Canon získal dve prestížne ocenenia EISA za modely EOS a LEGRIA

Spo­loč­nosť Ca­non zís­ka­la dve pres­tíž­ne oce­ne­nia od aso­ciá­cie EISA (Euro­pean Ima­ging and Sound As­so­cia­tion). Ob­ľú­be­ná zr­kad­lov­ka EOS 1200D zís­ka­la ce­nu „Európ­ska spot­re­bi­teľská DSLR se­zó­ny 2014-2015", za­tiaľ čo ino­vač­ná LE­GRIA mi­ni X bo­la naz­va­ná „Európ­skou li­fes­ty­lo­vou vi­deo­ka­me­rou se­zó­ny 2014-2015" -uz­na­nie vý­ni­moč­nej kva­li­ty rých­lo sa roz­ras­ta­jú­cej pro­duk­to­vej ko­lek­cie Ca­non.

Ce­ny EISA ude­ľu­je po­ro­ta zlo­že­ná z edi­to­rov z 50 pop­red­ných fo­tog­ra­fic­kých ča­so­pi­sov z 20 európ­skych kra­jín. Oce­ňu­jú sa pro­duk­ty, kto­ré do­ká­žu skom­bi­no­vať naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie, prak­tic­ké fun­kcie a at­rak­tív­ny di­zajn s vý­bor­ným po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu. Ten­to rok zís­ka­li na­še mo­de­ly LE­GRIA mi­ni X a EOS 1200D naj­vyš­šie oce­ne­nia v prís­luš­ných ka­te­gó­riách, pre­to­že spĺňa­jú všet­ky tie­to kri­té­riá.

„Na­ša spo­loč­nosť sa sna­ží po­nú­kať zá­kaz­ní­kom pro­duk­ty, kto­ré im umož­nia ob­ja­vo­vať no­vé tvo­ri­vé mož­nos­ti, a to ur­či­te mo­de­ly EOS 1200D a LE­GRIA mi­ni X do­ká­žu," po­ve­dal Ste­ve Mar­shall, Pro­duct Mar­ke­ting Di­rec­tor, Con­su­mer Ima­ging Group zo spo­loč­nos­ti Ca­non Euro­pe. „Sme na tie­to vý­sled­ky mi­mo­riad­ne hr­dí a te­ší­me sa z to­ho, že na­še úsi­lie neus­tá­le pri­chá­dzať s no­vý­mi, pr­vo­tried­ny­mi tech­no­ló­gia­mi bo­lo oce­ne­né. Pre Ca­non je kľú­čo­vé, aby pou­ží­va­te­lia na­šich vý­rob­kov zís­ka­li mož­nosť roz­prá­vať svo­je prí­be­hy čo naj­roz­lič­nej­ší­mi spô­sob­mi, a uz­na­nie od po­rot­cov EISA je oce­ne­ním flexibil­nos­ti aj kva­li­ty tých­to dvoch mo­de­lov. Zá­ro­veň je to dô­kaz, že sa nám sna­ží na­šu ví­ziu napĺňať v praxi."

Európ­ska zr­kad­lov­ka se­zó­ny 2014-2015: Ca­non EOS 1200D
Po­ro­ta EISA mo­del Ca­non EOS 1200D cha­rak­te­ri­zo­va­la slo­va­mi: „Tá­to kom­pak­tná, ľah­ká a jed­no­du­cho ov­lá­da­teľ­ná di­gi­tál­na zr­kad­lov­ka zá­klad­nej trie­dy je ur­če­ná pre no­vá­či­kov vo sve­te fo­tog­ra­fie aj pre skú­se­ných pou­ží­va­te­ľov so skrom­nej­ším roz­poč­tom. Jej 18‐me­ga­pixelo­vý sní­mač APS‐C CMOS v spo­lup­rá­ci s pro­ce­so­rom DI­GIC 4 pos­ky­tu­je vy­so­kok­va­lit­né sním­ky s dob­rým dy­na­mic­kým roz­sa­hom a níz­kym ob­ra­zo­vým šu­mom až do cit­li­vos­ti ISO 1 600 a viac. Špe­ciál­na ap­li­ká­cia pre smar­tfó­ny EOS Com­pa­nion no­vým pou­ží­va­te­ľom po­mô­že zís­kať zo svoj­ho fo­toa­pa­rá­tu maximum. Ďal­šie vy­mo­že­nos­ti, aký­mi sú LCD so 460 000 bod­mi, 63‐zó­no­vý me­ra­cí sní­mač, ko­rek­cia ob­jek­tí­vu pria­mo vo fo­toa­pa­rá­te a množ­stvo krea­tív­nych filtrov, ro­bia z fo­toa­pa­rá­tu Ca­non EOS 1200D mi­mo­riad­nu voľ­bu čo do po­me­ru ce­ny a vý­ko­nu".

Európ­ska li­fes­ty­lo­vá vi­deo­ka­me­ra se­zó­ny 2014-2015: Ca­non LE­GRIA mi­ni X
Po­ro­ta EISA mo­del Ca­non LE­GRIA mi­ni X cha­rak­te­ri­zo­va­la slo­va­mi: „Dru­há ge­ne­rá­cia tých­to ma­lých vi­deo­ka­mier po­sú­va ori­gi­nál­nu a ino­vač­nú kon­cep­ciu Ca­non eš­te ďa­lej. LE­GRIA mi­ni X je nao­zaj všes­tran­ná - dis­po­nu­je otá­ča­vým do­ty­ko­vým dis­ple­jom, kto­rý je ideál­ny na auto­portré­ty, nas­ta­vi­teľ­ným sto­ja­nom umož­ňu­jú­cim umies­tne­nie vi­deo­ka­me­ry na akom­koľ­vek povr­chu a ultra­ši­ro­kouh­lým 170‐stup­ňo­vým ob­jek­tí­vom na za­chy­te­nie ce­lej scé­ny. Kva­lit­né full HD vi­deo (25p ale­bo 50i) za­ob­sta­rá ob­jek­tív Ca­non F/2.8 ty­pu 1/2.3 a 12,8‐me­ga­pixelo­vý sní­mač CMOS. Pou­ží­va­te­lia ma­jú k dis­po­zí­cii ko­de­ky MP4 aj AVCHD spo­lu s ne­kom­pri­mo­va­ným ste­reo LPCM zvu­kom z inter­né­ho mik­ro­fó­nu. Bo­ha­té mož­nos­ti pri­po­je­nia za­hr­nu­jú 3,5 mm jack na pri­po­je­nie exter­né­ho mik­ro­fó­nu, ko­nek­tor na slú­chad­lá, mi­ni HDMI, mi­ni USB a Wi‐Fi na jed­no­du­chý pre­nos sú­bo­rov. Pros­tred­níc­tvom Wi-Fi je tiež mož­né ka­me­ru LE­GRIA mi­ni X ov­lá­dať bez­drô­to­vo z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia. Mi­mo­riad­na flexibil­nosť z nej ro­bí do­ko­na­lé­ho spo­loč­ní­ka pri va­šich kaž­do­den­ných dob­rod­ruž­stvách."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter