O2 zvyšuje bonus na telefóny a tablety

O2 pri­ná­ša od dnes svo­jim zá­kaz­ní­kom až o tre­ti­nu vý­hod­nej­ší bo­nu­so­vý sys­tém na kú­pu no­vé­ho za­ria­de­nia. No­vé at­rak­tív­nej­šie bo­nu­sy mô­žu vy­užiť zá­kaz­ní­ci O2 Pau­šá­lov, ale aj zá­kaz­ní­ci služ­by O2 Mo­bil+.

„V O2 pla­tí, že zá­kaz­ní­kov mo­bil­ných slu­žieb ne­via­že­me, na­vy­še im pri­dá­va­me bo­nus na kú­pu za­ria­de­nia. Od dnes je to eš­te vý­hod­nej­šie, nap­rík­lad s Pla­ti­no­vým O2 Pau­šá­lom ma­jú k dis­po­zí­cii bo­nus na kú­pu za­ria­de­nia vo vý­ške až 384 eur. Zá­kaz­ník si mô­že bo­nus up­lat­niť nie­len na kú­pu te­le­fó­nu, ale aj tab­le­tu. Vý­ber je len na ňom," uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

O2 Pau­šál s no­vým bo­nu­som na te­le­fón

O2 pri­dá­va od 26. augus­ta no­vým zá­kaz­ní­kom prog­ra­mu O2 Pau­šál až o 33 % vy­šší bo­nus na te­le­fón ako do­te­raz, kto­rý im bu­de z fak­tú­ry od­pi­so­vať 24 me­sia­cov. O2 Pau­šál je od dnes eš­te vý­hod­nej­ší a zá­kaz­ní­ci mô­žu vy­uží­vať nie­len bez­plat­né SMS zo Slo­ven­ska a Čes­kej re­pub­li­ky do ce­lej Európ­skej únie, vo­la­nia v rám­ci svoj­ho ta­ri­fu, či už ob­sa­hu­jú­ce dá­ta, ale s no­vým bo­nu­so­vým sys­té­mom sa mô­žu od­me­niť eš­te lep­ším smar­tfó­nom.

Rov­na­ko O2 pri­dá­va na­vý­še­nie bo­nu­su aj pri prog­ra­me O2 Inter­net s bo­nu­som a to zo 198 eur na 264 eur.

O2 Mo­bil+ po no­vom pre O2 Fér aj O2 Mo­ja Fir­ma

Vy­lep­še­nie neo­biš­lo ani služ­bu O2 Mo­bil+. Po no­vom si zá­kaz­ní­ci roz­lo­žia ce­nu te­le­fó­nu na úvod­nú plat­bu a 24 me­sač­ných pla­tieb, vďa­ka čo­mu si bu­dú môcť do­vo­liť kú­piť aj drah­šie za­ria­de­nie. No­vé vy­lep­še­né pod­mien­ky pla­tia až od no­vej ak­ti­vá­cie, te­da zá­kaz­ní­kov, kto­rí už služ­bu vy­uží­va­jú, sa ne­dot­kne.

O2 zá­ro­veň pri­da­lo no­vú hod­no­tu k služ­be O2 Mo­bil+, s kto­rou mô­žu po­čas 24 me­sia­cov spla­tiť svoj mo­bil­ný te­le­fón for­mou me­sač­ných pla­tieb vo vý­ške 22 eur.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter