V Humennom spustili gigabitový internet

Hu­men­né sa sta­lo dru­hým mes­tom na Slo­ven­sku s mo­men­tál­ne naj­vys­pe­lej­šou tech­no­ló­giou pri­po­je­nia do inter­ne­tu. Inter­net s rých­los­ťou až 1000 me­ga­bi­tov za se­kun­du spus­til ANTIK Te­le­com.

V cen­tre se­ve­ro­vý­chod­né­ho Slo­ven­ska spus­til ten­to týž­deň ANTIK Te­le­com svo­je gi­ga­bi­to­vé inter­ne­to­vé služ­by. Po Ko­ši­ciach sa Hu­men­né (34 tis.obyv., síd­lo ok­re­su) sta­lo dru­hým mes­tom kde naj­väč­ší nad­re­gio­nál­ny pro­vi­der zvý­šil rých­losť pri­po­je­nia vo svo­jej op­tic­kej sie­ti. Pod­stat­né na­vý­še­nie rých­los­ti zís­ka­jú klien­ti bez na­vý­še­nia me­sač­ných pla­tieb za jed­no­rá­zo­vý pop­la­tok vo vý­ške 19,90eur.

„Ne­mie­ni­me ob­me­dzo­vať dos­tup­nosť na­šich naj­lep­ších slu­žieb len na veľ­ké mes­tá," ho­vo­rí Igor Kol­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ANTIK Te­le­com. „V Hu­men­nom má­me už sta­bil­nú zá­klad­ňu zá­kaz­ní­kov, kto­rí sa k nám pri­po­ji­li za dva ro­ky, od ke­dy op­tic­ké služ­by v mes­te pos­ky­tu­je­me. Naj­väč­ší zá­ujem o gi­ga­bi­to­vý inter­net po Ko­ši­ciach pri­šiel prá­ve od­tiaľ­to, pre­to sme sa roz­hod­li met­ro­po­lu se­ve­ro­vý­cho­du up­red­nos­tniť a zrý­chliť tu služ­by eš­te v augus­te." Sú­čas­ne s na­sa­de­ním slu­žieb v Hu­men­nom Antik roz­ši­ru­je pok­ry­tie aj v Ko­ši­ciach, ultra rých­le služ­by sú už k dis­po­zí­cii na síd­lis­kách KVP a Ťaha­nov­ce.

Tech­no­lo­gic­ký up­gra­de Anti­ku umož­ní byť prip­ra­ve­ný na ďal­ší vý­raz­ný rast dá­to­vých po­trieb kon­co­vých zá­kaz­ní­kov ako aj pre pos­tup­ný roz­beh te­le­ví­zie vo veľ­mi vy­so­kom roz­lí­še­ní (4K/UHD). Za up­gra­de na 1 gbps Antik vy­be­rá jed­no­rá­zo­vý pop­la­tok 19,90eur splat­ný až pri sa­mot­nom zria­de­ní zrý­chle­né­ho inter­ne­tu. Sa­mot­né pri­po­je­nie s rých­los­ťou do 1000mbps od zá­kaz­ní­ka aj k zá­kaz­ní­ko­vi je sú­čas­ťou štan­dar­dné­ho ba­lí­ka Anti­ku, kto­rý ok­rem inter­ne­tu ob­sa­hu­je aj TV s viac ako 130 ka­nál­mi, ar­chí­vom 21 sta­níc na 20 dní ako aj 40 mi­nút te­le­fo­no­va­nia do všet­kých sie­tí, všet­ko spo­lu za 17,92 eur. Pok­ry­tie ok­rem Ko­šíc a Hu­men­né­ho bu­de ten­to rok dos­tup­né aj vo Veľ­kých Ka­pu­ša­noch, Vra­no­ve nad Top­ľou, Tre­bi­šo­ve a ďal­ších mes­tách. Den­ne ak­tua­li­zo­va­nú dos­tup­nosť gi­ga­bi­to­vé­ho inter­ne­tu si zá­ujem­co­via mô­žu ove­riť na www.antik.sk.

Zá­ujem­co­via o gi­ga­bi­to­vé pri­po­je­nie sa mô­žu re­gis­tro­vať na in­fo­lin­ke 0553012345, osob­ne v po­boč­ke na nám. Slo­bo­dy v Hu­men­nom (OC Triá­da), na webe www.antik.sk ale­bo mai­lom na antik@antik.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter