Prieskum: trh technického spotrebného tovaru medziročne narástol o takmer 10 %. Rástli všetky sektory s výnimkou fota.

Te­le­ko­mu­ni­ká­cie: Tr­va­jú­ci rast

Trh te­le­ko­mu­ni­ká­cií vy­ká­zal op­ro­ti rov­na­ké­mu ob­do­biu mi­nu­lé­ho ro­ka ná­rast o viac ako 22 % z hľa­dis­ka hod­no­ty. Ce­lý trh je do znač­nej mie­ry ov­plyv­ňo­va­ný vý­vo­jom smar­tfó­nov, kto­ré sa opäť po­hy­bo­va­li v čier­nych čís­lach. Po­zi­tív­ne sa tiež vy­ví­jal trh slú­chadiel s mik­ro­fó­nom. Na­ďa­lej zá­kaz­ní­ci dá­va­jú pred­nosť do­ty­ko­vým te­le­fó­nom s väč­šou uh­lo­prieč­kou dis­ple­ja.

Spot­reb­ná elek­tro­ni­ka: Pok­ra­ču­je oži­ve­nie na TV tr­hu

V dru­hom kvar­tá­li ro­ku 2014 sa eš­te zvý­ši­lo tem­po ras­tu za­ča­té v pred­chá­dza­jú­com kvar­tá­li. Me­dzi­roč­ne to bo­lo o tak­mer 11 % z hľa­dis­ka hod­no­ty.

Vý­znam­nú úlo­hu na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky hra­jú te­le­ví­zie, kto­ré po­mer­ne znač­ne na­rást­li. Pok­ra­ču­je trend sme­rom k veľ­kým ob­ra­zov­kám a vi­di­teľ­ný po­diel na tr­hu už ma­jú tak­tiež UltraHD te­le­ví­zo­ry.

Väč­ši­nu os­tat­ných ka­te­gó­rií na­ďa­lej spre­vá­dza­li ne­ga­tív­ne tren­dy, ale je tu nie­koľ­ko vý­ni­miek s veľ­mi po­zi­tív­nym vý­vo­jom, ako napr. soun­dba­ry a do­ko­va­cie rep­ro­duk­to­ry.

Fo­to trh: Opäť v čer­ve­ných čís­lach

Trh di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­tov sa na­ďa­lej oci­tá v dvoj­ci­fer­ných čer­ve­ných čís­lach. Za ne­ga­tív­nym vý­vo­jom sto­jí pre­dov­šet­kým seg­ment naj­lac­nej­ších kom­pak­tov s pev­ným ob­jek­tí­vom nah­ra­dzo­va­ný pos­tup­ne smar­tfón­mi, kto­ré sú schop­né fo­tiť v od­po­ve­da­jú­cej kva­li­te. Nao­pak, zá­kaz­ní­ci dá­va­jú pred­nosť so­fis­ti­ko­va­nej­ším fo­toa­pa­rá­tom z ra­dov zr­kad­lo­viek a kom­pak­tov s vý­men­ným ob­jek­tí­vom. Do­pyt tiež ras­tie po kom­pak­toch s pev­ným ob­jek­tí­vom s veľ­kým sen­zo­rom.

Ma­lé do­má­ce spot­re­bi­če: Rast pok­ra­ču­je aj v 2. štvrťro­ku 2014

V po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím mi­nu­lé­ho ro­ku, trh ma­lých do­má­cich spot­re­bi­čov rás­tol tak­mer o 10 %.

Ka­te­gó­rie, kto­ré za­zna­me­na­li naj­výz­nam­nej­ší ná­rast, bo­li ku­chyn­ské ro­bo­ty, vy­sá­va­če, ho­le­nie a ká­vo­va­ry. Os­tat­né pro­duk­to­vé ka­te­gó­rie ako stroj­če­ky na vla­sy, fé­ny a od­šťa­vo­va­če tak­tiež rást­li.

Veľ­ké do­má­ce spot­re­bi­če: Po­zi­tív­ny vý­voj tr­hu od za­čiat­ku ro­ka

V dru­hom štvrťro­ku 2014 vy­ká­zal trh veľ­kých do­má­cich spot­re­bi­čov rast o viac ako 10 % a pok­ra­čo­val tak v po­zi­tív­nom vý­vo­ji z pred­chá­dza­jú­ce­ho štvrťro­ku.

K to­mu­to vý­vo­ju pris­pe­li všet­ky ka­te­gó­rie, naj­mä však su­šič­ky, umý­vač­ky ria­du a práč­ky. Vý­voj pre­da­ja cez inter­net bol sil­nej­ší, ale tak­tiež tra­dič­ný pre­daj rás­tol. Po­diel me­dzi vsta­va­ný­mi a voľ­ne sto­ja­ci­mi spot­re­bič­mi os­tal na rov­na­kej úrov­ni.

In­for­mač­né tech­no­ló­gie: Rast tr­hu pok­ra­ču­je

Trh in­for­mač­ných tech­no­ló­gií za­zna­me­nal ob­ra­to­vo ná­rast aj v dru­hom štvrťro­ku v po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím mi­nu­lé­ho ro­ku. K po­zi­tív­ne­mu vý­vo­ju naj­viac pris­pe­li stol­né a pre­nos­né po­čí­ta­če aj vďa­ka ukon­če­niu pod­po­ry ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows XP. V rám­ci pre­nos­ných po­čí­ta­čov sa vý­raz­ne da­ri­lo ultra­ten­kým za­ria­de­niam, kto­rých po­diel sa na cel­ko­vom ob­je­me prib­lí­žil k 10 %. Mo­ni­to­ry s uh­lo­prieč­kou 24 a viac pal­cov za­zna­me­na­li vý­raz­ný rast a bo­li tak schop­né udr­žať ce­lú ka­te­gó­riu v čier­nych čís­lach.

Kan­ce­lár­ska tech­ni­ka: trh me­dzi­roč­ne rás­tol

Tr­žby v sek­to­re kan­ce­lár­skej tech­ni­ky za­zna­me­na­li po­zi­tív­ny vý­voj, cel­ko­vá hod­no­ta pre­da­jov v po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku vzrást­la o 7 %. K cel­ko­vé­mu ras­tu tr­žieb v sek­to­re kan­ce­lár­skej tech­ni­ky na­ďa­lej pris­pie­val naj­mä seg­ment la­se­ro­vých mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní. V rám­ci at­ra­men­to­vé­ho tr­hu po­tom v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní rást­la hod­no­ta pre­da­jov jed­noú­če­lo­vých tla­čiar­ní.

GfK TE­MAX® Slo­va­kia: Spot­re­bi­teľ­ská dô­ve­ra sa mier­ne zvy­šu­je

Spot­re­bi­teľ­ská dô­ve­ra sa mier­ne zvy­šu­je a to má po­zi­tív­ny do­pad na pre­daj tech­nic­ké­ho spot­reb­né­ho to­va­ru.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter