ČR: HyperX doplňuje základné produkty radu FURY o rýchly USB disk

HyperX®, di­vi­ze spo­leč­nos­ti Kin­gston Tech­no­lo­gy Com­pa­ny, Inc., největší­ho ne­zá­vis­lé­ho vý­rob­ce paměťo­vých pro­duktů na světě, dnes ozná­mi­la uve­de­ní USB flash dis­ku HyperX FU­RY USB, úlož­né­ho za­říze­ní zá­klad­ní řady pro hrá­če po­čí­ta­čo­vých her a nad­šen­ce, pro něž je důle­ži­tá ce­na.

USB disk HyperX FU­RY je nej­novějším přírůstkem do ro­di­ny pro­duktů zá­klad­ní řady FU­RY, kte­rá již ob­sa­hu­je pamě­ti DRAM a SSD dis­ky.

De­sign pouz­dra USB dis­ku HyperX FU­RY je ag­re­siv­ní, doplně­ný ak­cen­ty z ba­rev­né­ho hli­ní­ku, aby jej při pou­ži­tí s PC ne­bo her­ní­mi kon­zo­le­mi by­lo jasně mož­né od­li­šit od ji­ných USB dis­ků. K dis­po­zi­ci je v ka­pa­ci­tách 16 GB (čer­ve­ný), 32 GB (mod­rý) a 64 GB (čer­ný) a je ideál­ní pro uk­lá­dá­ní her, hud­by, fo­tog­ra­fií, vi­deí a sou­borů. Disk HyperX FU­RY za­jiš­ťu­je rych­lý přenos dat dí­ky vy­so­kým rych­los­tem roz­hra­ní USB 3.0 (90 MB/s čte­ní, 30 MB/s zá­pis) a sou­časně je kom­pa­ti­bil­ní s roz­hra­ním USB 2.0.

HyperX FURY USB__32GB_.jpg

„Jsme rá­di, že může­me hráčům a nad­šencům, kteří hle­dí na ce­nu, na­bíd­nout rych­lý USB disk řady HyperX, na­víc se skvělým vzhle­dem," řek­la Na­di­ne Frost, ob­chod­ní ředi­tel­ka di­vi­ze flash pro­duktů pro EMEA ve spo­leč­nos­ti Kin­gston. „No­vý USB disk FU­RY dopl­ňu­je již dříve uve­de­né pamě­ti FU­RY a SSD disk FU­RY, aby na­še zá­klad­ní řada pro­duktů by­la kom­plet­ní. Řeše­ní v řadě HyperX ma­jí ny­ní uce­le­nou na­bíd­ku pro všech­ny, zvláště pro ty, kdo ne­ma­jí neo­me­ze­ný roz­po­čet."

USB disk HyperX FU­RY má pěti­le­tou zá­ru­ku, bez­plat­nou tech­nic­kou pod­po­ru a vy­zna­ču­je se vy­hlá­še­nou spo­leh­li­vos­tí znač­ky HyperX. Pod­robnější in­for­ma­ce může­te zís­kat na do­mov­ském webu di­vi­ze HyperX.

HyperX je di­vi­zí spo­leč­nos­ti Kin­gston Tech­no­lo­gy za­měřenou na vy­so­ce vý­kon­né pro­duk­ty, me­zi něž patří vy­so­ko­ry­chlos­tní pamě­ti DDR3, SSD dis­ky, USB flash dis­ky a náh­lav­ní sa­dy. Znač­ka HyperX se za­měřuje na hrá­če, nad­šen­ce a ty, kdo své po­čí­ta­če přetak­to­vá­va­jí, a je na ce­lém světě zná­má svou kva­li­tou, vý­ko­nem a úrov­ní ino­va­ce. Di­vi­ze HyperX se věnu­je ob­las­ti tzv. eS­ports, kde spon­zo­ru­je ví­ce než 20 týmů na ce­lém světě a je hlav­ním spon­zo­rem soutěže In­tel Extre­me Mas­ters. HyperX se účas­tní mno­ha vý­stav, me­zi něž patří napřík­lad Bra­sil Ga­me Show, Chi­na Joy, Dream­Hack, ga­mes­com a PAX.

Tech­nic­ké úda­je a vlas­tnos­ti HyperX FU­RY USB:

 • Vý­hod­ný poměr ce­ny a vý­ko­nu: Vý­kon třídy HyperX USB v niž­ší ce­no­vé hla­dině
 • Vý­kon: Rych­los­ti roz­hra­ní USB 3.0, zpětně kom­pa­ti­bil­ní s USB 2.0
 • Sty­lo­vost: Od­váž­ný de­sign tě­la dis­ku s oč­kem na pout­ko bu­de la­dit s nej­novější­mi po­čí­ta­či a her­ní­mi za­říze­ní­mi
 • Plug-and-Play: Pou­ži­tí je snad­né, ne­ní nut­ný žá­dný software
 • Kom­pa­ti­bi­li­ta s her­ní­mi kon­zo­le­mi1: Kon­zo­le PS3™, PS4™ a Xbox 360. Fun­kcio­na­li­ta při pou­ži­tí s různý­mi kon­zo­le­mi se může li­šit.
 • Mož­nost přizpůso­be­ní2: Vy­užij­te mož­nost je­di­neč­né­ho přizpůso­be­ní dis­ku up­latněním va­še­ho lo­ga a dal­ších mož­nos­tí co-bran­din­gu
 • Zá­ru­ka: Pěti­le­tá zá­ru­ka, bez­plat­ná tech­nic­ká pod­po­ra
 • Kpa­ci­ty3: 16 B, 32 GB, 64 GB
 • Rych­lost4: 90 MB/s čte­ní a 30 MB/s zá­pis
 • Rozměry: 60,23 mm x 21,40 mm x 9,80 mm
 • Hmot­nost: Fi­rem­ní ver­ze 8,76 g

S dopl­ňko­vým lo­gem 8.68 g

 • Pro­voz­ní tep­lo­ty:0°C až 60°C (32°F až 140°F)
 • Tep­lo­ty pro skla­do­vá­ní:-20°C až 85°C (-4°F až 185°F)


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter