Zápas hokejových hviezd s Orangeom ako naživo

Fa­nú­ši­ko­via ho­ke­ja si aj po­čas let­nej pres­táv­ky prí­du na svo­je. Oran­ge ako hlav­ný par­tner pod­po­rí hviezd­ny ho­ke­jo­vý zá­pas Slo­vak Stars a St. Louis Blues Alum­ni. Pre svo­jich fa­nú­ši­kov pri­ne­sie exklu­zív­ny on­li­ne pre­nos zo zá­pa­su na svo­jej fan­pa­ge.

Od 20. do 23. augus­ta 2014 pro­ti se­be v sé­rii troch zá­pa­sov nas­tú­pia le­gen­dy zá­mor­skej NHL St. Louis Blues Alum­ni na če­le s Ja­ma­lom Mayer­som, Ty­so­nom Nas­hom, Scot­tom Youn­gom a hviezd­ny vý­ber Slo­vak Stars s Mi­ros­la­vom Šata­nom, Ma­riá­nom Gá­bo­rí­kom či Ri­char­dom Lin­tne­rom a ďal­ší­mi. Na za­ují­ma­vé ho­ke­jo­vé pred­sta­ve­nie sa mô­žu te­šiť fa­nú­ši­ko­via v Pop­ra­de (20.8.), Tren­čí­ne (22.8.) a v Bra­tis­la­ve (23.8.). Dos­tať sa do hľa­dis­ka mô­žu aj vďa­ka sú­ťa­ži, kto­rá pre­bie­ha na fa­ce­boo­ko­vom pro­fi­le Oran­geu.

Pre všet­kých fa­nú­ši­kov, kto­rí ne­bu­dú môcť sle­do­vať zá­pas pria­mo na šta­dió­ne prip­ra­vil Oran­ge aj exklu­zív­ny ži­vý pre­nos, kto­rý si bu­dú môcť po­zrieť tú­to so­bo­tu 23. augus­ta na fan­pa­ge Oran­geu na Fa­ce­boo­ku (www.fa­ce­bok.com/Oran­ge). Ok­rem to­ho sa všet­ci zbe­ra­te­lia ho­ke­jo­vých pod­pi­sov mô­žu te­šiť na autog­ra­miá­dy s ho­ke­jo­vý­mi hviez­da­mi z NHL a sprie­vod­ný prog­ram.

Autog­ra­miá­dy bu­dú pre­bie­hať na tých­to mies­tach:
Pop­rad - ho­tel Aquaci­ty 20. augus­ta 2014 o 13.00 hod.Tren­čín - OC Lau­ga­ri­cio 21. augus­ta 2014 o 18.00 hod.Bra­tis­la­va - ZŠ O. Ne­pe­lu Sieň Slá­vy 23. augus­ta 2014 o 16.00 hod.

Oran­ge dl­ho­do­bo pod­po­ru­je slo­ven­ský ho­kej. Je ge­ne­rál­nym par­tne­rom slo­ven­skej rep­re­zen­tá­cie, a pod­po­ru­je aj mla­dé ho­ke­jo­vé ta­len­ty na Slo­ven­sku (Oran­ge Mi­ni­ho­kej Tour, HK Oran­ge 20, Li­ga star­ších žia­kov, Ško­la Ma­riá­na Gá­bo­rí­ka a iné pro­jek­ty).

Viac in­for­má­cií náj­de­te aj na strán­ke www.os­por­te.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter