Študentom zostávajú necelé 2 mesiace, na získanie finančnej podpory z AXA Fondu

Pres­ne do 17. ok­tób­ra 2014 sa mô­žu uchá­dzať o fi­nan­čnú pod­po­ru z gran­to­vé­ho prog­ra­mu AXA Fond ta­len­to­va­ní štu­den­ti. Všet­ci tí, kto­rých za­ují­ma­jú ve­dy ako fy­zi­ka, chémia, či bio­ló­gia, sú vo ve­ku do 26 ro­kov, ma­jú vý­bor­né štu­dij­né vý­sled­ky a cel­ko­vý prí­jem ich do­mác­nos­ti nep­re­sa­hu­je 1 000 eur. Ak uve­de­né pod­mien­ky štu­dent spĺňa, sta­čí ak sa za­re­gis­tru­je pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vej strán­ky: http://www.axafond.sk/re­gis­tra­cia/.

V po­ra­dí už štvr­tý roč­ník gran­to­vé­ho prog­ra­mu chce po­môcť na­da­ným štu­den­tom, kto­rých so­ciál­na si­tuácia neu­mož­ňu­je napl­no roz­vi­núť svoj ta­lent. O fi­nan­čnú pod­po­ru pre svo­je vý­skum­né a ve­dec­ké pro­jek­ty sa mô­žu uchá­dzať mla­dí ľu­dia z ce­lé­ho Slo­ven­ska, kto­rí chcú na­čer­pať skú­se­nos­ti v za­hra­nič­ní, vzde­lá­vať sa a rásť.

Do­te­raz AXA Fond pod­po­ril 36 ši­kov­ných mla­dých ľu­dí a pre­roz­de­lil im na pro­jek­ty vzde­lá­va­nia cel­ko­vo viac ako 85 000 eur. „Vďa­ka pod­po­re z AXA Fon­du som si moh­la na­kú­piť od­bor­nú li­te­ra­tú­ru pot­reb­nú k štú­diu neu­ro­vied," uvied­la Sil­via Hná­to­vá z To­poľ­čian, kto­rá sa ako jed­na z má­la Slo­ve­niek dos­ta­la na pres­tíž­nu Cam­brid­ges­kú uni­ver­zi­tu vo Veľ­kej Bri­tá­nii a dru­hý roč­ník štú­dia ukon­či­la so znám­kou Up­per Se­cond, te­da dru­hou naj­lep­šou v rám­ci brit­ské­ho sys­té­mu.

V tom­to roč­ní­ku je zno­va prip­ra­ve­ných viac ako 25 000 eur. Uchá­dzať sa o ne je veľ­mi jed­no­du­ché. Po re­gis­trá­cii na inter­ne­to­vej strán­ke je pot­reb­né navr­hnúť pro­jekt, čo zna­me­ná opí­sať, na čo prí­pad­nú fi­nan­čnú pod­po­ru štu­dent vy­uži­je, zos­ta­viť pred­pok­la­da­ný roz­po­čet a do­lo­žiť pot­reb­né potvr­de­nia, kto­ré si vy­ža­du­je šta­tút gran­to­vé­ho prog­ra­mu. Všet­ky in­for­má­cie náj­du zá­ujem­co­via na www.axafond.sk.

Pod­po­ru z AXA Fon­du je mož­né vy­užiť nap­rík­lad na reali­zá­ciu kon­krét­ne­ho vý­skum­né­ho, či ve­dec­ké­ho pro­jek­tu, štú­dia na za­hra­nič­nej uni­ver­zi­te, na účasť na ve­dec­kých kon­fe­ren­ciách a se­mi­ná­roch a ďal­šie ak­ti­vi­ty sú­vi­sia­ce s reali­zá­ciou pred­lo­že­né­ho pro­jek­tu. O naj­zau­jí­ma­vej­ších pro­jek­toch roz­hod­ne po­ro­ta, jed­not­li­vé pro­jek­ty však mô­že pod­po­riť aj ši­ro­ká ve­rej­nosť, a to pros­tred­níc­tvom fa­ce­boo­ko­vej strán­ky AXA Slo­ven­sko do kon­ca no­vem­bra 2014.

Viac in­for­má­cií o pod­mien­kach na www.axafond.sk ale­bo fa­ce­book.com/AXAS­lo­ven­sko.

Zdroj: AXA SlovenskoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter