Pozvánka na festival Dni slovenskej literatúry

Li­te­rár­ne in­for­mač­né cen­trum pri­ná­ša na je­seň do Bra­tis­la­vy opäť tro­chu kniž­nú at­mos­fé­ru.

Na fes­ti­va­le Dni slo­ven­skej li­te­ra­tú­ry, kto­rý sa bu­de ko­nať od 15. - 19. ok­tób­ra 2014 na rôz­nych mies­tach v bra­tis­lav­skom cen­tre mes­ta (kníh­ku­pec­tvo Go­ri­la, Mar­ti­nus, Pan­ta Rhei, Ar­tfo­rum, Sta­rá tr­žni­ca, bra­tis­lav­ské kniž­ni­ce, V klub, Mod­rý sa­lón SND či do­kon­ca v MHD) sa mô­že­te stret­núť so svo­ji­mi ob­ľú­be­ný­mi slo­ven­ský­mi spi­so­va­teľ­mi (M. Kop­csay, R. Piš­ko, D. Mi­ta­na, P. Ran­kov, Z. Kep­plo­vá, D. He­vier, Ľ. Fel­dek, M. Hvo­rec­ký, T. Ja­no­vic a mno­hý­mi ďal­ší­mi).

Stret­ni­te sa s li­te­ra­tú­rou pros­tred­níc­tvom be­sied, čí­ta­čiek, in­sce­no­va­ných pá­siem či tvo­ri­vých di­el­ní a neo­ľu­tu­je­te. Kaž­dý z nás pí­še svo­ju vlas­tnú kni­hu ži­vo­ta, príď­te sa po­zrieť na tú na­šu spo­loč­nú - ne­ko­neč­nú kni­hu slo­ven­skej li­te­ra­tú­ry na­ži­vo na fes­ti­va­le Dni slo­ven­skej li­te­ra­tú­ry. Viac in­for­má­cii o prog­ra­me fes­ti­va­lu náj­de­te na www.dnis­lo­ven­skej­li­te­ra­tu­ry.sk

PLAGÁT - DSL festival.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter