Nový slovenský e-shop objavil dieru na trhu a založil www.zahradnehry.sk

V jú­li 2014 od­štar­to­val svo­je pô­so­be­nie na inter­ne­to­vom tr­hu pr­vý slo­ven­ský e-shop za­me­ra­ný na pre­daj spo­lo­čen­ských hier a ak­ti­vít ur­če­ných do exte­rié­ru s náz­vom Zá­hrad­né hry a s do­mé­nou www.za­hrad­neh­ry.sk.

Ho­ci po­pu­la­ri­ta gri­lo­va­nia a zá­hrad­ných os­láv stú­pa aj na Slo­ven­sku, mož­nos­tí spo­lo­čen­skej zá­ba­vy v zá­hra­de je veľ­mi má­lo. Ten­to ne­dos­ta­tok po­cí­ti­li na vlas­tnej ko­ži aj za­kla­da­te­lia e-sho­pu. „Na Slo­ven­sku po­dob­né špe­cia­li­zo­va­né zá­hrad­né hry nie sú veľ­mi dos­tup­né, pri ob­jed­náv­ke zo za­hra­ni­čia za­sa mu­sí­te po­čí­tať s dl­hý­mi do­da­cí­mi le­ho­ta­mi. Pre­to sme sa roz­hod­li jed­nu z ta­kých­to hier vy­tvo­riť svoj­po­moc­ne pre blíz­kych na na­šej svad­be. Ľudí to za­uja­lo na­toľ­ko, že nám na­pad­lo po­núk­nuť po­dob­né hry aj slo­ven­ské­mu tr­hu. Od tej­to my­šlien­ky bol už len krô­čik k za­lo­že­niu e-sho­pu, kto­rý by jed­nak dis­tri­buo­val zá­hrad­né hry zo za­hra­ni­čia, prí­pad­ne by po­nú­kal pro­duk­ciu od slo­ven­ských vý­rob­cov,vy­svet­ľu­je Kris­tí­na Ha­va­so­vá, spo­lu­zak­la­da­teľ­ka e-sho­pu Zá­hrad­né hry.

Inter­ne­to­vý ob­chod bol zá­ro­veň pod­ľa pre­vádz­ko­va­te­ľov e-sho­pu tou naj­lep­šou ces­tou, ako vy­užiť ich pred­chá­dza­jú­ce via­croč­né skú­se­nos­ti s pre­da­jom cez inter­net. Z množ­stva za­ují­ma­vých zá­bav­ných hier, ako nap­rík­lad Veľ­ké do­mi­no či kol­ky Möllky, tre­ba spo­me­núť aj Zá­hrad­nú ve­žu Ak­ti­vi­ty, kto­rá bo­la pr­vým pro­duk­tom v po­nu­ke e-sho­pu. Hra spo­čí­va v pre­sú­va­ní dre­ve­ných hra­no­lov zo spod­ných čas­tí na vr­chol ve­že bez to­ho, aby spad­la.

K ve­ži pris­lú­cha­jú kar­tič­ky, kto­ré hrá­čom dá­va­jú po­ky­ny na pl­ne­nie rôz­nych ak­ti­vít zá­bav­ných úloh. „Keď­že tá­to hra vo vy­ho­to­ve­ní do zá­hra­dy nie je na Slo­ven­sku zná­ma, roz­hod­li sme sa tú­to for­mu zá­ba­vy spros­tred­ko­vať slo­ven­ským klien­tom po­mo­cou pro­pa­gač­né­ho vi­dea. V sú­vis­los­ti s pr­vým pro­duk­tom sme v ob­do­bí le­ta od­štar­to­va­li aj roz­lič­né pro­mo ak­cie vo veľ­koob­cho­doch so zá­hrad­ný­mi pot­re­ba­mi, či v rám­ci ve­rej­ných po­du­ja­tí v Bra­tis­la­ve a jej oko­lí. Oso­bit­nú pod­po­ru pre e-shop vy­tvá­ra aj na­ša Fa­ce­book strán­ka, do­dá­va Kris­tí­na Ha­va­so­vá.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na e-sho­pe www.za­hrad­neh­ry.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter