še za­ra­de­ných do ve­rej­nej sú­ťa­že o Ce­nu po­pu­la­ri­ty. Jej ví­ťaz po­tom zís­ka BMW i3.

De­sať fi­na­lis­tov bu­de vy­hlá­se­ných v prie­be­hu kon­fe­ren­cie Sam­sung De­ve­lo­pers Con­fe­ren­ce, kto­rá sa ko­ná v Mos­co­ne West Cen­ter v San Fran­cis­cu od 11. do 13. no­vem­bra 2014. Fi­na­lis­ti bu­dú na kon­fe­ren­ciu poz­va­ní a dos­ta­nú tu mož­nosť svo­je ap­li­ká­cie predsta­viť.

Zoz­nam 200 fi­na­lis­tov pr­vé­ho ko­la náj­de­te na strán­kach Sam­sung Gear App Challen­ge http://gea­rapp.challen­ge­post.com/sub­mis­sions.

Zdroj: SAMSUNGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter