Novinky pre mobilné dáta v Telekome: LTE bez príplatku, viac dát pre paušály a zdieľanie dát na viacerých SIM kartách

Te­le­kom uve­die 27. augus­ta 2014 via­ce­ré no­vin­ky pre vy­uží­va­nie mo­bil­ných dát v sie­ťach 3G i 4G. Me­nia sa pod­mien­ky pou­ží­va­nia dát v LTE sie­ti, vy­uži­tie dát na Hap­py prog­ra­moch a do po­nu­ky pri­bud­ne no­vá služ­ba zdie­ľa­nia dát.

No­vé pod­mien­ky pre sur­fo­va­nie v LTE sie­ti

Od 27. augus­ta 2014 mô­žu no­ví aj exis­tu­jú­ci zá­kaz­ní­ci od Hap­py XS sur­fo­vať v LTE sie­ti auto­ma­tic­ky v rám­ci svo­jich dá­to­vých ba­lí­kov. Vďa­ka to­mu zá­kaz­ní­ci Hap­py sur­fu­jú v LTE sie­ti bez príp­lat­ku.

Viac dát pre vy­ššie pau­šá­ly Hap­py

Te­le­kom zá­ro­veň pri­dá no­vým i exis­tu­jú­cim zá­kaz­ní­kom vy­šších prog­ra­mov Hap­py ďal­šie dá­ta na­vy­še. V Hap­py XL bu­de po no­vom už 4 000 MB me­sač­ne a Hap­py XXL bu­de ob­sa­ho­vať 6 000 MB me­sač­ne.

Ďal­šou no­vin­kou bu­de zjed­no­te­nie rých­los­ti po vy­čer­pa­ní ba­lí­ka dát v Hap­py prog­ra­moch na 64 kbps. Zá­kaz­ní­ci Hap­py XS, S či M mô­žu sur­fo­vať rých­lej­šie (do­te­raz ma­li rých­losť 32 kbps).

No­vé pod­mien­ky do­ku­po­va­nia dát

Ak zá­kaz­ník prek­ro­čí svoj ba­lík dát v prog­ra­me Hap­py, bu­de si môcť do­kú­piť ďal­šie dá­ta a vy­uží­vať 3G či 4G sieť pl­nou rých­los­ťou. Te­le­kom po­núk­ne ba­lík s dá­ta­mi pod­ľa ty­pu Hap­py, kto­ré zá­kaz­ník vy­uží­va:

- 500 MB za 5,99 € (pre Hap­py XS, S, M a XL vo­la­nia)
- 1 000 MB za 5,99 € (pre Hap­py L, XL a XXL)

Z por­tfó­lia prog­ra­mov Hap­py vy­pad­ne dopl­nko­vý Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net v mo­bi­le - ten­to ba­lí­ček si už zá­kaz­ní­ci ne­bu­dú môcť ak­ti­vo­vať.

Dá­to­vá po­nu­ka v rám­ci pau­šá­lov Hap­py bu­de nas­le­dov­ná:

Prog­ram

XS

S

M

XL vo­la­nia

L

XL

XXL

Inter­net pl­ná rých­losť

100 MB

200 MB

500 MB

500 MB

2000 MB

4000 MB

6000 MB

Rých­losť po vy­čer­pa­ní

64 kbps

64 kbps

64 kbps

64 kbps

64 kbps

64 kbps

64 kbps

Ďal­ší ba­lík s pl­nou rých­los­ťou po 5,99 €

500 MB

500 MB

500 MB

500 MB

1 000 MB

1 000 MB

1 000 MB

LTE za­hr­nu­té aj v prog­ra­moch Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net

Sur­fo­vať v LTE bu­dú môcť auto­ma­tic­ky aj zá­kaz­ní­ci s USB mo­de­mom či na tab­le­te vy­uží­va­jú­ci prog­ra­my Neob­me­dze­ný mo­bil­ný inter­net. Do 4G sie­te sa dos­ta­nú pri pod­po­ro­va­nom za­ria­de­ní bez príp­lat­ku.

Zá­ro­veň Te­le­kom zme­ní zjed­no­tí do­da­toč­né dá­to­vé ba­líč­ky pre prog­ra­my. Od 27. augus­ta 2014 si mô­žu zá­kaz­ní­ci do­kú­piť je­den 2 GB ba­lík za 6,99 €.

Prog­ram

NMI 1

NMI 2

NMI 3

Inter­net pl­ná rých­losť

2 GB

5 GB

10 GB

Rých­losť po vy­čer­pa­ní

64 kbps

64 kbps

64 kbps

Ďal­ší ba­lík s pl­nou rých­los­ťou po 6,99 €

2 GB

2 GB

2 GB

No­vá služ­ba Zdie­ľa­nie dát

Te­le­kom uve­die no­vú služ­bu zdie­ľa­nia dát, pri­már­ne ur­če­nú zá­kaz­ní­kom, kto­rí vlas­tnia via­ce­ré za­ria­de­nia (smar­tfón, tab­let) a ne­mi­nú všet­ky dá­ta zo svoj­ho Hap­py pau­šá­lu na je­di­nom prís­tro­ji.

Zá­kaz­ník si mô­že ak­ti­vo­vať ďal­šie 2 SIM kar­ty, kto­ré zdie­ľa­jú je­ho ba­lík dát v rám­ci Hap­py. Nap­rík­lad pri Hap­py L má 2 000 MB a tie vy­uži­je na pri­már­nej SIM kar­te so smar­tfó­nom i se­kun­dár­nej SIM kar­te na svo­jom tab­le­te.

Za kaž­dú SIM kar­tu na zdie­ľa­nie dát za­pla­tí zá­kaz­ník 2,99 € me­sač­ne, ak je via­za­ný na Hap­py, resp. 3,99 € me­sač­ne pri vy­uží­va­ní bez via­za­nos­ti.

Kar­ta so zdie­ľa­ním dát pod­po­ru­je aj sur­fo­va­nie v 4G sie­ti a cez Hap­py mož­no do­kú­piť aj extra dá­ta pre pre­no­sy pl­nou rých­los­ťou.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter