O2 zvyšuje objem dát v O2 Paušáloch

O2 zá­kaz­ní­kom Zla­té­ho a Pla­ti­no­vé­ho O2 Pau­šá­lu auto­ma­tic­ky a bez­plat­ne zdvoj­ná­so­bu­je ob­jem dát. Po no­vom tak zá­kaz­ní­ci Zla­té­ho Pau­šá­lu mô­žu na­mies­to 500 MB vy­uží­vať až 1 GB dát a pla­ti­no­ví zá­kaz­ní­ci až 2 GB na­mies­to jed­né­ho. To však nie je všet­ko: Ak si zá­kaz­ní­ci neup­lat­nia bo­nus na te­le­fón, zís­ka­va­jú mož­nosť vy­uží­vať eš­te vý­raz­nej­šie ob­je­my dát bez oh­ľa­du na to, kto­rý z pia­tich O2 Pau­šá­lov ma­jú ak­ti­vo­va­ný.

„Zá­kaz­ní­kom všet­kých O2 Pau­šá­lov vy­lep­šu­je­me dá­to­vú po­nu­ku pri­dá­va­ním dát do prog­ra­mov i mož­nos­ťou zvý­šiť si dá­ta po­mo­cou služ­by Inter­net+. S Pla­ti­no­vým Pau­šá­lom tak bu­dú mať auto­ma­tic­ky k dis­po­zí­cii až 2 GB dát. Ak sa roz­hod­nú ne­vyu­žiť bo­nus na te­le­fón, so služ­bou Inter­net+ bu­dú mať za nez­me­ne­nú ce­nu k dis­po­zí­cii až 5 GB dát," uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

O2 Pau­šál s no­vým ob­je­mom dát

No­ví aj exis­tu­jú­ci zá­kaz­ní­ci prog­ra­mu O2 Pau­šál bu­dú môcť od 26. augus­ta vy­uží­vať šted­rej­šie ob­je­my dá­to­vých ba­líč­kov za­hr­nu­tých v rám­ci ich prog­ra­mu.

Zme­na ob­je­mov dát od 26. augus­ta 2014

O2 Pau­šál

Mod­rý

Strie­bor­ný

Zla­tý

Pla­ti­no­vý

Di­aman­to­vý

Me­sač­ný pop­la­tok

15 €

20 €

30 €

45 €

65 €

Pô­vod­ný ob­jem dát

100 MB

500 MB

500 MB

1 GB

-

No­vý ob­jem dát

100 MB

500 MB

1 GB

2 GB

15 GB

Ob­no­va dát

3 €

3 €

3 €

3 €

10 €

Služ­ba Inter­net+ pre prog­ram O2 Pau­šál

So služ­bou Inter­net+ si mô­žu zá­kaz­ní­ci na­vý­šiť štan­dard­ný ob­jem dát vo svo­jom O2 Pau­šá­le eš­te viac. Po­kiaľ zá­kaz­ní­ci ne­vyu­ži­jú bo­nus na te­le­fón od O2, služ­ba Inter­net+ je pre nich bez­plat­ná.

Pri všet­kých pau­šá­loch bu­dú mať zá­kaz­ní­ci O2 auto­ma­tic­ky pred­nas­ta­ve­né dá­to­vé ba­líč­ky, (O2 Inter­net S, O2 Inter­net M, O2 Inter­net L, O2 Inter­net XL a O2 Inter­net XXL), kto­ré si mô­žu ke­dy­koľ­vek na­vý­šiť.

Zá­kaz­ník, kto­rý vy­uží­va bo­nus na te­le­fón a chce si zvý­šiť ob­jem dát pros­tred­níc­tvom služ­by Inter­net+ od 26. augus­ta 2014

O2 Pau­šál

Mod­rý

Strie­bor­ný

Zla­tý

Pla­ti­no­vý

Di­aman­to­vý

No­vý ob­jem dát

100 MB

500 MB

1 GB

2 GB

15 GB

Ob­no­va dát

3 €

3 €

3 €

3 €

10 €

Inter­net+

zvý­še­ný ob­jem dát

500 MB

1 GB

2 GB

5 GB

20 GB

Me­sač­ný pop­la­tok

3 €

3 €

3 €

3 €

3 €

Ob­no­va dát po na­vý­še­ní ba­líč­ka

3 €

3 €

3 €

10 €

10 €

Zá­kaz­ník, kto­rý ne­vyu­ží­va bo­nus na te­le­fón a chce si zvý­šiť ob­jem dát pros­tred­níc­tvom služ­by Inter­net+ od 26 augus­ta 2014

O2 Pau­šál

Mod­rý

Strie­bor­ný

Zla­tý

Pla­ti­no­vý

Di­aman­to­vý

No­vý ob­jem dát

100 MB

500 MB

1 GB

2 GB

15 GB

Ob­no­va dát

3 €

3 €

3 €

3 €

10 €

Inter­net+

zvý­še­ný ob­jem dát

500 MB

1 GB

2 GB

5 GB

20 GB

Me­sač­ný pop­la­tok

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Ob­no­va dát po na­vý­še­ní ba­líč­ka

3 €

3 €

3 €

10 €

10 €

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter