Bakalárske štúdium aplikovanej informatiky s prestížnym britským titulom

Exper­tné štú­die kon­šta­tu­jú ne­dos­ta­toč­ný po­čet kva­lit­ných pra­cov­ní­kov v in­for­ma­tic­kých pro­fe­siách vý­hľa­do­vo do ro­ku 2020. Ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia Ap­tech Euro­pe v spo­lup­rá­ci s brit­skou uni­ver­zi­tou Mid­dle­sex Uni­ver­si­ty of Lon­don pos­ky­tu­je zá­ujem­com o ov­lád­nu­tie dy­na­mic­kých in­for­mač­ných tech­no­ló­gií ino­va­tív­ne ba­ka­lár­ske štú­dium ap­li­ko­va­nej in­for­ma­ti­ky s mož­nos­ťou zís­ka­nia vy­so­ko ce­ne­né­ho ba­ka­lár­ske­ho ti­tu­lu (BSc.) z etab­lo­va­nej brit­skej uni­ver­zi­ty. Na­vy­še, ba­ka­lár­ske štú­dium na brit­skej uni­ver­zi­te je mož­né od­te­raz reali­zo­vať aj v on-li­ne for­me.

Ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia Ap­tech Euro­pe sa už ro­ky sna­ží zlep­šiť kva­li­tu štú­dia ap­li­ko­va­nej in­for­ma­ti­ky v slo­ven­skom vzde­lá­va­com sys­té­me. Vďa­ka par­tner­stvu s brit­skou Mid­dle­sex Uni­ver­si­ty of Lon­don mô­žu slo­ven­skí štu­den­ti napl­no roz­vi­núť svoj ta­lent a zís­kať tak kon­ku­ren­čnú vý­ho­du v sú­čas­nom IT sve­te.

Ino­va­tív­ne 3-roč­né ba­ka­lár­ske štú­dium má nas­le­du­jú­cu kom­po­nen­to­vú štruk­tú­ru:

  • 2-roč­né štú­dium vzde­lá­va­cie­ho prog­ra­mu Ap­tech Cer­ti­fied Com­pu­ter Pro­fes­sio­nal (ACCP) so zís­ka­ním cer­ti­fi­ká­tu Ad­van­ced Di­plo­ma in Software En­gi­nee­ring (AD­SE). Štú­dium je za­me­ra­né na zís­ka­nie tech­nic­ké­ho know-how z rôz­no­ro­dých ob­las­tí ap­li­ko­va­nej in­for­ma­ti­ky, ako je napr. vý­voj ob­jek­to­vých lo­kál­nych a dis­tri­buo­va­ných prog­ra­mov, webo­vých por­tá­lov, servisn­e orien­to­va­ných ap­li­ká­cií (SOA) a mo­bil­né­ho sof­tvé­ru. Pri­már­ny vý­vo­jár­sky eko­sys­tém, kto­rý sa vy­uží­va pri stav­be sof­tvé­ro­vých ap­li­ká­cií, tvo­rí prog­ra­mo­va­cí ja­zyk C#, plat­for­ma Mic­ro­soft .NET Fra­mework a spriaz­ne­né sof­tvé­ro­vé tech­no­ló­gie (napr. Win­dows Pre­sen­ta­tion Foun­da­tion, Win­dows Com­mu­ni­ca­tion Foun­da­tion a Win­dows Workflow Foun­da­tion). Štu­den­ti ma­jú mož­nosť oboz­ná­miť sa s naj­nov­ší­mi sof­tvé­ro­vý­mi tech­no­ló­gia­mi od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, pri­čom svo­je tech­no­lo­gic­ké majstrov­stvo mô­žu ob­há­jiť zís­ka­ním rôz­nych prie­my­sel­ných Mic­ro­soft cer­ti­fi­ká­tov. Ok­rem rý­dzo tech­nic­kých sfér však štu­den­ti ob­ja­via aj do­mé­ny ria­de­nia ži­vot­ných cyk­lov sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov, pro­jek­to­vé­ho ma­naž­men­tu a IT mar­ke­tin­gu. Už po ab­sol­vo­va­ní 2-roč­né­ho vzde­lá­va­cie­ho prog­ra­mu ACCP štu­den­ti dis­po­nu­jú ta­kým kom­pe­ten­čným mixom, aby sa moh­li okam­ži­te up­lat­niť na tr­hu prá­ce, napr. ako sof­tvé­ro­ví vý­vo­já­ri, IT tes­te­ri ale­bo kon­zul­tan­ti. Štú­dium sa reali­zu­je v Bra­tis­la­ve, pre­zen­čnou (den­nou) for­mou.
  • 1-roč­né štú­dium na brit­skej uni­ver­zi­te Mid­dle­sex Uni­ver­si­ty of Lon­don so zís­ka­ním ba­ka­lár­ske­ho ti­tu­lu (BSc.) v po­čí­ta­čo­vých ve­dách. Štú­dium sa us­ku­toč­ňu­je v jed­nom z nas­le­du­jú­cich štu­dij­ných prog­ra­mov:

- In­for­mač­né tech­no­ló­gie.
- Pod­ni­ko­vé in­for­mač­né sys­té­my.
- In­for­mač­né tech­no­ló­gie a pod­ni­ko­vé in­for­mač­né sys­té­my.

Štu­den­ti sa zoz­ná­mia s prak­tic­kým na­sa­de­ním mo­der­ných in­for­mač­ných tech­no­ló­gií v pro­ce­se ana­lý­zy, návr­hu, im­ple­men­tá­cie, tes­to­va­nia a na­sa­de­nia ty­po­vo va­ria­bil­ných po­čí­ta­čo­vých sys­té­mov. Ďal­šiu pri­da­nú hod­no­tu pos­ky­tu­jú tech­ni­ky ume­lej in­te­li­gen­cie a ich

vy­uži­tie v in­for­mač­nom ma­naž­men­te, či me­to­di­ky vý­vo­ja pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru. Vý­uč­bu efek­tív­ne dopĺňa­jú pred­me­ty za­cie­le­né na na­do­bud­nu­tie mäk­kých zruč­nos­tí a os­vo­je­nie pos­tu­pov per­so­nál­ne­ho ma­naž­men­tu v IT.

Štú­dium mož­no ab­sol­vo­vať pre­zen­čne (pria­mo v Lon­dý­ne na Mid­dle­sex Uni­ver­si­ty), ale­bo on-li­ne for­mou (nie je pot­reb­né vy­ces­to­vať).

Ba­ka­lár­ske štú­dium je ur­če­né pre­dov­šet­kým ab­sol­ven­tom stred­ných škôl, ale je vhod­né i pre sú­čas­ných vy­so­koš­kol­ských štu­den­tov, kto­rí by ra­di roz­ší­ri­li por­tfó­lio svo­jich tech­no­lo­gic­kých zruč­nos­tí. A v ne­pos­led­nom ra­de štú­dium os­lo­ví aj prak­tic­kých vý­vo­já­rov a IT pra­cov­ní­kov so zá­uj­mom o zvý­še­nie kva­li­fi­ká­cie.

Po ús­peš­nom ukon­če­ní štú­dia zís­ka­jú ab­sol­ven­ti ok­rem cer­ti­fi­ká­tu AD­SE aj ti­tul Ba­che­lor of Scien­ce (BSc.). S ba­ka­lár­skym ti­tu­lom mô­žu uchá­dza­či o eš­te vy­ššie vzde­la­nie pok­ra­čo­vať v on-li­ne štú­diu in­ži­nierske­ho (Mas­ter) štu­dij­né­ho prog­ra­mu rov­na­ko na brit­skej uni­ver­zi­te.

„Sme hr­dí na spo­lup­rá­cu s Ap­tech Euro­pe, vďa­ka kto­rej si mô­žu ab­sol­ven­ti ka­riér­ne­ho vzde­lá­va­cie­ho prog­ra­mu ACCP vy­brať zo ši­ro­kej po­nu­ky ba­ka­lár­skych prog­ra­mov na Mid­dle­sex Uni­ver­si­ty of Lon­don. Vzde­la­nie pos­ky­to­va­né spo­loč­nos­ťou Ap­tech Euro­pe prip­ra­vu­je štu­den­tov na vý­zvy vy­ššie­ho vzde­la­nia a dá­va im ši­ro­ké mož­nos­ti ďal­šie­ho aka­de­mic­ké­ho sme­ro­va­nia, a zá­ro­veň ot­vá­ra dve­re ku ka­rié­re vo via­ce­rých ob­las­tiach IT. Mid­dle­sex Uni­ver­si­ty of Lon­don a Ap­tech Euro­pe sa spo­loč­ne sna­žia zlep­šiť ka­riér­ne vy­hliad­ky svo­jich ab­sol­ven­tov," vy­jad­ri­la sa Step­ha­nie Heil­mann z Mid­dle­sex Uni­ver­si­ty of Lon­don.

„Kaž­dý rok na­še štú­dium zlep­šu­je­me a pris­pô­so­bu­je­me pod­mien­kam pra­cov­né­ho tr­hu na Slo­ven­sku. Na­ším cie­ľom je štu­den­ta od­bor­ne prip­ra­viť vo vý­vo­ji sof­tvé­ru tak, aby už po dvoch ro­koch mo­hol napl­no pra­co­vať a tre­tí roč­ník štú­dia si do­kon­čiť on-li­ne for­mou, pop­ri prá­ci," po­ve­dal To­máš Bo­žik, ria­di­teľ Ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cie Ap­tech Euro­pe.

Jed­ným z dl­ho­do­bých par­tne­rov Ap­tech Euro­pe a po­ten­ciál­nych za­mes­tná­va­te­ľov bu­dú­cich ab­sol­ven­tov je Mic­ro­soft Slo­va­kia. Prá­ve prá­ca s vý­vo­jo­vý­mi pros­tre­dia­mi, plat­for­ma­mi a nás­troj­mi toh­to IT gi­gan­ta tvo­rí dô­le­ži­tú časť štú­dia.

„Sme vďač­ní za kaž­dú kva­lit­nú ak­ti­vi­tu na po­li pro­pa­gá­cie a príp­ra­vy IT špe­cia­lis­tov, kto­rých je na tr­hu stá­le má­lo, za­tiaľ čo v iných štu­dij­ných od­bo­roch má­me nad­mie­ru ab­sol­ven­tov, kto­rí sú na tr­hu prá­ce ne­za­mes­tna­teľ­ní. Mož­nosť štú­dia on-li­ne zá­ro­veň pos­ky­tu­je príl­eži­tos­ti na zvý­še­nie kva­li­fi­ká­cie či us­ku­toč­ne­nie rek­va­li­fi­ká­cie pre mno­hých ľu­dí," skon­šta­to­va­la Lu­cia Al Za­fa­ri Ben­ko­vi­čo­vá, Com­mu­ni­ty Af­fairs & Ci­ti­zen­ship Ma­na­ger z Mic­ro­soft Slo­va­kia.

Viac in­for­má­cií o štu­dij­nom prog­ra­me náj­de­te na www.it­stu­dium.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter