Firma ČEZ zrušila tender na pevné telekomunikačné siete

Čes­ký vý­rob­ca elek­tri­ny, spo­loč­nosť ČEZ, zru­šil ten­der na pre­vádz­ko­va­nie svo­jich pev­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných sie­tí. Ten­der má hod­no­tu jed­nej mi­liar­dy če­ských ko­rún (CZK). In­for­mo­va­la o tom agen­tú­ra Reu­ters s od­vo­la­ním sa na ma­ga­zín Res­pekt.

Dô­vo­dom zru­še­nia je ne­záu­jem zo stra­ny in­ves­to­rov. Tí stra­ti­li zá­ujem, keď­že pod­mien­ky ten­dra sa opa­ko­va­ne zme­ni­li, až "to stra­ti­lo vý­znam z fi­nan­čné­ho hľa­dis­ka", uvie­dol zdroj ma­ga­zí­nu Res­pekt. Nik­to z pô­vod­ných zá­ujem­cov v ten­dri, vrá­ta­ne ope­rá­to­rov O2 a T-Mo­bi­le, na­po­kon ne­po­dal po­nu­ku.

Fir­ma ČEZ pô­so­bí aj na Slo­ven­sku. Spo­loč­nosť ČEZ Slo­ven­sko pô­so­bí ak­tív­ne na slo­ven­skom tr­hu s do­dáv­ka­mi ener­gií od ro­ku 2010. Do­dáv­ku elek­tri­ny a zem­né­ho ply­nu po­nú­ka na Slo­ven­sku všet­kým ka­te­gó­riám od­be­ra­te­ľov. ČEZ Slo­ven­sko je čle­nom čes­kej ener­ge­tic­kej sku­pi­ny ČEZ, kto­rá je líd­rom na ener­ge­tic­kom tr­hu v stred­nej a ju­ho­vý­chod­nej Euró­pe. Čes­ká ener­ge­tic­ká sku­pi­na za­bez­pe­ču­je do­dáv­ky ener­gií pre viac než 9 mi­lió­nov zá­kaz­ní­kov v 11 kra­ji­nách Euró­py.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter