Samsung Electronics kúpila americkú spoločnosť Quietside LLC

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics zís­ka­la 100-per­cent­ný po­diel ame­ric­kej fir­my Quiet­si­de LLC, kto­rá je dis­tri­bú­to­rom kli­ma­ti­zá­cii. Sna­ží sa tak po­sil­niť svo­je pod­ni­ka­nia v ob­las­ti "in­te­li­gen­tných do­mác­nos­tí". In­for­mo­va­la o tom spo­loč­nosť Sam­sung.

Jej ho­vor­ca však ce­nu tran­sak­cie a ďal­šie in­for­má­cie spres­niť nech­cel. Ide už o dru­hú ak­vi­zí­ciu ju­ho­kó­rej­skej spo­loč­nos­ti v prie­be­hu týž­dňa po tom, ako v pia­tok kú­pi­la ame­ric­kú fir­mu Smar­tThings, kto­rá vy­ví­ja ap­li­ká­cie umož­ňu­jú­ce uží­va­te­ľom mo­ni­to­ro­vať, ria­diť a auto­ma­ti­zo­vať za­ria­de­nia v do­mác­nos­ti.

"Na­koľ­ko sú kli­ma­ti­zač­né jed­not­ky nut­nos­ťou vo všet­kých bu­do­vách, vrá­ta­ne do­mác­nos­tí a kan­ce­lá­rií, oča­ká­va sa, že tá­to ak­vi­zí­cia by moh­la po­môcť k náš­mu bu­dú­ce­mu pod­ni­ka­niu v ob­las­ti in­te­li­gen­tných do­mác­nos­tí," uvie­dol Sam­sung vo svo­jom vy­hlá­se­ní.

Sam­sung Elec­tro­nics pô­so­bí aj na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Slo­va­kia. Tá má v Ga­lan­te od ro­ku 2002 naj­väč­ší zá­vod na vý­ro­bu LED te­le­ví­zo­rov v Euró­pe.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter