ČR: Nová rada fotoelektrických senzorov Eaton E75 / E76 IntelliView pre najnáročnejšie aplikácie

Spo­leč­nost Eaton Elek­tro­tech­ni­ka uved­la no­vou řadu fo­toe­lek­tric­kých sen­zorů E75/E76 In­telli­View. Jed­ná se o pr­vní ty­py sen­zorů se zvý­še­ným roz­sa­hem de­tek­ce a no­vou tech­no­lo­gií In­telli­View.

Ta umož­ňu­je nas­ta­vit pot­la­če­ní po­za­dí na místě in­sta­la­ce, a na­víc na­bí­zí řadu no­vých fun­kcí při de­tek­ci bar­vy, kon­tras­tu a vy­zařová­ní. No­vé sen­zo­ry E75/E76 ma­jí ši­ro­ké vy­uži­tí a jsou vhod­né zej­mé­na pro ná­ro­če­né ap­li­ka­ce vy­ža­du­jí­cí do­ko­na­lou přes­nost ve vel­kém roz­sa­hu vzdá­le­nos­tí i v ob­tíž­ných okol­ních pod­mín­kách.

De­tek­ce ob­jektů až na vzdá­le­nost 190 cm
Fo­toe­lek­tric­ké sen­zo­ry řady E75/76 Eaton s mož­nos­tí pot­la­če­ní po­za­dí na místě in­sta­la­ce de­te­ku­jí ob­jek­ty až na vzdá­le­nost 190 cm a sou­časně pot­la­ču­jí napřík­lad hra­ny přep­rav­ních obalů. Sen­zo­ry ma­jí ši­ro­ké vy­uži­tí, zej­mé­na pro ná­roč­né ap­li­ka­ce vy­ža­du­jí­cí vy­so­kou přes­nost v ob­tíž­ných pod­mín­kách. Vy­zna­ču­jí se ta­ké snad­nou in­sta­la­cí, dí­ky če­muž je uži­va­te­lé snad­no a rych­le uve­dou do pro­vo­zu a přizpůso­bí kon­krét­ním po­ža­davkům místa in­sta­la­ce.

In­teg­ro­va­ný la­ser třídy II de­te­ku­je v roz­sa­hu 0,3 - 4 m
Eaton vy­vi­nul pro řadu E75/76 spe­ciál­ní dál­ko­vé la­se­ro­vé sen­zo­ry se zvý­še­nou hloub­kou de­tek­ce. Ty pos­ky­tu­jí vý­stup­ní sig­nál v roz­sa­hu 0 - 10 V, je­hož am­pli­tu­da se v roz­sa­hu de­tek­ce mění úměrně se vzdá­le­nos­tí ob­jek­tu od če­la sen­zo­ru. In­teg­ro­va­ný la­ser třídy II de­te­ku­je ob­jek­ty v roz­sa­hu vzdá­le­nos­tí 0,3 - 4 m. Kromě ana­lo­go­vé­ho vý­stu­pu jsou sen­zo­ry vy­ba­ve­ny dvěma PNP vý­stu­py, kte­ré lze nap­rog­ra­mo­vat pro sep­nu­tí v nas­ta­ve­ných vzdá­le­nos­tech.

Zvý­še­ná cit­li­vost na tó­ny ba­rev a od­stí­ny še­di
Řada E75/76 za­hr­nu­je fo­toe­lek­tric­ké sen­zo­ry bar­vy, kon­tras­tu a lu­mi­nis­cen­ce. Sen­zo­ry ba­rev vy­uží­va­jí no­vý al­go­rit­mus „chro­ma­ti­ci­ty plus in­ten­si­ty", kte­rý zvy­šu­je cit­li­vost na tó­ny ba­rev a zlep­šu­je roz­li­še­ní u od­stínů še­di. Re­žim „chro­ma­ti­ci­ty plus in­ten­si­ty" je vhod­ný zej­mé­na pro de­tek­ci různých ba­rev na stej­ném ty­pu pod­kla­do­vé­ho ma­te­riá­lu s cí­lo­vým roz­sa­hem vzdá­le­nos­tí 5 - 45 mm od če­la sen­zo­ru. Od­stí­ny ba­rev lze stan­dardně nap­rog­ra­mo­vat.

Ana­lo­go­vý sig­nál i roz­hra­ní RS485
Ana­lo­go­vý sig­nál je k dis­po­zi­ci s 8pó­lo­vým ko­nek­to­rem M12, pro ko­mu­ni­ka­ci na dál­ku pak sé­rio­vé roz­hra­ní RS485. Sen­zo­ry de­te­ku­jí­cí kon­trast jsou nap­ro­ti to­mu vhod­né k de­tek­ci od­stínů še­di (např. u po­lo­ho­va­cích zna­ček), různo­ba­rev­ných ob­jektů a rovněž k de­tek­ci ob­jektů ve vzdá­le­nos­ti do 10 mm od če­la sen­zo­ru.

Mož­nost spí­ná­ní na světlo i tmu
Dí­ky kom­ple­men­tár­ním vý­stupům umož­ňu­jí no­vé sen­zo­ry spí­ná­ní na světlo i tmu. In­teg­ro­va­ný 4pó­lo­vý mik­ro­ko­nek­tor M12 umož­ňu­je za­členění do již exis­tu­jí­cích in­sta­la­cí. Ob­jek­ty se zr­cad­lí­cí­mi plo­cha­mi ne­bo sví­tí­cí ob­jek­ty lze de­te­ko­vat po­mo­cí sen­zorů E75/76 na vzdá­le­nost 8 - 20 mm od če­la sen­zo­ru. Ta­to de­tek­ce je vhod­ná i pro světlo a tmu.

Dal­ší in­for­ma­ce o pro­duk­tech spo­leč­nos­ti Eaton lze na­lézt na http://www.eaton.cz ne­bo http://www.eato­ne­lek­tro­tech­ni­ka.cz .


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter