O2 prináša internetový XXL balíček a zvyšuje rýchlosť dát po prečerpaní limitu

O2 pri­ná­ša zá­kaz­ní­kom no­vý ba­lí­ček O2 Inter­net XXL, s kto­rým ma­jú zá­kaz­ní­ci k dis­po­zí­cii až 5 GB dát. Zá­ro­veň O2 vý­raz­ne zvy­šu­je rých­losť dát po pre­čer­pa­ní ba­líč­kov z pô­vod­ných 16 na 48 kBps.

„V O2 vy­lep­šu­je­me dá­to­vú po­nu­ku pre zá­kaz­ní­kov a pri­ná­ša­me im úpl­ne no­vý inter­ne­to­vý ba­lí­ček, kto­rý us­po­ko­jí aj ná­roč­nej­ších zá­kaz­ní­kov. 5 GB ob­jem si mô­žu jed­no­du­chým ob­no­ve­ním ba­líč­ka až zdvoj­ná­so­biť. Zá­ro­veň chce­me zá­kaz­ní­kom uľah­čiť pou­ží­va­nie inter­ne­tu aj po pre­čer­pa­ní dát a pre­to sme sa roz­hod­li až troj­ná­sob­ne zvý­šiť rých­losť," uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

Inter­net XXL

O2 pri­dá­va od 26. augus­ta mož­nosť ak­ti­vá­cie no­vé­ho inter­ne­to­vé­ho ba­líč­ka pod náz­vom XXL. Ba­lí­ček v ce­ne 15 eur bu­de ob­sa­ho­vať dá­ta v ob­je­me 5 GB, pri­čom zá­kaz­ník si ho mô­že ob­no­viť za pop­la­tok 10 eur.

Zjed­no­te­nie rých­los­ti sur­fo­va­nia po prek­ro­če­ní pred­pla­te­né­ho ob­je­mu dát

O2 zjed­no­cu­je a zvy­šu­je zá­kaz­ní­kom rých­losť sur­fo­va­nia po prek­ro­če­ní ob­je­mu dát z pô­vod­ných 16 kBps až na te­raj­ších 48 kBps. Zme­na sa dot­kne všet­kých ba­líč­kov Inter­net S, Inter­net M, Inter­net L, Inter­net XL, no­vé­ho Inter­net XXL aj služ­by Inter­net na deň.

Inter­net na deň

Aj naj­men­ší z po­nu­ky inter­ne­tov, kto­rý má plat­nosť len v je­den deň, prej­de no­vou úp­ra­vou. Od 26. augus­ta O2 nas­ta­vi­lo no­vý den­ný li­mit v ob­je­me 250 MB za ce­nu 50 cen­tov. Zá­kaz­ní­ci si ho mô­žu po je­ho pre­sur­fo­va­ní ob­no­viť s pl­nou rých­los­ťou za ďal­ších 50 cen­tov. Tak­to mô­že zá­kaz­ník ob­no­vo­vať služ­bu bez ob­me­dzenia, koľ­kok­rát sa roz­hod­ne. Ak ju neob­no­ví, mô­že aj na­ďa­lej sur­fo­vať na inter­ne­te rých­los­ťou 48 kBps. Služ­ba je vhod­ná pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí inter­net vo svo­jom mo­bi­le ne­vyu­ží­va­jú kaž­dý deň.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter