Prieskum o slovenských tínedžeroch a mladých ľuďoch Millennials+

Mla­dí ľu­dia sú vo veľ­kej mie­re od­ká­za­ní pre­dov­šet­kým na svo­jich ro­di­čov a ich pe­nia­ze. Ro­di­čia sú naj­hlav­nej­ším zdro­jom príj­mu a pra­vi­del­ne svo­je ra­to­les­ti spon­zo­ru­jú for­mou vrec­ko­vé­ho.

Aj ta­ké­to vý­sled­ky pri­ná­ša pries­kum o mla­dých ľu­ďoch Millen­nials+, kto­rý us­ku­toč­ni­la agen­tú­ra TNS Slo­va­kia na vzor­ke 1500 mla­dých ľu­dí vo ve­ku 12-26 ro­kov.

Fi­nan­čne naj­zá­vis­lej­ší sú na svo­jich ro­di­čoch naj­mlad­ší tí­ne­dže­ri vo ve­ku 12-15 ro­kov (92%). A čím sú mla­dí ľu­dia star­ší, tým je aj zá­vis­losť na ro­di­čov­ských pe­nia­zoch men­šia.

Roz­poč­ty naj­mlad­ším tí­ne­dže­rom (12-15 ro­kov) pra­vi­del­ne vy­lep­šu­jú aj sta­rí ro­di­čia či iní prí­buz­ní (60%). A až tre­ti­na (31%) naj­mlad­ších priz­ná­va, že si fi­nan­čne pril­ep­šu­je aj po­čas sviat­kov, pre­to­že dar­ček, kto­rý im pri­ná­ša naj­viac ra­dos­ti, sú prá­ve pe­nia­ze. Za týž­deň do­ká­žu naj­mlad­ší tí­ne­dže­ri v prie­me­re mi­núť 17 Eur.

Star­ších tí­ne­dže­rov (16-19 ro­kov) do­tu­jú tiež hlav­ne ro­di­čia (84%), sta­rí ro­di­čia už po­me­nej (42%). V tom­to ve­ku za­čí­na­jú byť mla­dí ľu­dia fi­nan­čne sa­mos­tat­nej­ší, na bri­gá­dach si za­čí­na­jú za­rá­bať svo­je pr­vé pe­nia­ze (44%). Vek, ke­dy mla­dá ge­ne­rá­cia zís­ka­va pr­vé skú­se­nos­ti so za­rá­ba­ním pe­ňa­zí, sa tak zní­žil. Za­tiaľ čo v mi­nu­los­ti na bri­gá­dy cho­di­li vy­so­koš­ko­lá­ci, v sú­čas­nos­ti si ta­kým­to spô­so­bom pri­vy­rá­ba­jú už aj stre­doš­ko­lá­ci. Na týž­deň si stre­doš­ko­lá­ci vy­sta­čia prie­mer­ne s 21 Eur.

Aj vy­so­koš­ko­lá­kov ro­di­čia eš­te stá­le fi­nan­čne pod­po­ru­jú (70%). Ale na­koľ­ko je vy­so­koš­kol­ský ži­vot ná­roč­ný, tá­to do­tá­cia mla­dým ľu­ďom väč­ši­nou nes­ta­čí, a tak tak­mer dve tre­ti­ny (60%) vy­so­koš­ko­lá­kov pop­ri štú­diu aj bri­gá­du­jú. Prie­mer­ná týž­den­ná út­ra­ta vy­so­koš­ko­lá­ka je 47 Eur.

Mla­dí pra­cu­jú­ci ľu­dia (20-26 roč­ní) sa už mu­sia spo­ľah­núť hlav­ne sa­mi na se­ba. Až dve tre­ti­ny (69%) pra­cu­jú na pl­ný pra­cov­ný úvä­zok, 6% na po­lo­vič­ný, bri­gá­da­mi si pril­ep­šu­je 15% a vlas­tné pod­ni­ka­nie skú­ša 8%. Štvr­ti­na (25%) však aj v tom­to ve­ku dos­tá­va fi­nan­čnú in­jek­ciu od svo­jich ro­di­čov. Vý­dav­ky tých­to ľu­dí sú po­cho­pi­teľ­ne väč­šie. Za týž­deň mi­nú 81 Eur.

Roz­diel v za­rá­ba­ní a mí­ňa­ní pe­ňa­zí je vý­raz­ný naj­mä z poh­ľa­du poh­la­via. Chlap­ci pra­cu­jú viac ako di­ev­ča­tá. Ale za­to aj viac mí­ňa­jú. Za­tiaľ čo di­ev­ča­tá mi­nú za týž­deň len 36 Eur, u chlap­cov je to sko­ro 50 Eur.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter