Špeciálne balenie konzoly Xbox One “Sunset Overdrive” a ďalšie detaily predstavené počas gamescom

Po­čas tla­čo­vej kon­fe­ren­cie Xbox na ga­mes­com pred­sta­vil Ted Pri­ce, pre­zi­dent a CEO In­som­niac Ga­mes, špe­ciál­ne ba­le­nie Xbox One "Sun­set Overdri­ve", kto­ré ob­sa­hu­je úpl­ne no­vú bie­lu kon­zo­lu a bie­ly ov­lá­dač, ako aj di­gi­tál­ny ob­sah Day One Edi­tion.

In­som­niac Ga­mes ok­rem no­vé­ho ba­le­nia kon­zo­ly pred­sta­vi­li úpl­ne no­vé vi­deo za­chy­tá­va­jú­ce šia­le­ných ne­pria­te­ľov, na kto­rých hrá­či na­ra­zia v Sun­set Overdri­ve, ako aj nie­koľ­ko ďal­ších de­tai­lov o OD ("pre­dáv­ko­va­ných") a ro­bo­tic­kej ochran­ke Fiz­zco: http://youtu.be/-ZTAA87I53o

Pre­dob­jed­naj­te si už dnes špe­ciál­nu edí­ciu ba­le­nia kon­zo­ly Xbox One "Sun­set Overdri­ve" so všet­kým, čo pot­re­bu­je­te na boj s pre­dáv­ko­va­ný­mi v Sun­set Overdri­ve za 399 EUR.

Ob­sa­hom špe­ciál­ne­ho ba­le­nia je:
- bie­la kon­zo­la a bie­ly ov­lá­dač - vô­bec po pr­výk­rát v pre­da­ji
- kód na stiah­nu­tie pl­nej hry Sun­set Overdri­ve
- di­gi­tál­ny ob­sah Day One Edi­tion vrá­ta­ne zbra­ne Not­hin' but the Hits, špe­ciál­ny kos­tým Fiz­zie a Har­dco­re! Ham­mer.

Špe­ciál­na edí­cia ba­le­nia Xbox One "Sun­set Overdri­ve" bu­de dos­tup­ná u všet­kých dob­rých pre­daj­cov na ce­lom sve­te so za­čiat­kom pre­da­ja 28. ok­tób­ra v Ame­ri­ke. Ba­le­nie bu­de dos­tup­né až do vy­pre­da­nia zá­sob.

Pre dl­ho­roč­ných fa­nú­ši­kov In­som­niac Ga­mes (ale­bo sku­toč­ne vy­ni­ka­jú­co vy­ze­ra­jú­cich kon­zol), kto­rí eš­te vá­ha­jú nad kú­pou next-gen sys­té­mu, te­raz je tá správ­na chví­ľa nas­ko­čiť na vlak s Xbox One.

Ob­ra­zo­vý ma­te­riál a ďal­šie in­for­má­cie náj­de­te na: http://news.xbox.com/me­diaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter